Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen okt 24 2001, 6:30 AM CET

FORTSATT ÖKADE INTÄKTER OCH EN FÖRDUBBLING AV RESULTATET FÖRE AVSKRIVNINGAR JÄMFÖRT MED ANDRA KVARTALET

[2001-10-24 06:30]
 • Nettoomsättningen ökade pro forma med 55% under det tredje kvartalet, jämfört med samma kvartal föregående år
 • För tredje kvartalet i rad sedan förvärvet av SEC var rörelseresultat före avskrivningar positivt, med en fördubbling till 716 Mkr mellan det andra och tredje kvartalet
 • Tele2s mobiltelefoniverksamhet i Sverige rapporterar en rörelsemarginal före avskrivningar på 57% det tredje kvartalet och 2,4 miljoner abonnenter, en ökning med 24%
 • Antalet abonnenter ökade pro forma med 35% till 13,7 miljoner
 • Klart med en syndikerad femårig bankfinansiering på 1,2 miljarder euro
 • Ett virtuellt mobilnätverk, MVNO, lanserades i Holland
 • GPRS-tjänster lanserade i Sverige och Luxemburg
New York och Stockholm den 24 oktober 2001 - Tele2 AB ("Tele2", "Koncernen") (Nasdaq Stock Market: TLTOA och TLTOB samt Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B), det ledande alternativa paneuropeiska telekomföretaget redovisade idag koncernens resultat för det tredje kvartalet 2001.
 
 
Finansiell sammanfattning


 
Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef:
"Tele2 är idag det största paneuropeiska varumärket inom telekommunikationstjänster med ett snabbt växande antal abonnenter, idag 13,7 miljoner i 21 länder. Under det tredje kvartalet såg vi en stigande lönsamhet på den svenska marknaden och ett fortsatt förbättrat rörelseresultat före avskrivningar för våra verksamheter i Central- och Sydeuropa. I september ökade åter marknadsföringsåtgärderna för den europeiska fasta telefonin, efter en lugn period under sommarmånaderna. Denna ökning driver nu på tillströmningen av nya abonnenter, vilket ger ökade intäkter samtidigt som förlusten före avskrivningar fortsätter att minska. Vi fortsätter att fokusera på kundintag samt kontroll på churnen och kostnaderna. De nyligen annonserade sänkningarna av samtrafikavgifterna underlättar denna strävan. Vi tror att förbättringen av marginalerna kommer att fortsätta för hela koncernen under 2001 och framåt."
 
VIKTIGA HÄNDELSER
 
(Siffror inom parentes avser jämförelsetal för motsvarande period 2000.)
 
Finansiell utveckling
 • Tele2s nettoomsättning uppgick till 18 163 Mkr under de första nio månaderna 2001, vilket är en pro forma ökning med 60%, jämfört med pro forma 11 324 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Den 30 september 2001 hade koncernen totalt 13,7 miljoner abonnenter, en ökning med 24%, jämfört med pro forma föregående år.
 • Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1 069 (6) Mkr de nio första månaderna 2001. På kvartalsbasis ökade rörelseresultatet före avskrivningar från 351 Mkr det andra kvartalet 2001 till 716 Mkr det tredje kvartalet, en ökning med 365 Mkr.
Operativ översikt
 • I oktober lanserade Tele2 GPRS i Sverige. Erbjudandet, som är avsevärt billigare än konkurrenternas, har mottagits väl.
 • I augusti lanserade Tele2 ett MVNO i Holland och planerar att lansera ytterligare ett MVNO vid årsskiftet.
 • Tele2 Norge övertog i september Enitel AS privat- och företagskunder inom fast förval och uppringt Internet.
 • I augusti undertecknade Tele2 en femårig bankfinansiering på 1,2 miljarder euro.
FINANSIELLT RESULTAT
 
Resultatet för de första nio månaderna 2001
Nettoomsättningen ökade med 60% till 18 163 Mkr. Nettoomsättningen har uppvisat en stadig ökning inom både mobiltelefoni och fast telefoni. Ökade marknadsföringsåtgärder under början av hösten, efter en lugnare sommarperiod, driver nu på antalet abonnenter, vilket kommer att få genomslag på nettoomsättningen.
 
Tele2 Sveriges nettoomsättning uppgick till 6 649 Mkr, vilket motsvarar en ökning på 15% jämfört med föregående år. Inom mobiltelefoni steg nettoomsättningen med 21%.
 
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1 069 (6) Mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar fördubblades under det tredje kvartalet till 716 Mkr, jämfört med 351 Mkr under det andra kvartalet. Koncernens rörelsemarginal före avskrivningar förbättrades från 6% det andra kvartalet 2001 till 11% det tredje kvartalet.
Tele2 Sveriges rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 2 729 (1 926) Mkr, motsvarande en ökning på 42%. Rörelsemarginalen före avskrivningar var 41%, jämfört med 33% i fjol. Tele2 Sveriges rörelsemarginal före avskrivningar har kontinuerligt förbättrats de senaste sex kvartalen.
 
Rörelseresultatet uppgick till -1 128 (-1 823) Mkr. Rörelseresultatet förbättrades från -375 Mkr det andra kvartalet 2001 till -46 Mkr det tredje kvartalet.
Tele2 Sveriges rörelseresultat uppgick till 2 153 (1 402) Mkr, en ökning med 54%.
 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 597 (-1 965) Mkr. Räntenettot och övriga finansiella poster var -419 (-112) Mkr. Den genomsnittliga räntan på utestående skulder uppgick till 6,1%.
 
Resultatet efter skatt uppgick till -2 184 (-2 377) Mkr.
 
Resultatet per aktie var -15,05 (-22,89) kronor efter full utspädning.
 
Tele2s balansomslutning ökade med 9% till 46 259 Mkr per den 30 september, jämfört med 42 345 Mkr per den 31 december 2000.
ÖVERSIKT PER MARKNADSOMRÅDE
 
 


Norden
Nettoomsättning, 9 065 (7 617) Mkr, +19%
Rörelseresultat före avskrivningar, 2 692 (2 190) Mkr, +23%
Marknadsområde Norden består av verksamheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
 
Nettoomsättningen ökade i samtliga marknader i Norden.
 
Tele2 Sverige är den största verksamheten med en nettoomsättning på 6 649 Mkr, en ökning med 15% under de första nio månaderna 2001. Rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 42% till 2 729 Mkr, jämfört med samma period i fjol. Tillväxten i antalet abonnemangs- och kontantkortskunder inom mobiltelefoni fortsatte under det tredje kvartalet, huvudsakligen tack vare Tele2s marknadsposition som den prisledande operatören. Comviq hade 2,4 miljoner kunder, en ökning med 24% jämfört med föregående år. Den genomsnittliga månatliga intäkten per abonnent (ARPU), inklusive kontantkort, var stabil på 214 kronor, jämfört med 222 kronor samma period i fjol och 204 kronor det andra kvartalet 2001, trots ökad tillströmning av nya kunder. Samtalsminuterna per abonnent ökade med drygt 10% till 113 (102) minuter. Jämfört med det andra kvartalet 2001, då motsvarande siffra var 114 minuter, var utvecklingen stabil.
 
Kontantkortskunderna svarade för 61% av kundbasen och för 90% av nettotillskottet av kunder inom mobiltelefoni de första nio månaderna 2001.
 
Kundintaget inom fast telefoni var starkt och kundbasen ökade med 30% på årsbasis till 1,3 miljoner, samtidigt som rörelsemarginalen före avskrivningar uppgick till 22% det tredje kvartalet 2001, jämfört med 12% samma period föregående år.
 
I september lade Tele2 Sverige fram en plan med kostnadsbesparande åtgärder som innebär att produktutbudet renodlas och antalet anställda i Sverige minskar med 7%. Planen innebär beräknade besparingar på 80 miljoner kronor per år, med beräknad effekt från 2002.
 
I oktober lanserade Tele2 GPRS i Sverige och erbjudandet, som är avsevärt billigare än konkurrenternas, har mottagits väl.
 
