Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen okt 04 2016, 8:02 AM CET

Styrelsen för Tele2 har beslutat om en Företrädesemission om cirka 3 miljarder kronor som stöds av huvudägaren

Styrelsen för Tele2 AB (publ) (“Tele2” eller “bolaget”), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), har den 3 oktober, 2016, beslutat om en nyemission (”Företrädesemissionen”) om cirka 3 miljarder kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare, under förutsättning av godkännande från en extra bolagstämma, som tidigare kommunicerat i samband med offentliggörandet av förvärvet av TDC Sverige.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Den största aktieägaren i Tele2, Kinnevik (innehar 30,34% av det totala antalet aktier och 47,92% av antalet röster i Tele2 per den 31 augusti, 2016), har åtagit sig att teckna sin pro rata andel av Företrädesemissionen och Nordea Bank AB (publ) har ingått ett garantiåtagande (standby underwriting commitment) med förbehåll för sedvanliga villkor, för den återstående delen av Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv

Den 21 juni, 2016, offentliggjorde Tele2 att bolaget tecknat avtal att förvärva 100 procent av TDC Sverige, villkorat av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter, för 2,9 miljarder kronor på en kontant- och skuldfri basis.

TDC Sverige är en framgångsrik leverantör av företagstjänster i Sverige, som förser både den offentliga sektorn och många svenska storbolag med kompletta kommunikationslösningar. Styrelsen för Tele2 är av uppfattningen att förvärvet av TDC Sverige är ett viktigt steg för Tele2 eftersom det bidrar till att stärka bolagets position inom det strategiskt viktiga företagssegmentet i Sverige.

Tele2 uppskattar att årliga synergier från lägre operationella kostnader och investeringar kommer att uppgå till cirka 300 miljoner kronor. Ytterligare synergier av engångskaraktär förväntas att uppgå till cirka 200 miljoner kronor. Tele2 förväntar sig även positiv inverkan från korsförsäljning (vilket inte ingår i synergiberäkningarna ovan). Bolaget uppskattar att integrationskostnader och övriga engångskostnader som krävs för att uppnå synergierna kommer att uppgå till cirka 750 miljoner kronor.

Förvärvet av TDC Sverige är inte villkorat av nyemissionen då Tele2 har tillgängliga medel och befintliga kreditfaciliteter för att finansiera förvärvet. I samband med offentliggörandet av förvärvet av TDC Sverige, kommunicerade Tele2 också avsikten att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare för att bibehålla bolagets finansiella styrka.

Villkor för Företrädesemissionen

Tele2s styrelse har beslutat att, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma den 27 oktober, 2016, genomföra en Företrädesemission om cirka 3 miljarder kronor före avdrag av emissionskostnader.

Tele2s befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya Tele2 aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som innehavaren sedan tidigare äger (primär företrädesrätt). Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna med företrädesrätt är den 31 oktober, 2016. Aktier som inte tecknas genom primär företrädesrätt kommer att erbjudas till alla Tele2s aktieägare för teckning (subsidiär företrädesrätt) och övriga investerare som har tecknat aktier utan någon företrädesrätt.

Ökningen av aktiekapital, antalet aktier som emitteras samt teckningskurs förväntas offentliggöras senast den 24 oktober, 2016.

Teckningsperioden pågår från och med den 2 november, 2016, till och med den 16 november, 2016, eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Handeln i teckningsrätter väntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 2 november, 2016, till och med den 14 november, 2016.

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen är villkorat av godkännande från den extra bolagsstämma som hålls den 27 oktober, 2016. För ytterligare information vänligen se separat pressmeddelande avseende den extra bolagsstämman.

Tecknings- och garantiåtaganden

Den största aktieägaren i Tele2, Kinnevik (innehar 30,34% av det totala antalet aktier och 47,92% av antalet röster i Tele2 per den 31 augusti, 2016), har åtagit sig att teckna sin pro rata andel av Företrädesemissionen. Kinnevik har även förbundit sig att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman.

Resterande belopp har Nordea Bank AB (publ) åtagit sig att garantera (standby underwriting commitment), med förbehåll för sedvanliga villkor.
 

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

24 oktober, 2016 Offentliggörande av fullständiga villkor, inklusive teckningskurs och teckningsrelation
27 oktober, 2016 Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemission
27 oktober, 2016 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
28 oktober, 2016 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
31 oktober, 2016 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i Företrädesemissionen
2 november, 2016 – 14 november, 2016 Handel med teckningsrätter
2 november, 2016 – 16 november, 2016 Teckningsperiod
Omkring den 21 november, 2016 Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
Omkring den 23 november, 2016 Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Finansiell och legal rådgivare

Tele2 har i samband med Företrädesemissionen utsett Nordea Bank AB (publ) till finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB har utsetts till legal rådgivare.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober 2016 kl. 08:00.

För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Gustafsson, Pressfrågor, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 41 42
Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 46 52
 

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande innehåller inte, eller är inte en del av, ett erbjudande om försäljning av, eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA eller i någon annan jurisdiktion.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, inom USA utan registrering eller tillämpning av undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Alla offentliga erbjudanden av värdepapper i USA kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att innehålla detaljerad information om bolaget och dess ledning samt finansiella rapporter. Detta meddelande lämnas inte i, och meddelandet får inte distribueras eller skickas till USA.

Detta meddelande är endast avsett för distribuering till och riktar sig endast till personer som (i) har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) (”enheter med hög nettoförmögenhet, ej registrerade organisationer etc”) i Ordern, (iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i en investeringsaktivitet (enligt avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med en emission eller försäljning av värdepapper eller i övrigt, lagligen får delges till eller bringas att kommuniceras till (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta meddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera eller förlita sig på information i detta meddelande. En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer.

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 16 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt IoT-lösningar. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2015 omsatte bolaget 27 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,8 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidan i årsredovisningen 2015