Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen feb 19 2002, 8:00 AM CET

TELE2 REDOVISAR ETT POSITIVT KASSAFLÖDE PÅ 616 MKR DET FJÄRDE KVARTALET SAMT ETT KUNDINTAG PÅ 3,4 MILJONER OCH EN FÖRSÄLJNINGSÖKNING PÅ 54% FÖR HELÅRET 2001

 • Nettoomsättningen ökade pro forma med 54% under 2001
 • Tele2 Sveriges mobiltelefoniverksamhet redovisar en rörelsemarginal före avskrivningar på 54%. Omsättningen ökade med 20%
 • 15 miljoner kunder vid årets slut, en ökning med 29%. Antalet mobiltelekunder ökade med 45%
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1 699 Mkr (-371 Mkr pro forma år 2000)
 • Skattekostnaden minskade med 3,1 miljarder kronor efter en omstrukturering
 • Balansräkningen stärkt ytterligare genom femårig lånefacilitet på 1,2 miljarder euro
New York och Stockholm den 19 februari 2002 - Tele2 AB ("Tele2", "Koncernen") (Nasdaq Stock Market: TLTOA och TLTOB samt Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), det ledande alternativa paneuropeiska telekomföretaget redovisade idag koncernens resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2001.
 
Tele2 finansiell sammanfattning


 
* Se not 4.
 
Lars-Johan Jarnheimer, Tele2s verkställande direktör och koncernchef:
 
"Med över 15 miljoner kunder i 21 länder är Tele2 det största paneuropeiska varumärket inom telekom. Vår starka ökning av både nya kunder och intäkter de senaste tolv månaderna visar hur Tele2 som prisledare har kunnat hålla uppe tillväxten när många av våra konkurrenter har sett försäljningstillväxten avta. De senaste tolv månaderna har lönsamheten förbättrats i takt med att vi nått kritisk massa på nyckelmarknader runt om i Europa. Vi är övertygade om att vår fasta telefoni i Europa kommer att nå breakeven avseende rörelseresultat före avskrivningar under 2002. Det är i linje med våra planer att i varje enskilt land nå lönsamhet inom tre år efter lansering. För att nå dithän fortsätter vi att fokusera på att locka till oss nya kunder till en låg kostnad samt att ha kontroll på churnen och kostnaderna. Dessa interna åtgärder och tillsynsmyndigheternas arbete med att sänka samtrafikavgifterna runt om i Europa leder till fortsatta marginalförbättringar."
 
VIKTIGA HÄNDELSER
 
(Siffror inom parentes avser jämförelsetal för motsvarande period 2000.)
 
Finansiell utveckling 2001
 • Tele2s nettoomsättning uppgick för helåret 2001 till 25 085 Mkr, en ökning med 54%, jämfört med pro forma 16 423 Mkr för helåret 2000.
 • Tele2 hade totalt 15,0 miljoner kunder den 31 december 2001, en ökning med 29%.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick 1 699 (-371) Mkr. Under det fjärde kvartalet var rörelseresultatet 633 Mkr, en stark ökning jämfört med föregående år (kv 4 2000: -379 Mkr). Fjärde kvartalets resultat minskade jämfört med det tredje kvartalet som en följd av ökade kostnader för försäljning och marknadsföring förknippade med den starka ökningen i antalet nya kunder.
 • Tele2 Sveriges nettoomsättning uppgick för helåret 2001 till 9 060 Mkr, en ökning med 14% jämfört med året före. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 3 773 (2 728) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 38%. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgick till 42% under 2001, jämfört med 34% under 2000. Nettoomsättningen inom mobiltelefoni ökade med 20% till 5 720 kr och rörelseresultat före avskrivningar med 41% till 3 111 Mkr, vilket gav en marginal inom mobiltelefoni på 54%.
 • Under det fjärde kvartalet 2001 omstrukturerades det som tidigare var SEC. Som en effekt minskade koncernens skattekostnad med 3,1 miljarder kronor.
 
Operativ översikt 2001
 
Fjärde kvartalet:
 • I oktober meddelade Tele2 att produktportföljen renodlas, vilket ger årliga besparingar på 80 Mkr.
 • I oktober lanserade Tele2 GPRS i Sverige.
 • Tele2 inledde i november ett samarbete med brittiska posten, The Post Office, som innebär att Tele2s telefonkort och fast telefoni säljs i Storbritannien
 • Tele2 förv��rvade den 1 december FORA Telecom, Millicom International Cellulars ryska mobiltelefonirörelse.
 • Tele2 tecknade MVNO-avtal med Viag Interkom i Tyskland efter en framgångsrik lansering som MVNO i Nederländerna i augusti.
 • Den 31 december förvärvade Tele2 resterande del i Levicom Broadband.
De tre första kvartalen:
 • I januari avyttrade Tele2 resterande 37% i Transcom Worldwide S.A. till Industriförvaltnings AB Kinnevik.
 • I mars tecknade Tele2 avtal om att bilda ett gemensamt UMTS-nätbolag tillsammans med Telia.
 • I augusti undertecknade Tele2 en femårig bankfinansiering på 1,2 miljarder euro.
 • Tele2 Norge övertog i september Enitel AS privat- och företagskunder inom fast förval och uppringt Internet.
 
