Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen aug 05 2002, 2:57 PM CET

ANDRA KVARTALET I RAD MED POSITIVT RESULTAT FÖRE SKATT OCH YTTERLIGARE FÖRBÄTTRING AV ETT REDAN POSITIVT KASSAFLÖDE

New York och Stockholm måndagen den 5 augusti 2002 - Tele2 AB ("Tele2", "Koncernen") (Nasdaq Stock Market: TLTOA och TLTOB samt Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), det ledande alternativa paneuropeiska telekomföretaget redovisade idag koncernens resultat för det andra kvartalet 2002.
 
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, på 1 207 Mkr andra kvartalet 2002* (347 Mkr)
 • Positivt resultat före skatt på 249 Mkr (-505 Mkr)
 • Centraleuropa redovisar EBITDA på 12 Mkr för fast telefoni (-133 Mkr)
 • Mobiltelefoniverksamheten inom Tele2 i Sverige redovisar en EBITDA-marginal på 56% och en ökning av nettoomsättningen med 21%
 • Positivt kassaflöde efter investeringar på 70 Mkr (-180 Mkr), inklusive särskilda investeringar på 550 Mkr**
 • Räntebärande skulder fortsätter minska
 
* Inklusive 87 Mkr hänförligt till mål mot Telia (Not 5).
 
** Inklusive utbetalningar hänförliga till förvärvet av FORA Telecom och investering i Svenska UMTS-nät.
 
Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för Tele2:
 
"Det här är det andra kvartalet i följd som Tele2 levererar ett positivt resultat före skatt. Mobiltelefonin fortsatte att gå starkt, fasttelefonin i Kontinentaleuropa fortsatte att förbättras och i Sverige är mobiltelefonimarginalerna på över 50% i fortsatt toppklass. Vi fortsätter att fokusera på att pressa ner förvärvskostnaderna för att rekvirera nya kunder, minska kundomsättningen och vara bäst i klassen när det gäller rörelsens kostnader. Utvecklingen på marknaden hjälper Tele2 att uppnå dessa mål. För det första drar konkurrenter sig ur marknaden och detta öppnar möjligheter att vinna kunder till fördelaktiga priser. Dessutom fortsätter kundomsättningen att minskas genom att vi erbjuder kunder flera produkter i en integrerad tjänst när lokalsamtal nu är tillgängliga på alla marknader, utom Tyskland. Slutligen bidrar de fortsatt sjunkande samtrafikavgifterna till att Tele2 kan sänka kostnaderna ytterligare."
 
 
VIKTIGA HÄNDELSER
 
(Siffror inom parentes avser jämförelsetal för motsvarande period 2001.)
 
 
Finansiell utveckling det andra kvartalet 2002
 


 
* Periodens skatt är i allt väsentligt relaterad till uppskjuten skatt och är ej kassapåverkande.
 
Operativ översikt det andra kvartalet 2002
 
 • Under kvartalet investerade Tele2 250 Mkr som den återstående delen av koncernens kapitaltillskott i Svenska UMTS-nät, det svenska UMTS-nätföretaget som är samägt med Telia. Tele2 erlade också slutlig betalning på 30 miljoner dollar till Millicom International Cellular för förvärvet av FORA Telecom B.V., efter tilldelningen av två GSM-licenser i St. Petersburg. Trots dessa betalningar, som totalt uppgick till cirka 550 Mkr under kvartalet, hade Tele2 ett positivt kassaflöde.
 • Marknaden för lokalsamtal öppnas successivt i Europa och är redan tillgänglig i Sverige, Frankrike, Spanien och Italien. Marknaden för lokalsamtal är öppen i Holland sedan den 1 augusti 2002 och kommer att introduceras i andra länder efter hand.
 • Kammarrätten beslutade att avslå Telias begäran om inhibition av tingsättens tidigare beslut i målet mot Tele2 om samtrafikavgifter. Tingsrätten i Stockholm har beslutat att Telia är skyldigt att betala för den trafik som transiteras via deras nät. Telia har beslutat att sätta sig över domen. Slutgiltigt beslut väntas under hösten.
 • Tele2 tilldelads två GSM 1800-licenser i St. Petersburg med omnejd.
 • Tele2 ökade sitt ägande i det finska 3G-nätet, Suomen Kolmegee Oy, från 20% till 27,44%.
 • Tele2 tilldelades en licens för tredje generationens mobiltelefoni, UMTS, i Luxemburg. Ingen licensavgift krävdes.
Händelser efter det andra kvartalet
 • Tele2 Danmark köpte Ventelos danska företagskunder.
 

ÖVERSIKT PER MARKNADSOMRÅDE
 
Antal kunder


 
Norden
 
Nettoomsättning kvartal 2, 3 379 (2 912) Mkr, +16%
 
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, kvartal 2, 1 204 (833) Mkr, +45%
 
Marknadsområde Norden består av Tele2-verksamheterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt Datametrix. Optimal Telecom ingår från och med den 1 januari 2002 (not 4).
 
Tele2 har kommit överens med Telia i Sverige, Telenor i Norge och TDC i Danmark om villkoren för att erbjuda ADSL-tjänster och räknar med att lansera dessa till sommaren.
 
