Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen maj 19 2015, 12:31 PM CET

Årsstämma 2015

Stockholm - Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade i dag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Lorenzo Grabau, Irina Hemmers, Erik Mitteregger, Mike Parton, Carla Smits-Nusteling och Mario Zanotti samt valde Eamonn O'Hare till ny styrelseledamot. Mike Parton omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2014 och beslutade om en ordinarie utdelning om 4 kronor och 85 öre per aktie samt en extra utdelning om 10 kronor per aktie, d.v.s. en total utdelning om 14 kronor och 85 öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 21 maj 2015 och utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna tisdagen den 26 maj 2015.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Årsstämman beslutade även att:

  • godkänna arvoden till styrelsen och revisorn samt ordning för valberedningen,

  • godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt huvudprinciperna för och omfattningen av Tele2s aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram för 2015, innefattande bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission av högst 2 300 000 C-aktier samt återköpa samtliga C-aktier i bolaget för att efter omvandling till B-aktier överlåtas till deltagarna i Tele2s långsiktiga incitamentsprogram, varav 1 800 000 ska kunna överlåtas till deltagarna i 2015 års program, och

  • bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att Tele2s innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Tele2.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Carla Smits-Nusteling utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Erik Mitteregger, Lorenzo Grabau och Irina Hemmers utsågs till medlemmar i revisionsutskottet. Lorenzo Grabau utsågs till ordförande i ersättningsutskottet och Carla Smits-Nusteling och Mike Parton utsågs till medlemmar i ersättningsutskottet.

Informationen är sådan som Tele2 AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2015 kl. 12.30.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Torstensson, Kommunikations- och strategichef, Tele2 AB, Tele: +46 702 73 48 79 
Viktor Wallström, Presschef, Tele2 AB, Tele: +46 703 63 53 27

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 14 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2014 omsatte bolaget 26 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,9 miljarder kronor.