Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen okt 04 2016, 8:00 AM CET

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Tele2 AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 oktober 2016 klockan 10.00 på Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 oktober 2016, och

  • dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 21 oktober 2016. Anmälan görs på bolagets hemsida www.tele2.com, på telefon 0771-246 400 eller med post till Computershare AB "Extra bolagsstämma Tele2", Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i bolagsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd fredagen 21 oktober 2016 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.tele2.com. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid bolagsstämman på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande.

  2. Val av ordförande vid stämman.

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

  4. Godkännande av dagordning.

  5. Val av en eller två justeringsmän.

  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  7. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

  8. Stämmans avslutande.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 7)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 3 oktober 2016 att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på nedan angivna villkor (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är att, i samband med förvärvet av TDC Sverige, bibehålla bolagets finansiella styrka. Företrädesemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 3 miljarder kronor före emissionskostnader.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast fem vardagar före avstämningsdagen besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal A-aktier respektive B-aktier som ska ges ut i Företrädesemissionen, det antal befintliga A-aktier respektive B-aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya A‑aktier respektive B-aktier samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie.

Varje ägare av A-aktier och B-aktier äger företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid försäljning av teckningsrätt (av den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten.

För aktier som inte tecknats med stöd av den primära eller subsidiära företrädesrätten, ska fördelningen i första hand ske till övriga tecknare och i andra hand till Nordea Bank AB (publ) som har ingått ett garantiåtagande (standby underwriting committment) med förbehåll för sedvanliga villkor, för den återstående delen av Företrädesemissionen. Vid överteckning av emissionen av övriga investerare ska fördelningen bestämmas i förhållande till antalet tecknade aktier, och i den mån det inte kan ske, genom lottning.

Tele2:s största ägare, Kinnevik AB (publ), som innehar 30,34 procent av aktierna och 47,92 procent av rösterna, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Detta åtagande motsvarar ungefär 91 procent av antalet nya Tele2 A-aktier och ungefär 27 procent av antalet nya Tele2 B-aktier.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara måndagen den 31 oktober 2016. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 2 november 2016 till och med den 16 november 2016. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel under samma tid och, vad avser Nordea Bank AB (publ) som garanterat Företrädesemissionen, till och med den 24 november 2016. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden samt tidpunkten för betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 451 083 339 aktier, varav 20 260 910 A-aktier, 428 923 429 B-aktier samt 1 899 000 C-aktier, motsvarande sammanlagt 633 431 529 röster. Bolaget innehar för närvarande 2 650 947 egna B-aktier och 1 899 000 egna C-aktier motsvarande 4 549 947 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Handlingar

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) kommer senast den 6 oktober 2016 att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.tele2.com, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingarna kan begäras på telefon 0771-246 400 eller under adress Computershare AB ”Extra bolagsstämma Tele2", Box 610, 182 16 Danderyd.

Stockholm i oktober 2016

Tele2 AB (publ)

Styrelsen

Övrigt

Program vid stämman:

09:00 Entrén till stämmolokalen öppnas.

10:00 Stämman öppnas.

Tolkning

Vissa anföranden under stämman kommer att hållas på engelska. Som en service till aktieägarna kommer stämman att simultantolkas till såväl svenska som engelska.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General Meeting of Tele2 AB (publ) to be held on Thursday October 27, 2016, at 10:00 a.m. CET at Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm, Sweden, is available on www.tele2.com.

For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Extraordinary General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Extraordinary General Meeting is notified.

För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Gustafsson, Pressfrågor, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 41 42
Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 46 52

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående IR-chefs försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2016 kl. 08:00 CET.

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 16 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt IoT-lösningar. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2015 omsatte bolaget 27 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,8 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidan i årsredovisningen 2015.