Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen aug 02 2004, 8:38 AM CET

TELE2 ÖKADE SITT RESULTAT EFTER SKATT MED 38% UNDER DET FÖRSTA HALVÅRET MED ETT REKORDSTARKT KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR PÅ 2,4 MDR KRONOR

New York och Stockholm - måndagen den 2 augusti 2004 - Tele2 AB ("Tele2", "Koncernen") (Nasdaq Stock Market: TLTOA och TLTOB samt Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), det ledande och lönsamma alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget redovisade i dag resultatet för det andra kvartalet som slutade den 30 juni 2004.

 • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 18% till 21 090 (17 841) Mkr
 • Resultatet efter skatt för första halvåret ökade med 38% till 653 (472) Mkr
 • Vinsten per aktie efter skatt för första halvåret ökade till 4,41 (3,19) kronor
 • Antalet kunder ökade med över 1 miljon under det andra kvartalet till 24,9 (18,7) miljoner
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 1 167 (965) Mkr under det andra kvartalet

  Sifforna inom parentes avser jämförelsetal för motsvarande period 2003.

  Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för Tele2:
 • "Tele2 fortsätter att bibehålla balansen mellan kundintag, lönsamhet och kassaflöde. Vi presenterar nu vårt bästa halvårsresultat någonsin i kombination med en omsättningstillväxt på över 18%, förmodligen unikt i branschen. Detta har åstadkommits under en period med betydande investeringar i ADSL i Frankrike, fast telefoni i Storbritannien, fortsatt utbyggnad i Ryssland och införandet av en rad nya tjänster. Med det här resultatet skapade vi ett kassaflöde efter investeringar på 2,4 miljarder kronor under det första halvåret.
  I kvartalet har vi fortsatt satsa på och expandera i Östeuropa, där vi erbjuds hög tillväxt och låga kundanskaffningskostnader. Detta, i kombination med ökad satsning på uppringt Internet, har emellertid lett till en viss utspädning av ARPU.
  Konkurrensen i Sverige har hållit sig på en hög nivå, både inom mobil och fast telefoni. Trots detta förbättrade vi EBITDA på fast telefoni från det första kvartalet, och bibehöll nivån på mobiltelefoni. Vi lanserade 3G i Sverige under kvartalet, med samma abonnemangsformer som för våra GSM tjänster. De första signalerna vi fått från 3G-lanseringen är positiva. I Norge fortsätter vi att se en positiv effekt från införandet av vidaredebitering av abonnemangsavgifterna på fast telefoni, och ser fram emot att kunna införa det i Sverige mot slutet av året.
  Kundintaget i Baltikum & Ryssland var starkt och vi kan nu se att investeringarna i mobiltelefoni i Ryssland börjar bära frukt. I Centraleuropa fortsatte den starka trenden och vi åstadkom en omsättningstillväxt om 58% under kvartalet, i kombination med fortsatt förbättrad EBITDA. Även EBITDA-marginalen i Sydeuropa stärktes från det första kvartalet, trots att vi fortsatte våra betydande satsningar både i Storbritannien och på ADSL i Frankrike. Under de senaste tolv månaderna har vi tagit in omkring 0,8 miljoner uppringt Internet och ADSL-kunder i Sydeuropa.
  Vi fortsätter vårt framgångsrika arbete och fokuserar på låga kundanskaffningskostnader, låg kundomsättning och tydlig kostnadskontroll i vår verksamhet."

  FINANSIELL UTVECKLING FÖR DET ANDRA KVARTALET 2004


  Mkr kv 2 2004 kv 2 2003
  Nettoomsättning 10 711 9 225
  Kundintag 1 082 1 063
  EBITDA1) 1 689 1 537
  EBITA2) 1 194 1 085
  EBIT3) 807 693
  EBT4) 748 567
  Kassaflöde från rörelsen 1 505 1 498
  Kassaflöde efter investeringar 1 167 965

  1) Rörelseresultat före avskrivningar
  2) Rörelseresultat efter avskrivningar men före avskrivningar på goodwill
  3) Rörelseresultat efter avskrivningar
  4) Resultat efter finansiella poster

  Finansiell koncernöversikt för det andra kvartalet 2004
  Nettoomsättning
  Nettoomsättningen uppgick till 10 711 (9 225) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 16,1% inklusive och 16,6% exklusive valutakurseffekter. Vid jämförelse med det första kvartalet 2004 bör beaktas att all tillväxt i det andra kvartalet var organisk, vilket inte var fallet i det första kvartalet 2004 då Alpha Telecom endast ingick under halva perioden i det första kvartalet 2003. Den organiska tillväxten i det första kvartalet 2004 justerat för detta uppgick till knappt 18%.
  Kundintag
  Kundintaget var netto något större än föregående år och uppick till 1 082 000 (1 063 000), justerat för avyttrade kunder i Estland (se Not 3). Det lägre kundintaget i Benelux var främst relaterat till Fast telefoni och Internet i Holland, och det lägre intaget i Norden till både Fast telefoni och Internet samt Mobiltelefoni i Sverige. Intaget är högre i Baltikum & Ryssland, särskilt inom Mobiltelefoni i Ryssland; med samtliga nät uppgraderade till GSM står nu Ryssland för cirka hälften av marknadsområdets kundtillväxt inom Mobiltelefoni.
  Jämfört med det första kvartalet var tillväxten lägre, främst till följd av att en förväntad fortsatt nedgång i kundomsättning uteblev. I stället är kundomsättningen relativt oförändrad uttryckt i procent. Till följd av den ökade kundbasen ökade kundomsättningen ändå i absoluta tal.
  Av den totala kundbasen inom Mobiltelefoni är 72% (70%) kontantkortskunder. Av den totala kundbasen inom Fast telefoni och Internet är ca 2,1 miljoner uppringt Internet eller ADSL-kunder jämfört med ca 1,2 miljoner föregående år. Ca 0,8 miljoner av ökningen och av kundbasen är hänförlig till Sydeuropa.

  ARPU
  Koncernens ARPU blev 146 kronor jämfört med 169 kronor föregående år. Nedgången är i huvudsak en utspädningseffekt till följd av att tillväxten för närvarande är högst i länder med lägre ARPU. Därtill har det senaste årets satsning i Sydeuropa på uppringt Internet, som där har en väsentligt lägre ARPU än Fast telefoni, ytterligare bidragit till utspädningen.
  Resultat

  EBITDA uppgick till 1 689 (1 537). Trots att resultatet är det bästa någonsin har det belastats med ett antal poster som bör beaktas vid bedömningen av resultatutvecklingen:

  1) Lanseringen av Fast telefoni i Storbritannien bedöms påverka resultatet med ca -500 Mkr under lanseringsåret. Både det första och det andra kvartalet 2004 var i linje med bedömningen.
  2) ADSL-satsningen i Sydeuropa är av sådan omfattning att den både under första och andra kvartalet 2004 översteg lanseringskostnaden i Storbritannien.
  3) Resultatet i Sverige har belastats med kostnader för avveckling av personal på ca 42 Mkr.
  Resultatet före skatt uppgick till 748 (567) Mkr. Räntenettot förbättrades till följd av minskad skuldsättning.

  Kassaflöde och CAPEX
  Kassaflödet från rörelsen upgick till 1 505 (1 498) Mkr.
  Investeringar (CAPEX) uppgick till 369 (550) Mkr, eller 3,4% (6,0%) av nettoomsättningen. CAPEX för helåret 2004 kommer att understiga tidigare lämnad prognos om 5-6% av nettoomsättningen.
  Kassaflöde uttryckt som EBITDA minus CAPEX uppgick till 1 320 (987) Mkr, en ökning med 34%. Kassaflödesöverskottet har använts till fortsatta amorteringar samt 2003 års utdelning.
  Viktiga händelser i kvartalet
  Under kvartalet lanserade Tele2 GSM-nät i tre ryska regioner; Kursk, Chelyabinsk och Belgorod. I och med detta kan Tele2 nu erbjuda GSM-tjänster i samtliga ryska regioner där företaget har mobiltelefoniverksamhet.

  I april 2004 lanserade Tele2 Fast telefoni i Ungern och abonnentintaget hittills tyder på en lyckad lansering.
  I maj 2004 sålde Tele2 sin kabel-TV-verksamhet i Estland för 38 Mkr. Detta resulterade i en reavinst på 26 Mkr som redovisas bland övriga rörelseintäkter.
  I juni 2004 genomförde Tele2 en lyckad 3G-lansering i Sverige. Utbyggnaden av 3G-nätet i Sverige sker genom det 50% ägda intresseföretaget Svenska UMTS-nät AB.

