Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen jul 17 2019, 7:00 AM CET

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Tele2 AB (publ), org.nr 556410-8917, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma på torsdagen den 22 augusti 2019 klockan 13.00 i Tele2s lokaler på Torshamnsgatan 17 i Kista, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fredagen den 16 augusti 2019, och
  • dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 16 augusti 2019. Anmälan görs på bolagets hemsida www.tele2.com, under rubriken ”Extra bolagsstämma 2019” som finns under avsnittet ”Hur vi styrs”, på telefon 08-42 00 34 32 eller med post till Computershare AB ”Extra bolagsstämma Tele2”, Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i extra bolagsstämman. För att denna omregistrering, som kan vara tillfällig, ska vara genomförd fredagen den 16 augusti 2019 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.tele2.com, under rubriken ”Extra bolagsstämma 2019” som finns under avsnittet ”Hur vi styrs”. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid extra bolagsstämman på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Extra bolagsstämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om extra utdelning.
  8. Extra bolagsstämmans avslutande.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Extra utdelning (punkt 7)
Som en följd av försäljningen av bolagets aktieandelar i samriskbolaget mellan Tele2 och Kazakhtelecom, samt återbetalningen av Tele2s aktieägarlån till samriskbolaget, och till följd av ersättningen som mottogs i samband med den fusion som involverade Tele2s verksamhet i Nederländerna, har bolagets finansiella ställning stärkts och styrelsen föreslår därför att, i enlighet med bolagets ramverk för ersättning till aktieägare, en extra utdelning om 6 (sex) kronor per aktie ska utgå. Avstämningsdag för den extra utdelningen ska vara den 26 augusti 2019. Beslutar extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas Euroclear Sweden betala ut utdelningen den 29 augusti 2019.

Den extra utdelningen som föreslås av styrelsen kommer inte att påverka den ordinarie utdelningen som årsstämman beslutade om den 6 maj 2019 och för vilken avstämningsdagen för den andra utbetalningen är bestämd till 2 oktober 2019.

Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 4 126 280 856 kronor, baserat på 687 713 476 utestående aktier per den 17 juli 2019 (vilket exkluderar 2 628 121 aktier som innehas av Tele2).

Per den 31 december 2018 uppgick fritt eget kapital i Tele2 till cirka 28 874 miljoner kronor. På årsstämman den 6 maj 2019 beslutades om kontantutdelning om 4,40 kronor per aktie att utbetalas i två lika stora utbetalningar. Den första utbetalningen skedde den 13 maj 2019 och uppgick till totalt 1 512 887 706 kronor, och den andra utbetalningen är planerad till den 7 oktober 2019 och uppgår sammanlagt till 1 512 969 647,2 kronor, baserat på 687 713 476 utestående aktier per den 17 juli 2019 (vilket exkluderar 2 628 121 aktier som innehas av Tele2). Den totala utdelningen beslutad av årsstämman förväntas därmed uppgå till 3 025 857 353,2 kronor, vilket minskar utrymmet av fritt eget kapital med samma belopp. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen uppgår därmed till cirka 25 848 miljoner kronor. Efter extra bolagsstämmans beslut angående utdelningen förväntas det resterande tillgängliga beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen minskas med 4 126 280 856 kronor till cirka 21 722 miljoner kronor.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 690 341 597 aktier, varav 22 606 922 A-aktier, 665 835 675 B-aktier samt 1 899 000 C-aktier, motsvarande sammanlagt 893 803 895 röster. Dagen då denna kallelse offentliggörs innehar Tele2 729 121 egna B-aktier och 1 899 000 egna C-aktier motsvarande 2 628 121 röster, som inte kan företrädas vid extra bolagsstämman.

Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Handlingar
Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 §, samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 §, aktiebolagslagen finns tillgängligt på bolagets webbplats www.tele2.com, under rubriken ”Extra bolagsstämma 2019” som finns under avsnittet ”Hur vi styrs”. Årsredovisningen, inklusive revisionsberättelse, finns tillgänglig på bolagets webbplats www.tele2.com, under rubriken ”Rapporter och presentationer” som finns under avsnittet ”Investerare”. Samtliga handlingar finns även tillgängliga hos bolaget på adress Torshamnsgatan 17 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingarna kan begäras på telefon 08 42 00 34 32 eller under adress Computershare AB ”Extra bolagsstämma Tele2”, Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen.

Behandling av personuppgifter
För information om behandling av dina personuppgifter, se www.tele2.com under rubriken ”Aktieägares personuppgifter” under rubriken ”Aktien” som finns under avsnittet ”Investerare”.

Stockholm i juli 2019
TELE2 AB (PUBL)
STYRELSEN

_____________

Övrigt
Program vid extra bolagsstämman:
12.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.
13.00 Extra bolagsstämman öppnas.

Tolkning
Extra bolagsstämman kommer att hållas på svenska. Som en service till aktieägarna kommer simultantolkning av extra bolagsstämman till engelska att tillhandahållas. Denna service kan efterfrågas i samband med anmälan om deltagande vid extra bolagsstämman.

Non-Swedish speaking shareholders
A translation of this notice to attend the Extraordinary General Meeting of Tele2 AB (publ) to be held on Thursday 22 August 2019 at 1 p.m. at Tele2’s premises on Torshamnsgatan 17 in Kista, Stockholm, Sweden is available on www.tele2.com.

For the convenience of non-Swedish speaking shareholders, the proceedings of the Extraordinary General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Extraordinary General Meeting is notified.

_____________

Downloads