Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen maj 13 2013, 4:38 PM CET

Årsstämma 2013

Stockholm - Tele2 AB (Tele2) (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

Årsstämman beslutade om omval av Lars Berg, Mia Brunell Livfors, John Hepburn, Erik Mitteregger, Mike Parton och John Shakeshaft samt nyval av Carla Smits-Nusteling och Mario Zanotti till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare valde stämman Mike Parton till styrelsens ordförande.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2012 och beslutade om en kontantutdelning om 7,10 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 16 maj 2013 och utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna tisdagen den 21 maj 2013.

Årsstämman beslutade om ett s.k. automatiskt inlösenprogram, innefattande beslut om ändring av bolagsordningens bestämmelser om antalet aktier, aktiesplit, minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier och fondemission. Inlösenprogrammet innebär i huvudsak att:

  • Varje aktie i Tele2 delas upp i två aktier, varav en aktie är en inlösenaktie.
  • Inlösenaktierna kommer att kunna handlas på NASDAQ OMX Stockholm.
  • Inlösenaktier av serie A och B löses automatiskt in för 28 kronor per aktie.
  • Utbetalning till aktieägarna beräknas ske omkring den 14 juni 2013.

För ytterligare information om inlösenprogrammet, se Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB, som finns tillgänglig på www.tele2.com.

Årsstämman beslutade även att:

  • Arvode skall utgå med 1 365 000 kronor till styrelsens ordförande, 525 000 kronor vardera för övriga styrelseledamöter samt sammanlagt 789 000 kronor för arbete inom styrelsens utskott. För arbete i revisionsutskottet skall arvode utgå med 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga fyra ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet skall arvode utgå med 75 000 kronor till ordföranden och 38 000 kronor vardera till övriga tre ledamöter samt till revisorn enligt godkända fakturor.
  • Godkänna ordning för beredning av bland annat val för styrelse och revisorer.
  • Godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. De aktier som återköps av bolaget ska vara de vid varje tidpunkt billigaste, tillgängliga, aktierna. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.
  • Avslå aktieägares förslag under punkterna 21(a)-(d).

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. John Shakeshaft utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Carla Smits-Nusteling, Mario Zanotti, Lars Berg och Erik Mitteregger utsågs till medlemmar i revisionsutskottet. John Hepburn utsågs till ordförande i ersättningsutskottet och Mike Parton, Carla Smits-Nusteling och Mia Brunell Livfors utsågs till medlemmar i ersättningsutskottet.

____________________

För mer information, kontakta:
Lars Torstensson, Kommunikationschef, Tel: 0702 73 48 79

Pernilla Oldmark, Informationschef, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET KUNDERNA BEHÖVER TILL LÄGSTA PRIS. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996.

Informationen är sådan som Tele2 AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2013 kl. 16.30.

Downloads