ÖVERSIKT PER MARKNADSOMRÅDE


 
 
Norden
 
Nettoomsättning, 12 366 (10 481) Mkr, +18%
 
Rörelseresultat före avskrivningar, 3 768 (2 943) Mkr, +28%
 
Marknadsområde Norden består av verksamheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
 
Sverige
Tele2 Sverige är den största verksamheten i Norden. Under 2001 fortsatte tillväxten i antalet mobiltelefonikunder, huvudsakligen tack vare Tele2s position som den prisledande operatören. Comviq redovisar 2 532 000 kunder, en ökning med 21% jämfört med året före. Den genomsnittliga månatliga intäkten per abonnent (ARPU), inklusive kontantkort, var 206 kronor under helåret 2001 och 204 kronor under det fjärde kvartalet, trots ökad tillströmning av nya kunder de sista två kvartalen. Samtalsminuterna per abonnent och månad ökade under det fjärde kvartalet med 19% till 117 minuter, jämfört med 98 minuter det fjärde kvartalet 2000.
 
Kontantkortskunderna svarade för 65% av den totala kundbasen.
 
Kundintaget inom fast telefoni och Internet var starkt, och kundbasen ökade med 17% på årsbasis till 2,1 miljoner, samtidigt som rörelsemarginalen före avskrivningar nådde 21% för helåret 2001, jämfört med 17% föregående år.
 
I september lade Tele2 Sverige fram en plan med kostnadsbesparande åtgärder som innebär att produktutbudet renodlas och antalet anställda i Sverige minskas med cirka 7%. Planen innebär beräknade besparingar på 80 Mkr per år. I oktober lanserade Tele2 GPRS i Sverige.
 
Danmark, Finland och Norge
I Danmark, Finland och Norge består verksamheterna i huvudsak av fast telefoni. Tillsammans har de 1,7 miljoner kunder. Samtliga rörelsegrenar visade tillväxt och marknadsförutsättningarna har förbättrats under året.
 
Tele2 Norge övertog i september Entitel AS kunder inom fast förval och uppringt Internet till en låg kostnad per abonnent.
 
Mobiltelemarknaden i Norge har genomgått en konsolidering under 2001. Vid ingången av året fanns 17 mobilteleleverantörer men vid årets slut återstod bara fyra operatörer. Konsolideringen innebär att Tele2s position i Norge stärks avsevärt. Tele2 har en UMTS-licens i Norge och förhandlar för närvarande med den norska telemyndigheten om villkoren för utbyggnaden av nätet samtidigt som Tele2 överväger olika handlingsalternativ.
 
I Danmark blev Tele2 under loppet av 2001 det enda stora alternativet inom fast telefoni och Internet, som konkurrerar med det före detta monopolet TDC. Flera konkurrenter slutade att sälja fast telefoni och Internettjänster till hushåll och därmed sågs slutet på en period med intensiv konkurrens.
 
Östeuropa och Ryssland
Nettoomsättning,
1 181 (261) Mkr, +352%
 
Rörelseresultat före avskrivningar, 272 (-29) Mkr
 
Östeuropa och Ryssland omfattar verksamheter i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien och Ryssland.
 
Intäkterna kommer huvudsakligen från mobiltelefoniverksamheterna, som växte kraftigt under 2001.
 
Tele2 förvärvade i december 2001 FORA, Millicom International Cellulars ryska mobiltelefonirörelse. FORA bedriver tolv mobiltelefoniverksamheter och når en befolkning på 48 miljoner. Kontantkort var den stora tillväxtgeneratorn under 2001. Kontantkorten svarar nu för 53% av kundbasen. I december förvärvade Tele2 även Levicom Broadband Group, med kabel-TV och fast telefoni i Baltikum. Tele2 är nu den ledande alternativa mobilteleoperatören i Baltikum.
 
Centraleuropa
Nettoomsättning
, 5 364 (3 108) Mkr, +73%
 
Rörelseresultat före avskrivningar, -606 (Pro forma -1 640) Mkr
 
Centraleuropa omfattar Tele2-verksamheter i Tyskland, Nederländerna, Schweiz och Österrike.
 
Rörelseresultatet före avskrivningar har förbättrats avsevärt de senaste fem kvartalen. Förklaringen står att finna i att verksamheterna mognat och inriktningen mot ett positivt rörelseresultat före avskrivningar inom tre år från operativ start. ARPU var stark under året och uppgick till 158 kronor under det fjärde kvartalet, jämfört med 130 kronor motsvarande period 2000.
 
Tele2 är den största alternativa operatören i Nederländerna. I augusti blev Tele2 den första MVNOn i Nederländerna.
 
Verksamheten inom fast telefoni i Tyskland har dragit nytta av en konsolidering på marknaden, varigenom ett antal konkurrenter antingen integrerats i större enheter eller försvunnit från marknaden. Samtalstrafiken har ökat avsevärt. Tele2 har en tydlig position på marknaden och varumärket är känt av över 50% av alla tyskar. I december tecknade Tele2 ett MVNO-avtal i Tyskland, vilket möjliggör försäljning av mobiltelefonitjänster till över en miljon av företagets privat- och företagskunder inom fast telefoni. Därigenom kan Tele2 bygga upp en mobiltelefoniverksamhet till låg marginalkostnad på den största marknaden i Europa.
 
Tele2 är den näst största alternativa operatören i Schweiz. I Österrike är Tele2 den största alternativa operatören inom fast telefoni. Som ett resultat av den stora andelen förvalskunder steg trafikvolymen per kund kraftigt i de båda länderna under 2001.
 
Sydeuropa
Nettoomsättning
, 5 591 (Pro forma 2 574) Mkr, +117%
 
Rörelseresultat före avskrivningar, -1 331 (-1 276) Mkr
 
Sydeuropa består av Tele2-verksamheter i Frankrike, Italien och Spanien samt av en licens i Portugal.
 
Sydeuropa hade ett mycket bra 2001 då ökad marknadsföring bidrog till att locka många nya kunder till Tele2, särskilt under årets två sista kvartal. ARPU i Sydeuropa var stark och uppgick till 125 kronor för helåret och till 127 kronor för det fjärde kvartalet, jämfört med 113 kronor motsvarande period 2000.
 
Tele2 Frankrike är den största alternativa fast telefoni-operatören i landet. Konsolideringen på den franska marknaden under 2001 ledde till att PTT, Tele2 och Cegetel är de enda större operatörerna som är kvar på marknaden. Lokalsamtalen öppnas för konkurrens i alla regioner i Frankrike mellan februari och april 2002. Detta innebär att intäkterna per abonnent kommer att öka utan att kostnaderna för Tele2 stiger. Den 1 januari 2002 sänktes samtrafikavgifterna, vilket också kommer att bidra till förbättrade bruttomarginaler.
 
Tele2 är Italiens näst största alternativa operatör inom fast telefoni. En kraftig ökad kundbas bidrog till att varumärkeskännedomen ökade till över 70%. Tele2 har under 2001 etablerat en position som den prisledande operatören.
 
I februari 2001 lanserade Tele2 fast telefoni i Spanien. Nätet i Spanien är IP-baserat med CISCO-växlar. Tjänsterna består uteslutande av förbetald fast telefoni. Tele2s första år var framgångsrikt och företaget är redan bland de fyra största operatörerna.
 
Luxemburg
Nettoomsättning
, 786 (Pro forma 573) Mkr, +37%
 
Rörelseresultat före avskrivningar, 5 (Pro forma -110) Mkr
 
Marknadsområde Luxemburg består av Tele2-verksamheter i Liechtenstein, Luxemburg och Belgien samt 3Cs samtliga verksamheter i olika länder.
 
Tango är den största mobilleverantören i Luxemburg. Under 2001 ökade trafikvolymerna kraftigt, SMS-trafiken nära nog fördubblades. I februari 2001 lanserade Everyday Media radiostationen Tango Sunshine i Luxemburg. Den riktar sig mot en ung målgrupp och ger möjligheter till korsförsäljning genom att Tango Sunshine hjälper till att marknadsföra Tele2s produkter och tjänster, särskilt SMS-tjänsterna. Tango TV lanserades i december. Radio- och TV-verksamheterna är främst avsedda för att stärka varumärket och fungera som leverantörer av innehållstjänster till UMTS-nätet.
 
Övriga varumärken
Nettoomsättning
, 1 576 (Pro forma 789) Mkr, +100%
 
Rörelseresultat före avskrivningar, -409 (Pro forma -259) Mkr
 
Övriga varumärken omfattar Optimal Telecom, Tele2 UK, C³, Everyday.com och IntelliNet i samtliga länder där dessa företag bedriver verksamhet.
 