  ÖVERSIKT PER MARKNADSOMRÅDE
  Norden
  Nettoomsättning kv 2 2004, 3 472 (3 366) Mkr, +3%
  Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA kv 2 2004, 990 (1 029) Mkr, -4%
  Rörelseresultat, EBIT kv 2 2004, 770 (803) Mkr, -4%
  Marknadsområde Norden omfattar verksamheter i Sverige (inklusive Optimal Telecom), Norge, Danmark och Finland samt Datametrix-verksamheter.
  Konkurrensen i Sverige var fortsatt stark under kvartalet, både inom mobil och fast telefoni.
  Inom mobiltelefoni i Sverige har nedgången vi tidigare sett i både nettoomsättning och marginaler planat ut. En väsentlig orsak till nedgångarna de senaste åren har varit minskade samtrafikavgiftsintäkter. Enligt ett uttalande från PTS ska samtrafikpriset vara detsamma för alla stora operatörer framöver. Detta är något som Tele2 kommer överklaga men vi har ändå redovisningsmässigt förberett oss för beslutet under en längre tid. Vår marginal gentemot TeliaSonera var därför endast 8 öre under kvartalet, att jämföra med 27 öre motsvarande period för ett år sedan.
  I juni genomförde Tele2 en lyckad 3G-lansering i Sverige. Vårt köp av kapacitet från Svenska UMTS-nät AB har inte börjat slå igenom i resultaträkningen än, eftersom UMTS-bolaget ännu inte nått den minimivolym som krävs för att avskrivningarna ska påbörjas. I kvartalet har Tele2 erlagt 28 Mkr, vilket i huvudsak haft kassaflödesmässig påverkan då kostnader möts av resultat från andelar i intresseföretaget. De kommande kvartalen beräknas betalningarna öka till att uppgå till max 80 Mkr i det fjärde kvartalet, medan resultateffekten kommer vara lägre (redovisningsmässig hantering framgår av Not 7).

  Inom fasttelefonin i Sverige redovisar vi trots den ökade konkurrensen en nettoomsättningstillväxt på drygt 2% och väsentligt förbättrad lönsamhet. Den historiska leverantören har dock aktiverat sig extra mycket för att dra nytta av den konkurrensfördel i form av abonnemangsavgiften man har ytterligare en tid, vilket resulterat i en något högre kundomsättning än tidigare. Vår erfarenhet är att kundomsättningen minskar väsentligt när våra kunder slipper betala även till vår konkurrent. Vi räknar med att det blir möjligt under slutet av innevarande år.

  Mobiltelefoniverksamheten i Sverige hade 3,4 miljoner kunder 30 juni 2004, en ökning med 4% från juni 2003. Den genomsnittliga månatliga intäkten per kund (ARPU) inom Mobiltelefoni, inklusive kontantkortskunder, uppgick till 161 (178) kronor det andra kvartalet 2004 och den månatliga mobila samtalstiden (MOU) uppgick till 92 (89) minuter. Kontantkortskunderna svarar för 75% av den totala kundbasen inom Mobiltelefoni.
  Resultatet för det andra kvartalet 2004 belastades med en engångskostnad om 42 Mkr avseende neddragning av antalet anställda i Sverige med 60 personer. 15 Mkr av detta är hänförbart till Fast telefoni och Internet och 27 Mkr till Mobiltelefoni. Personalminskningen beräknas leda till en årlig kostnadsbesparing på ca 50 Mkr.
  Norge och Danmark fortsatte visa god tillväxt under det andra kvartalet 2004. I Norge gynnades tillväxten dels av MVNO-avtalet med stark försäljning särskilt via Internet, men också av att Tele2 kan vidaredebitera abonnemangsavgiften på Fast telefoni, vilket har minskat kundomsättningen.

  Baltikum & Ryssland
  Nettoomsättning kv 2 2004, 802 (657) Mkr, +22%
  Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA kv 2 2004, 294 (208) Mkr, +41%
  Rörelseresultat, EBIT kv 2 2004, 151 (99) Mkr, +53%
  Marknadsområde Baltikum & Ryssland omfattar verksamheter i Baltikum (Estland, Lettland och Litauen) och Ryssland.

  ARPU för Mobiltelefoni, inklusive kontantkortskunder, för Baltikum & Ryssland uppgick till 102 (137) kronor för det andra kvartalet 2004, påverkad av en utspädande effekt av tillväxten i Ryssland. Det förbättrade kundintaget i marknadsområdet är till stor det hänförbart till mobiltelefoni i Ryssland.
  Tele2 lanserade GSM-nät i Kursk, Chelyabinsk och Belgorod under det andra kvartalet 2004 och kan nu erbjuda GSM-tjänster i samtliga elva ryska regioner där företaget har mobiltelefoniverksamhet. Ryssland stod för cirka hälften av marknadsområdets totala kundtillväxt inom Mobiltelefoni i det andra kvartalet 2004.
  Under kvartalet lanserade Tele2 i Lettland internationella samtal inom Fast telefoni.
  I maj sålde Tele2 sina kabel-TV-verksamheter i Estland för att fokusera på kärnverksamheterna inom fast och mobil telefoni samt Internet. Försäljningen resulterade i en reavinst som påverkar EBITDA positivt med 26 Mkr samt att antalet kunder minskar med 46 000.

  Centraleuropa
  Nettoomsättning kv 2 2004, 1 197 (759) Mkr, +58%
  Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA kv 2 2004, 41 (-98) Mkr
  Rörelseresultat, EBIT kv 2 2004, -6 (-141) Mkr
  Marknadsområde Centraleuropa omfattar verksamheter i Tyskland, Österrike, Polen, Tjeckien och Ungern.
  Centraleuropa fortsatte sin starka tillväxt i kombination med förbättrad lönsamhet under det andra kvartalet. Marknadsområdets ARPU för Fast telefoni och Internet var 102 (131) kronor under det andra kvartalet 2004.
  I april lanserade Tele2 Fast telefoni i Ungern, och abonnentintaget hittills tyder på en lyckad lansering. Tele2 lanserade uppringt Internet i Tyskland i maj och i Polen i början av juli.

  Sydeuropa
  Nettoomsättning kv 2 2004, 4 120 (3 512) Mkr, +17%
  Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA kv 2 2004, 247 (353) Mkr, -30%
  Rörelseresultat, EBIT kv 2 2004, 196 (312) Mkr, -37%
  Marknadsområde Sydeuropa består av verksamheter i Frankrike, Italien, Spanien, Schweiz, Portugal och Storbritannien, samt C3-verksamheter.
  Vid bedömning av omsättningsutvecklingen jämfört med det första kvartalet 2004 bör beaktas att all tillväxt i det andra kvartalet var organisk, vilket inte var fallet i det första kvartalet då Alpha Telecom endast ingick under halva första kvartalet 2003. Den organiska tillväxten i det första kvartalet 2004, justerat för detta, var knappt 17%.
  ARPU för det andra kvartalet var 177 (206) kronor inom Fast telefoni och Internet i Sydeuropa.
  Lanseringen av Fast telefoni i Storbritannien i det fjärde kvartalet 2003 bedöms påverka resultatet med ca -500 Mkr under lanseringsåret. Både det första och det andra kvartalet 2004 var i linje med bedömningen.
  ADSL-satsningen i Sydeuropa är av sådan omfattning att den både i det första och det andra kvartalet 2004 översteg lanseringskostnaden i Storbritannien.

  Benelux
  Nettoomsättning kv 2 2004, 1 062 (892) Mkr, +19%
  Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA kv 2 2004, 104 (45) Mkr, +131%
  Rörelseresultat, EBIT kv 2 2004, 70 (12) Mkr, +483%
  Marknadsområde Benelux består av verksamheter i Holland, Luxemburg (inklusive Tango), Liechtenstein och Belgien samt Transac.
  ARPU för Fast telefoni och Internet för Benelux uppgick till 139 (158) kronor för det andra kvartalet 2004. Det lägre kundintaget i marknadsområdet är till stor del hänförbart till Fast telefoni och Internet i Holland.