I Danmark och Norge består verksamheterna i huvudsak av fast telefoni. Tillsammans har de båda verksamheterna 1,6 miljoner kunder. Tele2 Norge övertog i september Entitel AS kunder inom fast förval och uppringt Internet till en låg kostnad per abonnent.
 
 
Baltikum och Östeuropa
Nettoomsättning, 781 (123) Mkr, +535%
Rörelseresultat före avskrivningar, 196 (-6) Mkr
Baltikum och Östeuropa omfattar verksamheter i de baltiska länderna samt i Polen och Tjeckien.
Nettoomsättningen I Baltikum och Östeuropa steg till 781 (123) Mkr och rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 196 (-6) Mkr.
 
Centraleuropa
Nettoomsättning, 4 039 (2 090) Mkr, +93%
Rörelseresultat före avskrivningar, -554 (-1 140) Mkr
Centraleuropa omfattar Tele2-verksamheter i Tyskland, Holland, Schweiz, Österrike och Storbritannien.
Nettoomsättningen ökade till 4 039 Mkr (+93%) i Centraleuropa. Rörelseresultatet före avskrivningar har förbättrats avsevärt de senaste fyra kvartalen. Detta förklaras av den mognad vissa av verksamheterna uppnått och utvecklingen i riktning mot att nå målet om ett positivt rörelseresultat före avskrivningar inom tre år från operativ start. ARPU var stark under det tredje kvartalet och uppgick till 150 (104) kronor på månadsbasis.
Den 24 augusti blev Tele2 den första MVNOn i Holland genom ett avtal med Telfort, en GSM-operatör som ägs av British Telecom. Avtalet gör det möjligt för Tele2 att erbjuda mobiltelefoni till nuvarande kunder inom fast telefoni.
 
Sydeuropa
Nettoomsättning, 4 025 (1 692) Mkr, +138%
Rörelseresultat före avskrivningar, -1 002 (-945) Mkr
Sydeuropa består av Tele2-verksamheter i Frankrike, Italien och Spanien samt av en licens i Portugal.
Sydeuropas nettoomsättning steg till 4 025 Mkr (+138%) pro forma. Marknadsområdets starka utveckling under de första nio månaderna 2001 med avseende på rörelsemarginalen före avskrivningar, speglar särskilt den förbättrade lönsamheten i Tele2s verksamhet i Frankrike. Tele2 gick in på den franska marknaden i mars 1999 och har, med sina cirka 2,4 miljoner kunder, vuxit till att bli den största fast telefoni-operatören i privatkundssegmentet i landet. Det tredje kvartalets ARPU i Sydeuropa var stark och uppgick till 125 (95) kronor på månadsbasis.
 
Tele2 är Italiens näst största privata operatör inom fast telefoni.
 
Det andra kvartalet 2001 lanserade Tele2 fast telefoni i Spanien och hade den 30 september 169 000 kunder. Tele2 har som mål att bli näst största alternativa operatör vid utgången av innevarande år. Nätet i Spanien är IP-baserat och tjänsterna består av förbetald fast telefoni.
 
Luxemburg
Nettoomsättning, 557 (412) Mkr, +35%
Rörelseresultat före avskrivningar, 42 (-19) Mkr
Marknadsområde Luxemburg består av Tele2-verksamheter i Liechtenstein, Luxemburg och Belgien samt 3Cs samtliga verksamheter i olika länder.
 
Luxemburgs nettoomsättning ökade med 35% till 557 Mkr pro forma. Rörelseresultatet före avskrivningar steg till 42 (-19) Mkr. Utvecklingen var stark under det tredje kvartalet med betydande förbättring av rörelsemarginalen före avskrivningar till 16% samtidigt som nettoomsättningen ökade med 6% jämfört med föregående
kvartal.
 
Tele2 erbjuder mobiltelefonitjänster under varumärket Tango i Liechtenstein och lanserade fast telefoni under varumärket Tele2 under det andra halvåret 2000. I mars 2001 tilldelades Tele2 en UMTS-licens i Liechtenstein.
 
I Luxemburg har Tango en marknadsandel på 43%. I mars lanserade Tango GPRS i Luxemburg.
 
Övriga varumärken
Nettoomsättning, 1 069 (591) Mkr, +81%
Rörelseresultat före avskrivningar, -305 (-74) Mkr
Övriga varumärken omfattar Optimal Telecom, C³, Everyday.com och IntelliNet i samtliga länder där dessa företag bedriver verksamhet.
Nettoomsättningen steg till 1 069 Mkr (+81%) pro forma. Optimal Telecom och C³ svarar för huvuddelen av omsättningen. Marknadsområdet rapporterar förbättrad rörelsemarginal före avskrivningar det tredje kvartalet i rad.
 
KONCERNÖVERSIKT
 
Ny bankfinansiering
Tele2 undertecknade i augusti 2001 en ny femårig bankfinansiering om 1,2 miljarder euro, garanterad av ABN Amro, CIBC World Markets, ING Bank, Nordea, The Royal Bank of Scotland och West LB. Den femåriga bankfinansieringen med amortering ersätter två tidigare kreditfaciliteter i Tele2 Sverige och SEC. Den nya bankfinansieringen säkerställer att Tele2s verksamheter är fullt finansierade med hänsyn till koncernens gällande affärsplan. Räntemarginalen, som baseras på skuldsättningen i relation till rörelseresultatet före avskrivningar, startar på 2,25% och sänks i takt med att rörelseresultatet före avskrivningar förbättras.
 
Kassaflöde
Rörelseflödet ökade till 585 Mkr, jämfört med 202 Mkr föregående kvartal. Under sommarmånaderna uppgraderade Tele2 sina faktureringssystem. Uppgraderingen ledde till att faktureringen släpade efter i några länder och därför ökade rörelsekapitalet under perioden. Vi räknar med att nivån på rörelsekapitalet kommer att normaliseras under nästa kvartal.
Investeringar och avyttringar
 
Transcom Worldwide SA
I januari 2001 avyttrade Tele2 sitt 37,45-procentiga innehav (förvärvat vid sammanslagningen med SEC) i callcenterföretaget Transcom World Wide S.A. ("Transcom") till Industriförvaltnings AB Kinnevik ("Kinnevik"). Bolagsstämman i Kinnevik beslutade om utdelning av Transcom till Kinneviks aktieägare och en marknadsnotering av aktierna i samband med detta. Den 6 september noterades Transcoms aktier på Nasdaq och Stockholmsbörsens O-lista. Tele2s försäljningslikvid är beroende av börskursen 60 handelsdagar efter marknadsnoteringen. Realisationsvinsten kommer därför att redovisas över resultaträkningen först under det fjärde kvartalet 2001.
Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 9 (6) Mkr. Rörelseresultat före avskrivningar var -32 (196) Mkr. Likviditeten uppgick till 2 Mkr den 30 september 2001, jämfört med 7 Mkr den 31 december 2000.
 
 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
 
Rapport för det fjärde kvartalet 2001
Rapport för det fjärde kvartalet 2001 kommer att offentliggöras i februari 2002. Datum meddelas senare.
 
 
Stockholm den 24 oktober 2001
Verkställande direktören och koncernchefen i Tele2 AB
 
GRANSKNINGSRAPPORT
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
 
 
Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till över 13,7 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt IntelliNet och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
 
 
KONTAKTPERSONER
 


 
Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com
 
TELEFONKONFERENS
 
En telefonkonferens kommer att hållas klockan 14.00 (svensk tid) / 08.00 (New York-tid), onsdagen den 24 oktober 2001. För att delta ring: +44 (0)20 8781 0574 och uppge Tele2 AB. Det finns även möjlighet att lyssna på konferensen på www.Tele2.Com. Var vänlig anmäl er, respektive logga in, 10 minuter före telefonkonferensens början för att ge tillräckligt med tid för registrering. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig under 48 timmar efter konferensens slut på telefon +44 (0)20 8288 4459, kod 632792.
 
Pressmeddelandet (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk: