Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen maj 06 2019, 5:03 PM CET

Årsstämma 2019

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Andrew Barron, Anders Björkman, Georgi Ganev, Cynthia Gordon, Eva Lindqvist, Lars-Åke Norling och Carla Smits-Nusteling valdes som ny styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja Deloitte som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Pontus Pålsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2018 och beslutade om en utdelning om 4,40 kronor per aktie att utbetalas i två lika stora delar om 2,20 kronor per aktie. Som avstämningsdagar för den första utdelningen fastställdes onsdagen den 8 maj 2019 och för den andra utdelningen onsdagen den 2 oktober 2019. Utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna måndagen den 13 maj 2019 respektive måndagen den 7 oktober 2019.

Årsstämman beviljade styrelsen och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade även att:

  • godkänna arvoden till styrelsen och revisorn,
  • godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
  • anta ett mål- och prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2019), innefattande beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 2 040 000 C-aktier och återköpa samtliga C-aktier i bolaget, beslut om att överlåta högst 2 100 000 egna B-aktier till deltagarna i programmet, samt bemyndiga styrelsen att besluta om att sälja egna B-aktier i syfte att täcka kostnader i förhållande till Tele2s långsiktiga incitamentsprogram LTI 2017 – LTI 2019,
  • bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att Tele2s innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Tele2, samt
  • avslå förslag från aktieägare.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Eva Lindqvist utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Lars-Åke Norling, Cynthia Gordon och Carla Smits-Nusteling utsågs till medlemmar i revisionsutskottet. Andrew Barron utsågs till ordförande i ersättningsutskottet och Lars-Åke Norling och Anders Björkman utsågs till medlemmar i ersättningsutskottet. Vidare utsågs Andrew Barron till vice ordförande i styrelsen.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, Head of Investor Relations, Tel: +46 733 41 41 88

_________________________________________________________________________

TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Downloads