  Services
  Nettoomsättning kv 2 2004, 58 (39) Mkr, +49%
  Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA kv 2 2004, 13 (0) Mkr
  Rörelseresultat, EBIT kv 2 2004, 4 (-4) Mkr
  Marknadsområde Services består av 3C-verksamheter, ProcureITright, Radio Components och X-Source-verksamheter.


  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Investeringar
  Under det första kvartalet 2004 ökade Tele2 sin ägarandel i mobiltelefoniverksamheten i S:t Petersburg, Ryssland.

  Avyttringar
  Tele2 överväger att avyttra sin svenska kabel-TV-verksamhet och förhandlar med ett antal möjliga köpare. Om avyttring sker kommer en redovisningsmässig förlust att uppstå på 150-300 Mkr, baserat på förevarande prisdiskussioner.
  Den 12 maj 2004 sålde Tele2 sin kabel-TV-verksamhet i Estland för 38 Mkr, vilket resulterade i en reavinst på 26 Mkr som redovisas som övriga rörelseintäkter. Antalet kunder i verksamheten uppgick vid försäljningstillfället till 46 000.

  Moderbolaget
  Moderbolaget redovisar per den 30 juni 2004 en nettoomsättning på 11 (9) Mkr, ett rörelseresultat (EBIT) på -26 (-46) Mkr och en likviditet på 24 Mkr, jämfört med 1 Mkr den 31 december 2003.
  Per 1 juli 2004 har 6 173 141 A-aktier i Tele2 AB stämplats om till B-aktier (se Not 6).

  Händelser efter rapportdagens utgång
  Den 9 juli 2004 förvärvade Tele2 de utestående 10% av aktierna i det bolag som bedriver mobiltelefoniverksamhet i Baltikum, genom sitt ägande av samtliga aktier i Tele2 Litauen och 52% av aktierna i Tele2 Estland. I och med förvärvet har Tele2 100% ägarandel i och full kontroll över Tele2 Litauen och Tele2 Estland, där Tele2 sedan tidigare innehar de resterande 48%.

  Övriga upplysningar
  Tele2s rapport för det tredje kvartalet 2004 offentliggörs den 20 oktober 2004.

  Stockholm den 2 augusti 2004

  Lars-Johan Jarnheimer
  VD och koncernchef, Tele2 AB


  GRANSKNINGSRAPPORT
  Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision.
  Det har inte framkommit någonting som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen.
  Stockholm den 2 augusti 2004
  Deloitte & Touche AB

  Tommy Mårtensson
  Auktoriserad revisor

  Tele2 är Europas ledande och lönsamma alternativa telekomoperatör med en strävan att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Med unika värderingar som grund, levererar Tele2 billig och enkel telekom för alla européer. Med nära 25 miljoner kunder i 24 länder erbjuder företaget produkter och tjänster inom områdena fast och mobil telefoni, Internet, datanätstjänster, kabel-TV och innehållstjänster. Våra konkurrenter är huvudsakligen de gamla statliga monopolen. Tele2 grundades 1993 av Jan Stenbeck och är sedan 1996 noterat på Stockholmsbörsen samt sidonoterad på Nasdaq sedan 1997.


  KONTAKTPERSONER
  Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
  Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB
  Håkan Zadler Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
  Finansdirektör, Tele2 AB
  Dwayne Taylor / Lena Glader Telefon: + 44 (0)20 7321 5038
  Investerarfrågor

  Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com

  Tele2 AB (org.nr. 556410-8917)
  Skeppsbron 18
  P.O. Box 2094
  SE-103 13 Stockholm
  Sverige
  Telefon: +46 (0)8 562 000 60

  TELEFONKONFERENS
  En telefonkonferens kommer att hållas klockan 16.00 måndagen den 2 augusti 2004. För att delta, ring +46 (0)8 5069 2133. Var vänlig ring in tio minuter innan telefonkonferensens början för att registrera Er. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig under tio dagar efter konferensens slut på telefon +46 (0)8 5661 8497, kod 593410#. Telefonkonferensen kommer också att sändas på Tele2s hemsida: www.Tele2.com.

  BILAGOR
  Koncernens resultaträkning
  Koncernens balansräkning
  Koncernens kassaflödesanalys
  Koncernens förändring av eget kapital
  Antal kunder
  Rörelsegrenar per marknad
  Investeringar
  Tele2-verksamheter i Sverige
  Femårsöversikt
  Noter
   
   
  Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.