 
Sverige
 
Koncernens nordiska verksamhet utgörs till största delen av Tele2 i Sverige. Under det andra kvartalet kunde Tele2 i Sverige bibehålla höga marginaler inom både fast telefoni och mobiltelefoni, med en EBITDA-marginal på 56% för mobiltelefoni och 23% för fast telefoni och Internet, jämfört med 53% respektive 18% det andra kvartalet 2001. Mobiltelefoniverksamheten i Sverige redovisar 2,8 miljoner kunder, en ökning med 21% på årsbasis. Den månatliga genomsnittliga intäkten per kund (ARPU) inom mobiltelefoni, inklusive kontantkortskunder, uppgick till 205 kronor under andra kvartalet. Den månatliga mobila samtalstiden (MOU) uppgick till 107 minuter under det andra kvartalet. Kontantkortskunderna svarade för 69% av den totala kundbasen inom mobiltelefoni. Fast telefoni och Internet hade 1,9 miljoner kunder vid kvartalets slut.
 
 
Danmark, Finland och Norge
 
Danmark, Finland och Norge hade 1,6 miljoner kunder, huvudsakligen inom fast telefoni. Konkurrenstrycket fortsatte att sjunka i dessa länder.
 
I Norge har Tele2 varit framgångsrikt när det gäller korsförsäljning av mobiltjänster till fasttelefonikunder, vilket har hållit nere kostnaderna för att vinna nya kunder. I Danmark har marginalerna förbättrats eftersom kostnaderna minskats och priserna stabiliserats. Tele2 är nu den enda operatören inom fast telefoni och Internet som konkurrerar med det gamla monopolet TDC. I juli övertog Tele2 Ventelos företagskunder.
 
Efter att de kostnadsbesparingar som inleddes i Sverige i september 2001 visat sig vara framgångsrika har motsvarande åtgärder genomförts i Norge och Danmark. Åtgärderna har bland annat inneburit att personalstyrkan minskats med 10% i Danmark och med 20% i Norge
 
 
Östeuropa och Ryssland
 
Nettoomsättning kvartal 2, 588 (272) Mkr, +116%
 
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, kvartal 2, 133 (58) Mkr, +129%
 
Östeuropa och Ryssland omfattar Tele2-verksamheter i Baltikum (Estland, Lettland och Litauen), Polen, Tjeckien och Ryssland samt X-source.
 
I Ryssland tilldelades Tele2 två licenser för att utveckla GSM 1800-telefoni i St. Petersburg och dess omgivning (Oblcom). Tele2 förvärvade den ryska mobiloperatören FORA Telecom B.V. från Millicom International Cellular under det fjärde kvartalet 2001 och efter denna licenstilldelning har Tele2 nu tolv licenser i Ryssland.
 
I Baltikum förstärktes Tele2s tjänsteutbud ytterligare genom lanseringen av en panbaltisk plattform för kontantkort, som klarar att hantera roaming med kontantkort.
 
Tele2 undertecknade, som första operatör på marknaden, ett samtrafikavtal för fast telefoni i Tjeckien under det andra kvartalet.
 
Intäkterna kommer huvudsakligen från mobiltelefoni.
 
 
Centraleuropa
 
Nettoomsättning kvartal 2, 1 374 (1 205) Mkr, +14%
 
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, kvartal 2, -51 ( -133) Mkr, varav 12 (-133) Mkr för fast telefoni.
 
Centraleuropa omfattar Tele2-verksamheter i Tyskland, Holland, Schweiz och Österrike samt en licens i Irland.
 
Marknadsområdets EBITDA-resultat fortsatte att förbättras och fasttelefoniverksamheterna redovisade ett positivt EBITDA-resultat för andra kvartalet i följd, vilket är i linje med Tele2s mål att nå breakeven inom tre år från start i respektive land. ARPU för fast telefoni i Centraleuropa uppgick till 148 kronor för det andra kvartalet.
 
I Tyskland fortsätter Tele2 dra nytta av en konsolidering på marknaden, varigenom ett antal konkurrenter antingen integrerats i större enheter eller försvunnit från marknaden och Tele2 är nu den fjärde största operatören i Tyskland. Lokalsamtal har dock inte introducerats ännu och följaktligen har Tele2 inte haft några intäkter därifrån.
 
Tele2 är den största alternativa operatören i Holland. Tele2s fasttelefoniverksamhet erbjuder från den 1 augusti även lokalsamtal och med fortsatt sänkta samtrafikavgifter kommer Tele2 att kunna erbjuda en allt mer konkurrenskraftig produkt till kunderna. Den MVNO (Mobil Virtuell Nätverksoperatör), som lanserades förra sommaren, lockar kunder till låg kostnad och visar på fördelarna med korsförsäljning av mobiltelefonitjänster till kundbasen inom fast telefoni.
 
Tele2 är nu den näst största alternativa operatören i Schweiz och i Österrike är Tele2 den största alternativa operatören inom fast telefoni. Trafikvolymen per abonnent fortsätter att öka i de båda länderna, som en effekt av en hög andel förvalskunder. I Schweiz har det varit möjligt för Tele2 att ta lokalsamtal sedan den 1 april 2002, vilket givit full effekt under det andra kvartalet.
 
 
Sydeuropa
 
Nettoomsättning kvartal 2, 2 010 (1 293) Mkr, +55%
 
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, kvartal 2, -72 (-310) Mkr
 
Sydeuropa består av Tele2-verksamheter i Frankrike, Italien och Spanien samt av en licens i Portugal.
 
Marknadsområdet har fortsatt uppvisa stark tillväxt, nettoomsättningen ökade med 12% jämfört med föregående kvartal. EBITDA har förbättrats avsevärt under det andra kvartalet 2002, -72 Mkr jämfört med -181 Mkr det första kvartalet 2002. Tele2 uppnådde en stark ARPU i Sydeuropa det andra kvartalet, 148 kronor, vilket motsvarar en ökning med 5% från det första kvartalet.
 
Tele2 erbjuder en komplett produktportfölj med lokalsamtal, rikssamtal, utlandssamtal och samtal till mobiltelefoner. Detta ger Tele2 möjlighet att dra fördel av de möjligheter som kan komma från avregleringen av accessnäten. Tele2 erbjuder lokalsamtal till samtliga kunder i Frankrike och Spanien, vilket har haft en mycket positiv effekt på samtalsvolymerna, intäkterna och kundomsättningen. Dessa förbättringar har åstadkommits till minimala kostnader.
 
Tele2 Italien fortsatte att redovisa en avsevärt förbättrad lönsamhet under det andra kvartalet och därmed befäste Tele2 sin position som Italiens näst största alternativa operatör inom fast telefoni. Tele2 erbjuder sedan början av året lokalsamtal till samtliga kunder i Italien.
 
I Spanien är Tele2 nu landets fjärde största operatör, vilket understryker framgången med det IP-nätverk som levererar tjänster med hög kvalitet till Tele2s kunder. Tjänsten med förbetalning ger stora kostnadsbesparingar och gör det möjligt för Tele2 att erbjuda marknadens bästa priser.
 
 
Luxemburg
 
Nettoomsättning kvartal 2, 195 (163) Mkr, +20%
 
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, kvartal 2, 32 (-1) Mkr
 
Marknadsområde Luxemburg består av Tele2-verksamheter i Liechtenstein och Luxemburg, en licens i Belgien samt 3C och Transac.
 
Tango är den största mobiloperatören i Luxemburg. Lanseringen av TANGO TV tillsammans med radiostationen Tango Sunshine gör att man framgångsrikt når en yngre målgrupp samt innebär det första steget mot interaktivitet mellan media och mobiltelefoni, vilket kommer att driva SMS-trafiken i synnerhet. Tango har lanserat kontantkort för GPRS under det andra kvartalet och lanserade nyligen även MMS-tjänster.
 
 
Övriga varumärken
 
Nettoomsättning kvartal 2, 164 (368) Mkr
 
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, kvartal 2, -39 (-100) Mkr
 
Övriga varumärken omfattar Tele2 UK, en verksamhet som nyligen lanserats i samarbete med brittiska posten, The Post Offcie, samt C³, Everyday.com och IntelliNet.
 
Optimal Telecom, räknas från och med den 1 januari 2002 till marknadsområde Norden (Not 4).
 
 
KONCERNÖVERSIKT
 
Moderbolaget
 
Moderbolaget redovisar per den 30 juni 2002 en nettoomsättning på 8 (7) Mkr, ett rörelseresultat på -41 (-25) Mkr och en likviditet på 3 Mkr, jämfört med 8 Mkr den 31 december 2001.
 
Vid bolagsstämman i maj 2002 bemyndigades styrelsen att utge optioner till anställda inom koncernen genom nyemission i bolaget motsvarande högst 1 055 000 B-aktier (Not 2).
 
I juli månad har totalt 8 317 143 A-aktier omstämplats till B-aktier (se not 2).
 
 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
 
Rapport för det tredje kvartalet 2002
Rapport för det tredje kvartalet 2002 kommer att offentliggöras den 23 oktober 2002.
 
Stockholm den 5 augusti 2002
Styrelsen i Tele2 AB
 
 
GRANSKNINGSRAPPORT
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
 
Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till över 16,1 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt IntelliNet och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktier är noterade på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
 
 
KONTAKTPERSONER
Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00

Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB
 
Håkan Zadler Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Finansdirektör, Tele2 AB
 
Andrew Best Telefon: + 44 (0)20 7321 5010
Investerar- och mediefrågor
 
Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com
 
 
TELEFONKONFERENS
 
En telefonkonferens kommer att hållas klockan 17.30 den 5 augusti 2002. För att delta ring +44 (0)20 8781 0571 och uppge Tele2 AB. Det finns även möjlighet att lyssna på konferensen på www.Tele2.Com. Ring in 5 minuter före telefonkonferensens början för att registrera er. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig under 48 timmar efter konferensens slut på telefon +44 (0)20 8288 4459, kod 792582.
 
Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk: