Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen jun 02 2021, 9:00 AM CET

Kallelse till extra bolagsstämma

Tele2 AB (publ), org.nr 556410-8917, med säte i Stockholm, kallar härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 juni 2021.

Den fortsatta spridningen av COVID-19 är alltjämt svår att bedöma med någon säkerhet. Tele2 värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs extra bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande. Tele2 välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 28 juni 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

För att en person ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämman ska denne

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 juni 2021,

  • dels senast torsdagen den 24 juni 2021 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste omregistrera aktierna i eget namn senast måndagen den 21 juni 2021 för att få delta i extra bolagsstämman. För att denna omregistrering, som kan vara tillfällig, ska vara genomförd måndagen den 21 juni 2021 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Tele2s webbplats www.tele2.com, under rubriken ”Bolagsstämmor” som finns under rubriken ”Organisation och styrning” under avsnittet ”Om Tele2”. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Tele2s vägnar) tillhanda senast torsdagen den 24 juni 2021. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till Tele2 AB, ”EGM”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om extra bolagsstämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 09 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.

  2. Val av en eller två justeringsmän.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om extrautdelning.

beslutsförslag

Val av ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Charlotte Levin, ledamot i advokatsamfundet, eller den person som styrelsen utser vid hennes förhinder, väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Marianne Nilsson, Swedbank Robur, och John Hernander, Nordea Fonder, utses till personer att jämte ordföranden justera protokollet från extra bolagsstämman eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från extra bolagsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Tele2, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Beslut om extrautdelning (punkt 6)

Tele2s starka balansräkning och motståndskraftiga affärsmodell fortsätter generera starkt kassaflöde trots att pandemin kvarstår. I linje med Tele2s finanspolicy, som syftar till att bibehålla skuldsättningsmålet genom att distribuera kapital till aktieägarna, föreslår styrelsen en extrautdelning om 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för extrautdelningen ska vara den 30 juni 2021. Beslutar extra bolagsstämman i enlighet med förslaget kommer utdelningen utbetalas till aktieägarna den 5 juli 2021.

Extrautdelningen som föreslås av styrelsen kommer inte att påverka den ordinarie utdelningen som årsstämman beslutade om den 22 april 2021 och för vilken avstämningsdagen för den andra utbetalningen är bestämd till 5 oktober 2021.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns i Tele2 totalt 692 821 597 aktier, 22 552 163 A-aktier, 667 789 434 B-aktier och 2 480 000 C-aktier, motsvarande sammanlagt 895 791 064 röster. Dagen då denna kallelse offentliggörs innehar Tele2 494 865 egna B-aktier och 2 480 000 egna C-aktier motsvarande 2 974 865 röster, som inte kan företrädas vid extra bolagsstämman.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Handlingar

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 §, aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats www.tele2.com, under rubriken ”Bolagsstämmor” som finns under rubriken ”Organisation och styrning” under avsnittet ”Om Tele2”. Årsredovisningen, inklusive revisionsberättelsen, finns tillgänglig på bolagets webbplats www.tele2.com, under rubriken ”Rapporter och presentationer” som finns under avsnittet ”Investerare”. Samtliga handlingar finns även tillgängliga hos bolaget på adress Torshamnsgatan 17, 164 40 Kista samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingarna kan begäras på telefon 08 402 92 09 eller under adress Tele2 AB, ”EGM”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen.  Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Tele2 AB, att. Katarina Areskoug, Box 62, 164 94 Kista, eller via e-post till katarina.areskoug@tele2.com, senast den 18 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Tele2 AB (publ), Torshamnsgatan 17, 164 40 Kista, och på www.tele2.com, under rubriken ”Bolagsstämmor” som finns under rubriken ”Organisation och styrning” under avsnittet ”Om Tele2”, senast den 23 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av dina personuppgifter, se Tele2s Integritetspolicy för bolagsstämma på www.tele2.com under rubriken ”Aktieägares personuppgifter” som finns under rubriken ”Aktien” under avsnittet ”Investerare”.

Stockholm i juni 2021

TELE2 AB (PUBL)

STYRELSEN

_____________

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General Meeting of Tele2 AB (publ) to be held on Monday 28 June 2021 is available on www.tele2.com.

_____________