Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen apr 18 2013, 8:00 AM CET

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Tele2 AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 maj 2013 klockan 18.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman skall

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 6 maj 2013,
 • dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 6 maj 2013 klockan 13.00. Anmälan kan ske på bolagets webbplats www.tele2.com, på telefon 0771-246 400 eller skriftligen till bolaget på adress Tele2 AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd.

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i extra bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före måndagen den 6 maj 2013. Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till Tele2 på ovanstående adress i god tid före extra bolagsstämman och helst före måndagen den 6 maj 2013. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.tele2.com. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Extra bolagsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om incitamentsprogram innefattande beslut om:
  (a)        antagande av incitamentsprogram,

  (b)        bemyndigande att besluta om emission av C-aktier,

  (c)        bemyndigande att besluta om återköp av egna C-aktier, och

  (d)        överlåtelse av egna B-aktier.
 8. Extra bolagsstämmans avslutande.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Incitamentsprogram (punkterna 7(a)-(d))

Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar anta ett mål- och prestationsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Tele2-koncernen i enlighet med punkterna 7(a)–7(d) nedan. Samtliga beslut föreslås vara villkorade av varandra och föreslås därför antas i ett sammanhang.

Med anledning av försäljningen av Tele2 Ryssland som slutfördes den 4 april 2013 har prestationsvillkor justerats och antalet ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som föreslås omfattas av Planen minskat från cirka 300 till cirka 205. Skälet till att förslaget inte presenteras på årsstämman 2013 är att nödvändiga justeringar av Planen, till följd av försäljningen av Tele2 Ryssland, inte kunnat färdigställas per dagen för publicering av kallelsen till årsstämman 2013.

Antagande av incitamentsprogram (punkt 7(a))

Programmet i sammandrag

Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar anta ett mål- och prestationsbaserat incitamentsprogram ("Planen"), enligt samma struktur som föregående år. Planen föreslås omfatta sammanlagt cirka 205 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Tele2-koncernen. För att delta i Planen krävs som regel att deltagarna äger Tele2-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av mål- samt prestationsbaserade aktierätter enligt villkoren nedan.

För det fall leverans av aktier under Planen inte kan ske till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar kan deltagare istället komma att erbjudas kontantavräkning.

Privat investering

För att kunna delta i Planen krävs, med vissa undantag, att de anställda äger aktier i Tele2. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare, förutsatt att aktierna inte används som privat investering under 2011 eller 2012 års incitamentsprogram, eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Det maximala antalet aktier som den anställde kan hålla inom ramen för Planen kommer att motsvara cirka 6-13 procent av den anställdes fasta årslön enligt vad som beskrivs närmare nedan. För varje Tele2-aktie deltagaren innehar inom ramen för Planen kommer bolaget att tilldela mål- respektive prestationsbaserade aktierätter.

För det fall anställda på grund av särskilda marknadsförutsättningar inte har möjlighet att förvärva eller äga Tele2-aktier, kan de komma att erbjudas möjlighet att delta i Planen utan krav på privat investering. Tilldelningen av mål- respektive prestationsbaserade aktierätter inom ramen för Planen kommer att minskas om deltagande sker utan privat investering.

Generella villkor

Under förutsättning att vissa mål- respektive prestationsbaserade villkor för perioden 1 april 2013 – 31 mars 2016 ("Mätperioden") har uppfyllts och att deltagaren vid offentliggörandet av Tele2s delårsrapport för perioden januari – mars 2016 i förekommande fall har behållit de ursprungligen innehavda aktierna samt, med vissa undantag, fortfarande är anställd i Tele2-koncernen, berättigar varje aktierätt deltagaren att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget. För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer bolaget kompensera deltagarna för lämnade utdelningar genom att antalet aktier som respektive aktierätt berättigar till efter intjänandeperioden ökas. Noteras kan att deltagarna i Planen inte kommer att kompenseras för vinstutdelning och inlösenbelopp som föreslagits vid årsstämman 2013.

Mål- och prestationsvillkor

Aktierätterna är indelade i Serie A (målbaserade aktierätter) samt Serie B och C (prestationsbaserade aktierätter). Antalet aktier som respektive deltagare kommer att erhålla beror på vilken kategori deltagaren tillhör samt på uppfyllandet av fastställda mål- och prestationsbaserade villkor enligt följande:

Serie A      Totalavkastningen på Tele2s aktier (TSR) under Mätperioden ska överstiga 0 procent för att uppnå entry-nivån.

Serie B     Tele2s genomsnittliga normaliserade avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) under Mätperioden ska vara minst 8 procent för att uppnå entry-nivån och minst 12,5 procent för att uppnå stretch-nivån.

Serie C    Totalavkastningen på Tele2s aktier (TSR) under Mätperioden ska för att uppnå entry- nivån vara lika med genomsnittlig TSR för en referensgrupp bestående av Elisa, Iliad, Millicom International Cellular, TalkTalk Telecom Group, Telenor, Telia Sonera och TDC samt överstiga genomsnittlig TSR för referensgruppen med 10 procentenheter för att uppnå stretch-nivån.

De fastställda nivåerna för villkoren är "entry" och "stretch" med en linjär ökning för mellanliggande värden avseende det antal aktierätter som ger rätt till tilldelning av aktier. Entry-nivån utgör den miniminivå som måste uppnås för att aktierätterna ska ge rätt till tilldelning av aktier. Om entry-nivån uppnås föreslås att 100 procent av aktierätterna i Serie A och 20 procent av aktierätterna i Serie B och C ska ge rätt till tilldelning av aktier. Om entry-nivån inte uppnås för en viss serie så förfaller alla aktierätter i den aktuella serien. Om stretch-nivån uppnås för Serie B och C ger samtliga aktierätter i den aktuella serien rätt till tilldelning av aktier. Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av de mål- och prestationsbaserade villkoren i årsredovisningen för 2016.

Aktierätter

För aktierätter ska följande villkor gälla:

 • Tilldelas vederlagsfritt efter extrastämman 2013.
   
 • Intjänas under tre år efter tilldelning (intjänandeperiod).
   
 • Kan inte överlåtas eller pantsättas.
    
 • Varje aktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i Tele2 tre år efter tilldelning (intjänandeperioden), under förutsättning att deltagaren, med vissa undantag, vid offentliggörandet av delårsrapporten för perioden januari - mars 2016 fortfarande är anställd i Tele2-koncernen och har behållit den privata investeringen.
    
 • För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer bolaget kompensera deltagarna för lämnade utdelningar genom att antalet aktier som respektive aktierätt berättigar till efter intjänandeperioden ökas. Noteras kan att deltagarna i Planen inte kommer att kompenseras för vinstutdelning och inlösenbelopp som föreslagits vid årsstämman 2013.

Utformning och hantering

Styrelsen, eller en av styrelsen särskilt tillsatt kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Planen, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar under förutsättning att det sker betydande förändringar i Tele2-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för Planen inte längre är ändamålsenliga. Styrelsens rätt att vidta nämnda justeringar innefattar inte rätten att låta ledande befattningshavare kvarstå som deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram efter avslutad anställning.

Fördelning

Planen föreslås omfatta högst 313 500 aktier som innehas av anställda och som ger en tilldelning av sammanlagt högst 1 374 000 aktierätter, varav 313 500 målbaserade aktierätter och 1 060 500 prestationsbaserade aktierätter. Deltagarna är indelade i olika kategorier och i enlighet med ovanstående principer och antaganden kommer Planen att omfatta följande antal innehavda aktier och maximalt antal aktierätter för de olika kategorierna:

 • verkställande direktören: kan förvärva högst 8 000 aktier inom ramen för Planen och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A samt 3 aktierätter vardera av Serie B och C vilket ger tilldelning av maximalt 8 000 aktierätter av Serie A samt 24 000 aktierätter vardera av Serie B och C;
    
 • koncernledningen och vissa nyckelpersoner (cirka 15 personer): kan förvärva högst 4 000 aktier var inom ramen för Planen och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A samt 2,5 aktierätter vardera av Serie B och C vilket ger tilldelning av maximalt 4 000 aktierätter av Serie A samt 10 000 aktierätter vardera av Serie B och C;
   
 • kategori 1 (totalt cirka 45 personer): kan förvärva högst 2 000 aktier var inom ramen för Planen och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A samt 1,5 aktierätter vardera av Serie B och C vilket ger tilldelning av maximalt 2 000 aktierätter av Serie A samt 3 000 aktierätter vardera av Serie B och C;
   
 • kategori 2 (totalt cirka 55 personer): kan förvärva högst 1 500 aktier var inom ramen för Planen och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A samt 1,5 aktierätter vardera av Serie B och C vilket ger tilldelning av maximalt 1 500 aktierätter av Serie A samt 2 250 aktierätter vardera av Serie B och C; och
    
 • kategori 3 (totalt cirka 90 personer): kan förvärva högst 1 000 aktier var inom ramen för Planen och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A samt 1,5 aktierätter vardera av Serie B och C vilket ger tilldelning av maximalt 1 000 aktierätter av Serie A samt 1 500 aktierätter vardera av Serie B och C.

Planens omfattning och kostnader

Planen kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 som innebär att aktierätterna ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. Baserat på antaganden om en aktiekurs om 78,30 kronor (stängningskursen för Tele2s B-aktie den 28 mars 2013 om 113,40 kronor reducerad med föreslagen utdelning om 7,10 kronor och inlösenbelopp om 28,00 kronor per aktie, ett maximalt deltagande, en årlig personalomsättning om 7 procent bland deltagarna i Planen, ett ungefärligt genomsnittligt 50-procentigt uppfyllande av de mål och prestationsbaserade villkoren, beräknas kostnaden för Planen exklusive sociala avgifter uppgå till cirka 46 miljoner kronor. Kostnaden kommer att fördelas över åren 2013 – 2016. Vid ett 100-procentigt uppfyllande av de mål- och prestationsbaserade villkoren beräknas kostnaden uppgå till cirka 60 miljoner kronor.

De beräknade kostnaderna för sociala avgifter kommer också att kostnadsföras som en personalkostnad genom löpande avsättningar. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 36 miljoner kronor med tidigare beskrivna antaganden, en skattesats för sociala avgifter om 33 procent och en årlig kursutveckling om 10 procent på Tele2s B-aktie under intjänandeperioden.

Deltagarens maximala vinst per aktierätt är begränsad till 347 kronor, vilket motsvarar fem gånger genomsnittlig stängningskurs på Tele2s B-aktie under februari 2013 minskad med föreslagen vinstutdelning och inlösenbelopp. Om värdet på Tele2s B-aktie när aktierätten ger rätt till tilldelning överstiger 347 kronor, kommer det antal aktier varje rätt berättigar deltagaren att erhålla minskas i motsvarande grad. Den maximala utspädningen av Planen uppgår till högst 0,38 procent vad gäller utestående aktier, 0,27 procent vad gäller röstetal samt 0,13 procent vad gäller Planens beräknade kostnad enligt IFRS 2 i förhållande till Tele2s börsvärde exklusive den till årsstämman 2013 föreslagna utdelningen och inlösenbelopp.

Förutsatt att maximal vinst om 347 kronor per aktierätt uppnås, att samtliga investerade aktier behålls i enlighet med Planen samt ett 100-procentigt uppfyllande av de mål- respektive prestationsbaserade villkoren uppgår den maximala kostnaden för Planen till cirka 73 miljoner kronor i enlighet med IFRS 2 och den maximala kostnaden för sociala avgifter till cirka 157 miljoner kronor.

För information om beskrivning av Tele2s övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Tele2s årsredovisning för 2012 not 33.

Effekter på viktiga nyckeltal

Om Planen hade introducerats 2012 baserat på ovan angivna förutsättningar, skulle vinsten per aktie resultera i en utspädning om 0,6 procent eller från 7,34 kronor till 7,29 kronor på proformabasis.

Den årliga kostnaden för Planen inklusive sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 29 miljoner kronor enligt ovan angivna förutsättningar. Denna kostnad kan jämföras med bolagets totala personalkostnader inklusive sociala avgifter om 3 903 miljoner kronor för 2012.

Tilldelning av aktier i enlighet med Planen

För att säkerställa leverans av B-aktier i enlighet med Planen föreslår styrelsen att extrastämman bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad emission av C-aktier till Nordea Bank AB (publ) i enlighet med punkten 7(b) samt att styrelsen bemyndigas att därefter besluta att återköpa C-aktierna från Nordea Bank AB (publ) i enlighet med punkten 7(c). C-aktierna kommer sedan innehas av bolaget under intjänandeperioden och därefter kommer erforderligt antal C-aktier, efter omvandling till B-aktier, att överlåtas till deltagarna i enlighet med Planen.

Vidare föreslår styrelsen att extrastämman beslutar att högst 1 700 000 B-aktier kan överlåtas till deltagare i enlighet med Planen. Dessa aktier kan antingen utgöras av B-aktier som innehas av bolaget sedan tidigare eller B-aktier som innehas av bolaget efter omvandling från C-aktier.

Motiv för förslaget

Syftet med Planen är att skapa förutsättningar för att behålla kompetent personal i koncernen. Planen är baserad på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen är aktieägare i bolaget. Deltagande i Planen kräver generellt sett att deltagaren äger Tele2-aktier, som antingen innehas sedan tidigare eller förvärvats till marknadspris i anslutning till Planen.

Genom att erbjuda en tilldelning av prestationsbaserade aktierätter som är baserad på uppfyllandet av fastställda resultat- och verksamhetsbaserade villkor premieras deltagarna för ökat aktieägarvärde. Planen främjar även fortsatt företagslojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att antagande av Planen kommer att få en positiv effekt på Tele2-koncernens framtida utveckling och följaktligen vara fördelaktigt för både bolaget och aktieägarna.

Beredning av förslaget

Planen har utarbetats av Tele2s ersättningskommitté i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. Planen har behandlats vid styrelsesammanträden under slutet av 2012 och de första månaderna av 2013. Vissa justeringar har gjorts av ersättningskommittén under april 2013.

Ovanstående förslag stöds av bolagets större aktieägare.

Bemyndigande att besluta om emission av C-aktier (punkt 7(b))

Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2014 öka bolagets aktiekapital med högst 2 125 000 kronor genom emission av högst 1 700 000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 1,25 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av Nordea Bank AB (publ) till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av B-aktier till anställda i enlighet med Planen.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extrastämman företrädda aktierna.

Bemyndigande att besluta om återköp av egna C-aktier (punkt 7(c))

Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2014 besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande lägst 1,25 kronor och högst 1,35 kronor per aktie. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av B-aktier i enlighet med Planen.

Årsredovisningen, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen och styrelsens redogörelse enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen kommer senast från och med den 22 april 2013 finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.tele2.com, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extrastämman företrädda aktierna.

Överlåtelse av egna B-aktier (punkt 7(d))

Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar att C-aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av egna aktier i enlighet med punkten 7(c) ovan kan, efter omvandling till B-aktier, överlåtas till deltagarna i enlighet med Planens villkor.

Styrelsen föreslår vidare att extrastämman beslutar att högst 1 700 000 B-aktier kan överlåtas till deltagarna i enlighet med Planens villkor. Dessa aktier kan antingen utgöras av B-aktier som innehas av bolaget sedan tidigare eller B-aktier som innehas av bolaget efter omvandling från C-aktier.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extrastämman företrädda aktierna.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 448 783 339 aktier, varav 20 987 966 A-aktier, 424 646 373 B-aktier samt 3 149 000 C-aktier, motsvarande sammanlagt 637 675 033 röster. Bolaget innehar för närvarande 973 128 egna B-aktier och 3 149 000 egna C-aktier motsvarande 4 122 128 röster som inte kan företrädas vid extra bolagsstämman.

Särskilda majoritetskrav avseende beslutsförslagen i punkt 7

Beslut enligt punkterna 7(b) och 7(c) är giltigt endast om de biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna. Beslut enligt punkt 7(d) är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna. Punkterna 7(a)-(d) är villkorade av varandra och föreslås därför fattas som ett beslut med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut enligt 7(b) som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Handlingar

Årsredovisningen, styrelsens motiverade yttrande, enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen och redogörelse enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen kommer senast från och med den 22 april 2013 finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.tele2.com, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingarna kan begäras på telefon 0771-246 400 eller under adress Tele2 AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i april 2013

TELE2 AB (PUBL)

STYRELSEN

_____________

Övrigt

Program vid extra bolagsstämman:

17.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.

18.00 Extra bolagsstämman öppnas.

Tolkning

Vissa anföranden under extra bolagsstämman kommer att hållas på engelska. Som en service till aktieägarna kommer extra bolagsstämman att simultantolkas till såväl svenska som engelska.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General Meeting of Tele2 AB (publ) to be held on Monday 13 May 2013 at 6.00 p.m. at Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm, Sweden, is available on www.tele2.com.

For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Extraordinary General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Extraordinary General Meeting is notified.

____________
  

Informationen är sådan som Tele2 AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2013 kl. 8.00.

För mer information, kontakta
Lars Torstensson, Kommunikationschef, Tel: 0702 73 48 79
Pernilla Oldmark, Informationschef, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 16 miljoner kunder i tio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade aktörer på marknaden. Tele2 är noterat på Nasdaq OMX sedan 1996. Under 2012 omsatte bolaget 31 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.

Downloads