Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen apr 25 2001, 6:59 AM CET

Kraftigt kundintag över hela koncernen och betydande marginalförbättringar för samtliga fasttelefoniverksamheter ger positivt rörelseresultat före avskrivningar det första kvartalet 2001

 • Nettoomsättningen ökade proforma med 59%
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 140%
 • Koncernen redovisar ett positivt resultat före avskrivningar för första gången sedan förvärvet av SEC - en förbättring med 358 Mkr jämfört med det fjärde kvartalet 2000
 • Förbättrad lönsamhet per abonnent i hela Kontinentaleuropa
 • Tele2 Sveriges rörelseresultat före avskrivningar ökade med 14% på årsbasis
 • Tele2s mobilteleverksamhet i Sverige hade 2,2 miljoner kunder och en rörelsemarginal före avskrivningar på 53%
 • Antalet abonnenter ökade proforma med 53% till 12,4 miljoner
 • Baltikum och Östeuropa ökade rörelseresultatet före avskrivningar från -23 Mkr under det fjärde kvartalet 2000 till 59 Mkr under det första kvartalet 2001
New York och Stockholm - den 25 april 2001 - Tele2 AB (tidigare NetCom AB, "Tele2", "Koncernen") (Nasdaq: TLTO), det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget redovisade idag koncernens resultat för det första kvartalet 2001.
 
Finansiell sammanfattning
 
Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef: "Tele2 är nu det största paneuropeiska varumärket med verksamhet i 21 länder och med över 12,4 miljoner abonnenter. Den starka inledningen på året avspeglar den ökade lönsamheten i våra verksamheter för mobiltelefoni och fast telefoni i Sverige och då särskilt vår förmåga att uppnå uthålliga marginaler på 50% i vår mobiltelefoniverksamhet. I våra verksamheter i Centraleuropa, Sydeuropa och Luxemburg har kundintaget varit starkt, vilket har drivit försäljningstillväxten; förlusten avseende rörelseresultatet före avskrivningar har minskat och marginalerna förbättrats. Vi fortsätter att fokusera på kundintag och kontroll över churnen och kostnaderna och räknar med att marginalerna fortsätter att förbättras rakt igenom koncernen under 2001."
 
VIKTIGA HÄNDELSER
 • Tele2s nettoomsättning uppgick till 5 619 Mkr under det första kvartalet 2001, vilket är en ökning med 59%, jämfört med proforma 3 531 Mkr föregående år. Jämfört med redovisat resultat föregående år ökade koncernens nettoomsättning med 140%.
 • Den 31 mars 2000 hade koncernen totalt 12,4 miljoner abonnenter, en ökning med 53%, jämfört med proforma föregående år. Tele2 Sveriges mobiltelefoniverksamhet under varumärket Comviq redovisade 2,2 miljoner abonnenter.
 • Nettoomsättningen i Norden ökade med 18% till 2 921 Mkr och rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 784 Mkr.
 • Tele2 Sveriges nettoomsättning uppgick till 2 140 Mkr under kvartalet, en ökning med 16%, jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 14% till 835 Mkr. Antalet samtalsminuter per abonnent ökade med över 7%.
 • Koncernens rörelseresultat före avskrivningar förbättrades från -356 Mkr under det fjärde kvartalet 2000 till 2 Mkr under det första kvartalet 2001, vilket motsvarar en kvartalsvis förbättring med 358 Mkr.
 • Tele2 Sveriges mobiltelefoniverksamhet redovisade en stabil genomsnittlig månatlig intäkt per abonnent (ARPU) på 201 kronor, inklusive kontantkortskunder, vilka svarar för 60% procent av den totala kundbasen inom mobiltelefoni.
 • Tele2s tre marknadsområden Centraleuropa, Sydeuropa och Luxemburg redovisar:
 • Nettoomsättningen i Centraleuropa ökade med 84% till 1 230 Mkr, i Sydeuropa med 137% till 1 204 Mkr och i Luxemburg med 42% till 167 Mkr.
 • Minskad förlust avseende rörelseresultatet före avskrivningar, förbättrade marginaler och ökad lönsamhet per abonnent under det första kvartalet.
 • ARPU i Centraleuropa var stark under det första kvartalet och uppgick till 149 kronor, jämfört med 121 kronor.
 • Även i Sydeuropa var ARPU stark och uppgick till 126 kronor, jämfört med 113 kronor.
 • I Frankrike har Tele2 cirka 2,2 miljoner kunder och en marknadsandel på 50% av de kunder som lämnat France Telecom.
 • Fast telefoni lanserad i Spanien
 • Tele2 har en unik position inom UMTS med licenser tilldelade i Sverige, Norge, Finland och senast i Liechtenstein. Utbyggnaden av UMTS i Sverige kommer att ske tillsammans med Telia.
 • Från den 16 februari 2001 är NetCom AB namnändrat till Tele2 AB, för att visa den paneuropeiska styrkan i varumärket Tele2.
FINANSIELLT RESULTAT
 
(Siffror inom parentes avser samma period 2000. Sedan den 1 januari 2001 redovisar Tele2 resultatet för koncernens sex marknadsområden.)
 
Proforma resultat för det första kvartalet 2001
 
Nettoomsättningen ökade proforma med 59% till 5 619 Mkr (3 531). Koncernens nettoomsättning på 5 619 Mkr innebar en ökning med 140%, jämfört med fjolårets 2 346 Mkr. Nettoomsättningen har ökat kraftigt inom mobiltelefoni och fast telefoni, särskilt i verksamheterna i Baltikum och Östeuropa samt Centraleuropa.
 
Tele2 Sveriges nettoomsättning uppgick till 2 140 Mkr, en ökning med 16%. Inom mobiltelefoni ökade nettoomsättningen med 22%.
 
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2 (246) Mkr. Koncernens rörelseresultat före avskrivningar förbättrades med 358 Mkr, från -356 Mkr under det fjärde kvartalet 2000 till 2 Mkr under det första kvartalet 2001. Koncernens rörelsemarginal före avskrivningar förbättrades från -7% under det fjärde kvartalet 2000 till 0% under det första kvartalet 2001.
 
Tele2 Sveriges rörelseresultat före avskrivningar ökade till 835 (731) Mkr, motsvarande 14% och en rörelsemarginal före avskrivningar på 39% (40%). Tele2 Sveriges rörelsemarginal före avskrivningar har kontinuerligt förbättrats under de tre senaste kvartalen.
 
Rörelseresultatet uppgick till -707 (-374) Mkr.
 
Tele2 Sveriges rörelseresultat uppgick till 645 (562) Mkr, en ökning med 15%.
 
Räntenettot och övriga finansiella poster var -127 (-37) Mkr. Den genomsnittliga räntan på utestående skulder uppgick till 6,2%.
 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -867 (-412) Mkr.
 
Skatt på periodens resultat uppgick till -171 (-143) Mkr, vilket speglar skatteeffekten av de svenska verksamheterna. Uppskjuten skattefordran redovisas endast för förlustavdrag till den del den beräknas kunna komma att utnyttjas i en nära framtid. En försiktig värdering har skett av de uppskjutna skattefordringarna som finns i de utländska verksamheterna, vilka per den 31 mars 2001 tas upp till noll.
 
Resultatet efter skatt uppgick till -1,036 (-554) Mkr. Resultatet per aktie uppgick till -7,15 (-5,34) kronor, efter full utspädning.
 
Tele2s balansomslutning ökade med 3% till 43 523 Mkr per den 31 mars, jämfört med 42 345 Mkr per den 31 december 2000.
 
ÖVERSIKT PER MARKNADSOMRÅDE
Alla jämförelsetal är proforma
 
Norden
Nettoomsättning, 2 921 (2 465) Mkr, +18%
Rörelseresultat före avskrivningar, 784 (758) Mkr, +3%
 
Marknadsområde Norden består av verksamheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
 
Nettoomsättningen ökade i marknadsområde Nordens samtliga kärnmarknader.
 
Tele2 Sverige är den största verksamheten med en nettoomsättning på 2 140 Mkr, en ökning med 16% under det första kvartalet 2001. Tillväxten i antalet mobiltelefonikunder ökade under kvartalet, tack vare Tele2s marknadsposition som den prisledande operatören. Tele2 Sverige hade 2,2 miljoner abonnenter, vilket motsvarar en ökning med 22% jämfört med föregående år. Den genomsnittliga månatliga intäkten per abonnent (ARPU), inklusive kontantkort var stabil på 201 kronor, jämfört med 209 kronor under samma period 2000, trots den ökade tillströmningen av nya kunder. Samtalsminuterna per abonnent ökade med 7,4% till 98 minuter (92).
 
Kontantkortskunderna svarar för 60% av kundbasen och för 41% av nettotillskottet av kunder under kvartalet.
 
Kundintaget inom fast telefoni var mycket starkt, som en konsekvens av ökade investeringar i försäljning och marknadsföring, vilket i sin tur påverkade marginalerna negativt.
 
I januari tillkännagav Tele2 bildandet av ett med Telia samägt bolag, för att dela på investeringarna i ett UMTS-nät i Sverige.
 
I Danmark och Norge består verksamheterna i huvudsak av fast telefoni, med växande Internetverksamheter. Tillsammans har de båda bolagen 941 000 kunder inom fast telefoni, en ökning med 17%, jämfört med föregående år.
 
Tele2 Danmark blev under hösten 2000 den första mobila virtuella nätverksoperatören (MVNO), vilket ger företaget möjlighet att erbjuda konkurrenskraftigt prissatta mobilteletjänster till befintliga kunder. Genom ett samarbete med Sonofon kommer Tele2 att kunna erbjuda kontantkortslösningar och i förlängningen även abonnemangstjänster utan att behöva investera i infrastruktur. Tele2 kommer även att försöka uppnå MVNO-status i andra länder där det blir möjligt.
 
I Norge har Tele2 ett avtal med Telenor om att hyra nätkapacitet, vilket möjliggör för Tele2Mobil att erbjuda samma täckning som Telenor. Tele2 var den första service providern i Norge som erbjöd kontantkort. Tele2Mobils verksamhet har varit i drift sedan andra kvartalet 2000.
 
Tele2 erbjuder kontantkort för internationell telefoni i Finland och planerar att lansera internationell och nationell fast telefoni samt Internettjänster under varumärket Tele2.
 
Baltikum och Östeuropa
Nettoomsättning,
210 (36) Mkr, +483%
Rörelseresultat före avskrivningar, 59 (4) Mkr
 
Baltikum och Östeuropa omfattar verksamheterna i de baltiska staterna samt i Polen och Tjeckien.
 
Marknadsområdet redovisar ett positivt rörelseresultat före avskrivningar för det första kvartalet, jämfört med en förlust på 23 Mkr under det fjärde kvartalet 2000.
 
Den 31 mars 2001 hade Tele2 357 000 mobiltelekunder, jämfört med 55 000 kunder vid samma tid föregående år. Av kundbasen var 44% kontantkortskunder.
 
SIA Tele2 är den ledande alternativa mobilteleoperatören i Lettland.
 
Centraleuropa
Nettoomsättning
, 1 230 (668) Mkr, +84%
Rörelseresultat före avskrivningar, -293 (-245) Mkr
 
Centraleuropa omfattar Tele2-verksamheter i Tyskland, Holland, Schweiz, Österrike och Storbritannien.
 
Rörelseresultatet före avskrivningar var starkt under det första kvartalet jämfört med det fjärde kvartalet 2000, vilket kan tillskrivas den mognad vissa av verksamheterna uppnått och utvecklingen i riktning mot att nå målet om ett positivt rörelseresultat före avskrivningar inom tre år från operativ start.
 
Sydeuropa
Nettoomsättning, 1 204 (507) Mkr, +137%
Rörelseresultat före avskrivningar, -397 (-254) Mkr
 
Sydeuropa består Tele2-verksamheter i Frankrike, Italien och Spanien samt en licens i Portugal.
 
Regionen hade ett starkt första kvartal med avseende på rörelsemarginalen före avskrivningar, vilket avspeglar den förbättrade lönsamheten i Tele2s verksamhet i Frankrike och dess betydande kundbas.
 
Tele2 gick in på den franska marknaden i mars 1999 och har med sina cirka 2,2 miljoner kunder vuxit till att bli den största privata operatören inom fast telefoni i landet. Tele2s stora kundbas ger företaget ett starkt utgångsläge vid förhandlingar med mobiloperatörer om att få MVNO-status.
 
Tele2 är en av Italiens tre ledande privata operatörer inom fast telefoni.
 
I februari lanserade Tele2 fast telefoni i Spanien och reaktionen från marknaden har varit mycket bra. Tele2 har som mål att bli näst största alternativa operatör vid utgången av innevarande år. Nätet i Spanien är IP-baserat och tjänsterna består av förbetald fast telefoni.
 
Luxemburg
Nettoomsättning
, 167 (118) Mkr, +42%
Rörelseresultat före avskrivningar, 10 (1) Mkr
 
Marknadsområde Luxemburg består av Tele2-verksamheter i Liechtenstein, Luxemburg och Belgien samt 3Cs verksamheter i samtliga länder.
 
Tele2 erbjuder mobiltelefonitjänster under varumärket Tango i Liechtenstein och lanserade fast telefoni under varumärket Tele2 under det andra halvåret 2000. I mars 2001 tilldelades Tele2 en UMTS-licens i Liechtenstein.
 
I Luxemburg har Tango en marknadsandel på 42%. I mars lanserade Tango GPRS i Luxemburg.
 
Övriga varumärken
Nettoomsättning
, 361 (135) Mkr, +167%
Rörelseresultat före avskrivningar, -161 (-18) Mkr
 
Övriga varumärken omfattar Optimal Telecom, C³, Everyday.com och IntelliNet i samtliga länder där dessa bedriver verksamhet. Optimal Telecom och C³ svarar för huvuddelen av omsättningsökningen.
 
KONCERNÖVERSIKT
 
Tele2 Sverige AB
Per 31 den mars 2001 har Tele2 Sverige AB upptagit 2 203 Mkr som kortfristig låneskuld. En omfinansiering beräknas emellertid vara klar under våren 2001, varför bolaget inte räknar med att detta belopp kommer att förfalla till betalaning.
 
Intressebolag
 
Everyday.com
Tele2 är den ledande leverantören av Internettjänster i Norden. Koncernens 1 279 000 Internetabonnenter erbjuds Everyday.com som startsida i elva länder. MTG producerar innehåll för webben och har betydande erfarenhet från massmedia, marknadsföring och reklamförsäljning via TV-kanaler, radiostationer och dagstidningar. Innehållet på Everyday.com växer kontinuerligt och tjänsten lanserades senast i Danmark i juni.
 
Investeringar och avyttringar
 
Finland
Tele2 är den största ägaren i Suomen Kolmegee OY (3G), som har tilldelats en endast fyra nationella licenser för tredje generationens mobiltelenät i Finland. Everyday.coms portal och avgiftsfria Internetanslutningar har lanserats i Helsingfors och kommer att följas av expansion till resten av landet.
 
Därutöver erbjuder Tele2 mycket konkurrenskraftiga priser på fast telefoni genom förbetalda telefonkort för nationella och internationella samtal. Telefonkorten distribueras via en av Finlands största återförsäljarkedjor.
 
Transcom Worldwide SA
I januari 2001 avyttrade Tele2 sitt 37,45-procentiga innehav i callcenter-företaget Transcom World Wide S.A ("Transcom") till Industriförvaltnings AB Kinnevik ("Kinnevik"). Styrelsen i Kinnevik kommer att föreslå sin bolagsstämma att besluta om utdelning av Transcom till Kinneviks aktieägare och en marknadsnotering av aktierna i samband med denna. Tele2s försäljningslikvid är beroende av börskursen 60 handelsdagar efter marknadsnoteringen. Realisationsvinsten kommer därför att redovisas över resultaträkningen först under det tredje kvartalet 2001.
 
Moderbolaget
 
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2 (2) Mkr. Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -12 (-16) Mkr. Likviditeten uppgick till 6 Mkr per den 31 mars 2001 och till 7 Mkr per den 31 december 2000.
 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
 
Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma för Tele2 AB hålls torsdagen den 17 maj 2001 klockan 13:30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2 på Skeppsbrokajen i Stockholm.
 
Rapport för det andra kvartalet 2001
Rapport för det andra kvartalet 2001 kommer att offentliggöras den 6 augusti 2001.
 
Stockholm den 25 april 2001
 
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB
 
GRANSKNINGSRAPPORT
 
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer
 
Tele2 AB, (tidigare NetCom AB), som bildades 1993, är
det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango, Comviq och Q-GSM till över 12 miljoner människor i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt IntelliNet och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2s aktier är noterade på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2 A and TEL2 B och på Nasdaq under kortnamnet TLTO.
 
KONTAKTPERSONER


Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com
 
 
Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk: