Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen maj 24 2016, 2:00 PM CET

Årsstämma 2016

Stockholm - Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Lorenzo Grabau, Irina Hemmers, Eamonn O'Hare, Mike Parton och Carla Smits-Nusteling samt valde Sofia Arhall Bergendorff, Georgi Ganev och Cynthia Gordon till nya styrelseledamöter. Mike Parton omvaldes som styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att omvälja Deloitte som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Thomas Strömberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2015 och beslutade om en utdelning om 5 kronor 35 öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 26 maj 2016 och utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna tisdagen den 31 maj 2016.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade även att:

  • godkänna arvoden till styrelsen och revisorn samt ordning för valberedningen,

  • godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt huvudprinciperna för och omfattningen av Tele2s aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram för 2016, innefattande bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission av högst 1 820 000 C-aktier samt återköpa samtliga C-aktier i bolaget för att överlåtas till deltagarna i Tele2s långsiktiga incitamentsprogram, varav 1 820 000 ska kunna överlåtas till deltagarna i 2016-års program,

  • bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att Tele2s innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Tele2,

  • godkänna ändringar i bolagsordningen innefattade bland annat att revisorns mandattid ändras från fyra (4) till ett (1) år, och

  • avslå förslag från aktieägare.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Carla Smits-Nusteling utsågs till ordförande i revisionsutskottet och, Irina Hemmers, Mike Parton och Georgi Ganev utsågs till medlemmar i revisionsutskottet. Lorenzo Grabau utsågs till ordförande i ersättningsutskottet och Georgi Ganev och Mike Parton utsågs till medlemmar i ersättningsutskottet. 

För mer information, vänligen kontakta:
Viktor Wallström, kommunikationschef, Tele2 AB, Tel: +46 703 63 53 27
Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 46 52

Informationen är sådan som Tele2 AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj 2016 kl. 14.00.

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 16 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt M2M/IoT-lösningar. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 2015 omsatte bolaget 27 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,8 miljarder kronor.