Optimal Telecom och C³ svarar för huvuddelen av omsättningen. I november 2001 lanserade Tele2 fast telefoni i Storbritannien i samarbete med brittiska posten.
 
 
KONCERNÖVERSIKT
 
Kassaflöde
Kassaflödet efter investeringar ökade under det fjärde kvartalet 2001 till 1 185 Mkr, jämfört med -1 260 Mkr under det tredje kvartalet. Kassaflödet efter investeringar för det fjärde kvartalet påverkades av positiv kassa i förvärvade bolag om 889 Mkr.
 
Ny bankfinansiering
Tele2 undertecknade en ny femårig bankfinansiering om 1,2 miljarder euro, garanterad av ABN Amro, CIBC World Markets, ING Bank, Nordea, The Royal Bank of Scotland och West LB. Den femåriga bankfinansieringen med amortering ersätter två tidigare kreditfaciliteter i Tele2 Sverige och SEC. Räntemarginalen, som baseras på skuldsättningen i relation till rörelseresultatet före avskrivningar, startar på 2,25% och sänks i takt med att rörelseresultatet före avskrivningar förbättras. Den 31 december 2001 var räntemarginalen 2%.
 
Investeringar och avyttringar
 
FORA-koncernen
 
FORA-koncernen förvärvades den 31 december 2001 för 849 Mkr. FORA har tolv mobiltelefoniverksamheter i Ryssland och når en befolkning på 48 miljoner.
 
Levicom Broadband
 
Tele2 förvärvade resterande del i Levicom Broadband den 31 december 2001. Levicom är en kabel-TV-, bredbands- och fast telefoni-operatör i de baltiska staterna.
 
Transcom Worldwide SA
 
I januari 2001 avyttrade Tele2 sitt 37,45-procentiga innehav i callcenterföretaget Transcom World Wide S.A. till Industriförvaltnings AB Kinnevik. Den 6 september noterades Transcoms aktier på Nasdaq och Stockholmsbörsens O-lista. Tele2 redovisade en realisationsvinst på 91 Mkr under det fjärde kvartalet.
 
Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 12 (8) Mkr. Rörelseresultat var -57 (155) Mkr. Likviditeten uppgick till 8 Mkr per den 31 december 2001 jämfört med 7 Mkr vid samma tidpunkt föregående år. Föregående års resultat inkluderade upplösning av en optionsavsättning med 201 Mkr. Tele2 hade under det fjärde kvartalet en likvidationskostnad på -13 964 Mkr i samband med en omstrukturering av före detta SEC SA, vilket resulterade i en positiv skatteffekt på 3 082 Mkr.
 
Tele2 AB har under det fjärde kvartalet förvärvat FORA-koncernen genom nyemission om 2 461 449 B-aktier, vilket påverkar eget kapital med 849 Mkr. Tele2 AB har även nyemitterat 100 000 B-aktier per den 31 december 2001, avseende ett konvertibelt skuldebrev. Påverkan på eget kapital är 15 Mkr. Den senaste emissionen ligger under registrering hos PRV.
 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
 
Rapport för det första kvartalet 2002
 
Rapport för det första kvartalet 2002 kommer att offentliggöras den 24 april 2002.
 
Bolagsstämma
 
Ordinarie bolagsstämma hålls den 16 maj 2002 klockan 13.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2 på Skeppsbrokajen i Stockholm.
 
Stockholm den 19 februari 2002
 
Styrelsen i Tele2 AB
 
GRANSKNINGSRAPPORT
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
 
Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till nära 15 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt IntelliNet och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
 
KONTAKTPERSONER
Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB
 
Håkan Zadler Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Finansdirektör, Tele2 AB
 
Andrew Best Telefon: + 44 (0)20 7321 5022
Investerarfrågor
 
Patrik Linzenbold Telefon: + 46 (0)8 562 000 53
Pressfrågor
 
Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com
 
 
TELEFONKONFERENS
En telefonkonferens kommer att hållas klockan 15.30 (svensk tid) / 09.30 (New York-tid), tisdagen den 19 februari 2002. För att delta ring +44 (0)208 781 0598 och uppge Tele2 AB. Det finns även möjlighet att lyssna på konferensen på www.Tele2.Com. Var vänlig anmäl er, respektive logga in, 10 minuter före telefonkonferensens början för att ge tillräckligt med tid för registrering. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig under 48 timmar efter konferensens slut på telefon +44 (0)208 288 4459, kod 670572.
 
BILAGOR
Koncernens resultaträkning
Koncernens balansräkning
Kassaflödesanalys för koncernen
Antal kunder
Förändring av eget kapital för koncernen
Rörelsegrenar per marknad
Rörelsegrenar per marknad
Investeringar
Tele2 Sverige
Femårsöversikt
Noter
 
Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk: