Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen maj 21 2018, 5:30 PM CET

Årsstämma 2018

Stockholm - Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Sofia Arhall Bergendorff, Anders Björkman, Georgi Ganev, Cynthia Gordon, Eamonn O'Hare och Carla Smits-Nusteling. Georgi Ganev valdes som ny styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja Deloitte som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Thomas Strömberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2017 och beslutade om en utdelning om 4,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes onsdagen den 23 maj 2018 och utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna måndagen den 28 maj 2018.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade även att:

  • godkänna arvoden till styrelsen och revisorn, ordning för valberedningen (att gälla till dess beslut om förändring av ordning för valberedningen fattas av bolagsstämman),
  • godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
  • anta ett mål- och prestationsbaserat incitamentsprogram, innefattande beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 1 750 000 C-aktier och återköpa samtliga C-aktier i bolaget samt beslut om att överlåta högst 2 490 000 egna B-aktier till deltagarna i programmet och bemyndiga styrelsen att besluta om försäljning av egna B-aktier bl.a. till syfte att täcka vissa kostnader i förhållande till beslutade aktierelaterade incitamentsprogram,
  • godkänna en extratilldelning i incitamentsprogramment till ca 40 anställda i Com Hem förutsatt att den tidigare kommunicerade fusionen mellan Tele2 och Com Hem genomförs,
  • bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att Tele2s innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Tele2, samt
  • avslå förslag från aktieägare.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Carla Smits-Nusteling utsågs till ordförande i revisionsutskottet och, Georgi Ganev och Cynthia Gordon utsågs till medlemmar i revisionsutskottet. Georgi Ganev utsågs till ordförande i ersättningsutskottet och Anders Björkman utsågs till medlem i ersättningsutskottet. 

För mer information, vänligen kontakta:

Viktor Wallström, Kommunikationsdirektör, Tele2 AB, Tel: +46 703 63 53 27
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 maj 2018 kl. 17:30 CEST

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.