Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen nov 23 2016, 8:00 AM CET

Slutgiltigt resultat av Tele2s företrädesemission

Stockholm - Tele2 AB (publ), (”Tele2” eller ”Bolaget”), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), meddelar att den slutliga sammanräkningen i Tele2s företrädesemission (”Företrädesemissionen”) visar att 2 522 333 A-aktier och 52 679 036 B-aktier, motsvarande cirka 99,59 procent av de erbjudna A-aktierna respektive cirka 98,86 procent av de erbjudna B-aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 10 280 A-aktier och 605 024 B-aktier har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Tele2 cirka 2 958 miljoner kronor före emissionskostnader.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Meddelande om tilldelning av aktier som ska registreras hos Euroclear Sweden och handlas på Nasdaq Stockholm kommer endast sändas till de som tilldelas aktier. Genom Företrädesemissionen kommer Tele2s aktiekapital att öka med 69 770 841,25 kronor från 563 854 173,75 kronor till sammanlagt 633 625 015 kronor, och det totala antalet aktier kommer att öka med 55 816 673 från 451 083 339 till 506 900 012.

De nya A-aktierna och B-aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter registrerades hos Bolagsverket den 22 november 2016. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) beräknas vara den 28 november 2016. De nya A-aktierna och B-aktierna tecknade med företrädesrätt beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 2 december 2016.

De nya A-aktierna och B-aktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 1 december 2016, och beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med 5 december 2016.

Finansiell och legal rådgivare
Tele2 har i samband med Företrädesemissionen utsett Nordea Bank AB (publ) till finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB har utsetts till legal rådgivare.

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2016 kl. 08.00.

För mer information, vänligen kontakta
Angelica Gustafsson, Pressfrågor, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 41 42
Mattias Schriwer, Head of Group Treasury, Tele2 AB, Tel: +46 73 707 5809

Viktig information
Detta meddelande innehåller inte, eller är inte en del av, ett erbjudande om försäljning av, eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA, i någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller i någon annan jurisdiktion.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, inom USA utan registrering eller tillämpning av undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Alla offentliga erbjudanden av värdepapper i USA kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och dess ledning samt finansiella rapporter. Detta meddelande lämnas inte i, och meddelandet får inte distribueras eller skickas till USA.

Detta meddelande är inte ett prospekt i Prospektdirektivets mening. Varje förvärv av värdepapper i Tele2 i Företrädesemissionen bör endast göras på grundval av den information som finns i det formella prospekt som upprättats i samband med Företrädesemissionen och som godkänts av Finansinspektionen den 28 oktober 2016 (”Prospektet”) och eventuella tillägg eller ändringar av detta. Prospektet avseende Företrädesemissionen innehåller detaljerad information om Tele2 och dess ledning samt finansiella rapporter och annan finansiell information. Prospektet är tillgängligt på Tele2s kontor på adressen ovan.

Erbjudanden till allmänheten är tillåtna i Sverige, Storbritannien, Danmark, Norge och Finland från och med dagen för Prospektets godkännande av den behöriga myndigheten i Sverige och de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater i EES har notifierats i enlighet med Prospektdirektivet (”Prospektets offentliggörande”), till och med likviddagen.

I andra länder inom EES riktar och adresserar sig detta meddelande och erbjudande endast till personer i medlemsstater inom EES som är ”Kvalificerade investerare” i enlighet med artikel 2(1)(e) i Prospektdirektivet. Värdepapperen är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer att riktas till Kvalificerade investerare. Personer som inte är Kvalificerade investerare får inte förlita sig på eller åberopa detta meddelande i någon medlemsstat inom EES.

Med ”Prospektdirektivet” avses den vid var tid gällande Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i den relevanta Medlemsstaten.

Innan Prospektets offentliggörande är detta meddelande endast avsett för distribuering till och riktar sig endast till personer som (i) har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) (”enheter med hög nettoförmögenhet, ej registrerade organisationer etc”) i Ordern, (iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka detta meddelande, till den del det utgör en inbjudan eller uppmaning att delta i en investeringsaktivitet (enligt avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med en emission eller försäljning av värdepapper eller i övrigt, lagligen får delges till eller bringas att kommuniceras till eller som annars kan motta detta meddelande på grund av att avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 inte är tillämplig (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta meddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera eller förlita sig på information i detta meddelande. En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer.

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 17 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt IoT-lösningar. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2015 omsatte bolaget 27 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,8 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidan i årsredovisningen 2015.