Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen apr 28 2022, 5:45 PM CET

Beslut vid Tele2s årsstämma 2022

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag den 28 april 2022 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning).

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Andrew Barron, Stina Bergfors, Georgi Ganev, Sam Kini, Eva Lindqvist, Lars-Åke Norling och Carla Smits-Nusteling samt omvalde Carla Smits-Nusteling som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja Deloitte som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Didrik Roos kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2021 och beslutade om en ordinarie utdelning om 6,75 kronor per aktie att utbetalas till aktieägarna i två delar om 3,40 kronor per aktie och 3,35 kronor per aktie. Som avstämningsdag för den första utbetalningen av utdelningen om 3,40 kronor per aktie fastställdes den 2 maj 2022 och som avstämningsdag för den andra utbetalningen av utdelningen om 3,35 kronor per aktie fastställdes den 11 oktober 2022. Utdelningen förväntas utbetalas till aktieägarna den 5 maj 2022 respektive den 14 oktober 2022.

Årsstämman beslutade vidare om en extrautdelning om 13,00 kronor per aktie varvid det noterades att villkoret för extrautdelningen relaterat till avyttringen av T-Mobile Nederländerna var uppfyllt. Som avstämningsdag för extrautdelningen fastställdes den 2 maj 2022. Extrautdelningen förväntas utbetalas till aktieägarna i samband med den första utbetalningen av den ordinarie utdelningen den 5 maj 2022.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade även att:

  • godkänna arvoden till styrelsen och revisorn,
  • godkänna styrelsens ersättningsrapport,
  • anta ett mål- och prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2022), innefattande beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 1 200 000 C-aktier och återköp av samtliga C-aktier i bolaget, överlåtelse av högst 2 200 000 B-aktier till deltagarna i enlighet med villkoren för LTI 2022 samt att besluta om försäljning av egna B-aktier i syfte att täcka kostnader i förhållande till Tele2s långsiktiga incitamentsprogram LTI 2020 – 2022,
  • bemyndiga styrelsen att fatta beslut att återköpa högst 10 procent av samtliga utestående aktier i Tele2, samt
  • avslå förslag från aktieägare.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsågs Andrew Barron till vice ordförande i styrelsen. Vidare utsåg styrelsen ett revisionsutskott bestående av Eva Lindqvist, ordförande, Sam Kini, Lars-Åke Norling och Carla Smits-Nusteling samt ett ersättningsutskott bestående av Andrew Barron, ordförande, Stina Bergfors och Lars-Åke Norling.

För mer information, vänligen kontakta:
Samuel Maher, tillförordnad Corporate Communications Manager, telefon: +46 73 159 55 02
Patrik Johannesson, tillförordnad chef för investerarrelationer, telefon: +46 73 966 83 84

Tele2s syfte är möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2021 omsatte bolaget 27 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.