Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen apr 24 2002, 6:00 AM CET

TELE2 UPPNÅR LÖNSAMHET FÖRE SKATT MED ETT RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR SOM FÖRBÄTTRATS MED 951 MKR TILL 949 MKR

New York och Stockholm den 24 april 2002 - Tele2 AB ("Tele2", "Koncernen") (Nasdaq Stock Market: TLTOA och TLTOB samt Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), det ledande alternativa paneuropeiska telekomföretaget redovisade idag koncernens resultat för det första kvartalet 2002.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 949 (-2) Mkr det första kvartalet
 • Positivt resultat efter finansiella poster på 11 (-871) Mkr
 • Centraleuropa redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar på 12 Mkr inom fast telefoni
 • Nettoomsättningen i Sydeuropa ökade med 55%
 • Nettoomsättningen ökade med 32% jämfört med samma period 2001
 • Tele2s mobiltelefoniverksamhet i Sverige redovisar en rörelsemarginal före avskrivningar på över 50% och en ökning av nettoomsättningen med 25%
 • Förbättrat positivt kassaflöde under kvartalet
 • Tele2 har totalt 15,6 miljoner kunder, en ökning med 25%

Lars-Johan Jarnheimer, Tele2s verkställande direktör och koncernchef:
 
"Det är glädjande att Tele2 redovisar ett positivt resultat före skatt på 11 Mkr första kvartalet. Detta reflekterar den fortsatt starka utvecklingen i våra fasttelefoniverksamheter i Kontinentaleuropa. Marknadsföringsinsatserna var mindre aggressiva under det första kvartalet än under det tredje och fjärde kvartalet 2001 och detta har hjälpt oss att nå denna milstolpe. Vi har förståelse för att investerare önskar se Tele2 lönsamt. Utsikterna för vår mobiltelefoniverksamhet är utmärkta och i Sverige är mobilmarginalerna på över 50% i toppklass. Vi fortsätter att fokusera på att attrahera nya kunder till låg kostnad och på att ha kontroll på kundomsättningen och rörelsekostnaderna."
 
VIKTIGA HÄNDELSER
 
(Siffror inom parentes avser jämförelsetal för motsvarande period 2001.)
 
Finansiell utveckling det första kvartalet 2002
 


 
* Periodens skatt är i sin helhet relaterad till uppskjuten skatt och är ej kassapåverkande.
 
Operativ översikt det första kvartalet 2002
 • Tele2s marknadsföringsinsatser var under det första kvartalet mindre aggressiva än under det tredje och fjärde kvartalet 2001, varför kundtillströmningen i Kontinentaleuropa minskade till cirka 350 000 kunder under kvartalet.
 • Lokalsamtal införs successivt i Europa och bland Tele2s större marknader har lokalsamtal införts i Sverige och Frankrike under det första kvartalet. Tele2 erbjuder redan lokalsamtal i Italien och under kvartalet offentliggjordes att lokalsamtal kommer att införas i Tyskland den 1 december 2002.
 • Kostnadsbesparingar genom personalminskningar genomfördes i Norge och Danmark, liknande de som genomfördes i Sverige under det tredje kvartalet 2001.
 • Tele2 Norge har inlett byggandet av infrastruktur för 3G i Norge.
 • Tele2 lanserade en marknadsföringskampanj i Storbritannien för att sälja fasttelefonitjänster tillsammans med brittiska posten, The Post Office.
 
Händelser efter första kvartalet
 • Tele2 tilldelades två GSM-licenser i St. Petersburg som en del av förvärvet av FORA Telecom från Millicom International Cellular.
 • Tele2 ökade sitt ägande från 20% till 27,44% i det finska 3G-nätet Suomen Kolmegee Oy. Röstvärdet är fortsatt 15%. Bolaget har en av de fyra 3G-licenserna i Finland.
 • Den 19 april godkände Norges transport- och kommunikationsdepartement, Samferdselsdepartementet, en reviderad plan för utbyggnaden av Tele2s UMTS-nät i Norge. En överenskommelse har träffats om att tidigare föreslagna böter inte behöver betalas.
 
ÖVERSIKT PER MARKNADSOMRÅDE


 
Norden
 
Nettoomsättning, 3 516 (2 916) Mkr, +21%
Rörelseresultat före avskrivningar, 1 098 (780) Mkr, +41%
 
Marknadsområde Norden består av Tele2-verksamheterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt Datametrix. Optimal Telecom ingår från och med den 1 januari 2002 (not 4).
 
Tele2 har kommit överens med Telia i Sverige, Telenor i Norge och TDC i Danmark om villkoren för att erbjuda ADSL-tjänster och räknar med att lansera dessa till sommaren.
 
Sverige
Koncernens nordiska verksamhet utgörs till största delen av Tele2 i Sverige. Under det första kvartalet kunde Tele2 i Sverige bibehålla höga marginaler inom både fast telefoni och mobiltelefoni, med en rörelsemarginal före avskrivningar på 55% för mobiltelefoni och 21% för fast telefoni. Mobiltelefoniverksamheten i Sverige hade 2 671 000 kunder, en ökning med 23% på årsbasis. Den månatliga genomsnittliga intäkten per kund (ARPU) inom mobiltelefoni, inklusive kontantkortskunder, uppgick till 201 kronor, en ökning med 1%. Den månatliga mobila samtalstiden (MOU) uppgick till 100 minuter, en ökning med 3% från föregående år. Kontantkortskunderna svarade för 67% av den totala kundbasen inom mobiltelefoni. Fast telefoni och Internet hade 1,9 miljoner kunder vid kvartalets slut, med en rörelsemarginal före avskrivningar som nådde 21% det första kvartalet, jämfört med 19% första kvartalet 2001.
 
Danmark, Finland och Norge
Danmark, Finland och Norge hade 1,7 miljoner kunder, huvudsakligen inom fast telefoni. Samtliga rörelsegrenar visade tillväxt och konkurrensen fortsatte att avta.
 
Efter att de kostnadsbesparingar som inleddes i Sverige i september 2001 visat sig vara framgångsrika har motsvarande åtgärder genomförts i Norge och Danmark. Åtgärderna har bland annat inneburit att personalen minskats med 10% i Danmark och med 20% i Norge.
 
I Norge har Tele2 varit framgångsrikt när det gäller korsförsäljning av mobiltjänster till kunder inom fast telefoni, vilket har hållit nere kostnaderna för att skaffa nya kunder. I Danmark har marginalerna förbättrats eftersom kostnaderna minskats och priserna stabiliserats. Tele2 är nu den enda operatören inom fast telefoni och Internet som konkurrerar med det gamla monopolet TDC.
 
I början av april ökade Tele2 sin andel från 20% till 27,44% i finska 3G-nätet Suomen Kolmegee Oy, som har en av de fyra 3G-licenserna i Finland. Röstvärdet är fortsatt 15%. Bolaget är samägt med Finnet.
 
Östeuropa och Ryssland
 
Nettoomsättning, 503 (210) Mkr, +140%
Rörelseresultat före avskrivningar, 126 (59) Mkr, +114%
 
Östeuropa och Ryssland omfattar Tele2-verksamheter i Baltikum (Estland, Lettland och Litauen), Polen, Tjeckien och Ryssland samt X-source.
 
Intäkterna kommer huvudsakligen från mobiltelefoni.
 
I december 2001 förvärvade Tele2 FORA, Millicom International Cellulars ryska mobiltelefonirörelse, och i april 2002 fick Tele2 bekräftelse på att företaget tilldelats GSM-licenser i St. Petersburg. Därmed har samtliga utestående licenser tilldelats. Tele2 har nu tolv verksamheter och når med sina licenser en befolkning på 48 miljoner.
 
Centraleuropa
 
Nettoomsättning, 1 423 (1 189) Mkr, +20%
Rörelseresultat före avskrivningar, -27 ( -277) Mkr, varav ett positivt resultat på 12 (-278) Mkr för fast telefoni.
 
Centraleuropa omfattar Tele2-verksamheter i Tyskland, Holland, Schweiz och Österrike samt en licens i Irland.
 
Rörelseresultatet före avskrivningar fortsatte sin förbättringstrend under det första kvartalet och fasttelefoniverksamheterna nådde för första gången breakeven avseende rörelseresultatet före avskrivningar, vilket är i linje med Tele2s mål att nå breakeven inom tre år från start i respektive land. ARPU för fast telefoni i Centraleuropa nådde 148 kronor det första kvartalet, en ökning med 2% jämfört med samma period föregående år.
 
Tele2 är den största alternativa operatören i Holland. I augusti blev Tele2 den första MVNOn (Mobila Virtuella Nätverksoperatören) i Holland. Verksamheten fungerar bra och anskaffningen av nya kunder sker till en låg kostnad, vilket visar på fördelarna med att korssälja mobiltjänster till Tele2s omfattande kundbas inom fast telefoni.
 
Verksamheten inom fast telefoni i Tyskland fortsätter att dra nytta av en konsolidering p�� marknaden, varigenom ett antal konkurrenter antingen integrerats i större enheter eller försvunnit från marknaden. Tele2 är nu den fjärde största operatören i Tyskland. Tillsynsmyndigheten i Tyskland har lämnat slutgiltigt besked om lokalsamtalsmarknaden, vilken kommer att bli tillgänglig för Tele2 från den 1 december i år.
 
Tele2 är nu den näst största alternativa operatören i Schweiz. I Österrike är Tele2 den största alternativa operatören inom fast telefoni. Trafikvolymen per abonnent fortsätter att öka i de båda länderna, som en effekt av en hög andel förvalskunder. I Schweiz har det varit möjligt för Tele2 att ta lokalsamtal sedan den 1 april 2002.
 
Sydeuropa
Nettoomsättning, 1 868 (1 204) Mkr, +55%
Rörelseresultat före avskrivningar, -181 (-397) Mkr
 
Sydeuropa består av Tele2-verksamheter i Frankrike, Italien och Spanien samt av en licens i Portugal.
 
Marknadsområdet har fortsatt uppvisa stark tillväxt, nettoomsättningen ökade med 19% jämfört med föregående kvartal, trots minskad marknadsföring. Tele2 har över 4,5 miljoner aktiva kunder i Sydeuropa, vilka genererar över 1 miljard minuter per månad. Rörelseresultatet före avskrivningar har förbättrats avsevärt under det första kvartalet 2002, -181 Mkr jämfört med -329 Mkr det fjärde kvartalet 2001. Tele2 uppnådde en stark ARPU i Sydeuropa, 141 kronor, vilket motsvarar en ökning med 11% från det fjärde kvartalet.
 
Tele2 Frankrike är den största alternativa operatören inom fast telefoni i Frankrike. I en undersökning av GfK identifierades Tele2 som "Frankrikes favoritoperatör" och som "operatören som erbjuder bättre priser". Lokalsamtal lanserades under kvartalet och har successivt införts i samtliga regioner, vilket innebär att intäkterna per kund ökar ytterligare, utan att det medför ökade kostnader för Tele2. Dessutom har samtrafikavgifterna sänkts från den 1 januari 2002.
 
Tele2 Italien är fortfarande den snabbast växande verksamheten och lönsamheten har förbättrats avsevärt under det första kvartalet. Därmed befäster Tele2 sin position som Italiens näst största alternativa operatör inom fast telefoni. I en oberoende undersökning genomförd av GfK svarade deltagarna att Tele2 är den "operatör som erbjuder de förmånligaste priserna" och detta har medfört att Tele2 är den operatör som föredras bland de hushåll som ännu inte bytt till en alternativ operatör.
 
I Spanien är Tele2 nu landets fjärde största operatör, vilket understryker framgången med det IP-nätverk som erbjuder Tele2s kunder tjänster med hög kvalitet. Tjänsten med förbetalning ger stora kostnadsbesparingar och möjliggör för Tele2 att erbjuda marknadens bästa priser. Enligt en undersökning från GfK genomförd i januari 2002 känner 66% av spanjorerna till Tele2. Företaget uppfattas som "operatören som erbjuder de mest attraktiva priserna" och som operatören som "erbjuder de enklaste och rakaste tjänsterna".
 
Luxemburg
Nettoomsättning, 196 (167) Mkr, +17%
Rörelseresultat före avskrivningar, 23 (10) Mkr
 
Marknadsområde Luxemburg består av Tele2-verksamheter i Liechtenstein och Luxemburg, en licens i Belgien, 3C och Transac.
 
Tango är den största mobiloperatören i Luxemburg. Lanseringen av TANGO TV tillsammans med radiostationen Tango Sunshine gör att man framgångsrikt når en yngre målgrupp samt innebär det första steget mot interaktivitet mellan media och mobiltelefoni, vilket kommer att driva SMS-trafiken i synnerhet. Dessa aktiviteter stärker varumärket. Lanseringen av en ny WAP-portal som varje användare individuellt kan anpassa och en push-plattform för SMS, Tango Tattoo, är ytterligare två nyheter under det första kvartalet. Under kvartalet lanserade Tele2 också kontantkortstjänster i Luxemburg.
 
 
Övriga varumärken
 
Nettoomsättning, 220 (402) Mkr
Rörelseresultat före avskrivningar, -90 (-177) Mkr
 
Övriga varumärken omfattar Tele2 UK, en verksamhet som nyligen lanserats i samarbete med brittiska posten, The Post Offcie, C³, Everyday.com och IntelliNet. Optimal Telecom, har flyttats till marknadsområde Norden från och med den 1 januari 2002 för att öka tydligheten och underlätta analysen av resultatutvecklingen i båda marknadsområdena.
 
KONCERNÖVERSIKT
 
Moderbolaget
Moderbolaget redovisar per den 31 mars 2002 en nettoomsättning på 4 (2) Mkr, ett rörelseresultat på -17 (-12) Mkr och en likviditet på 3 Mkr, jämfört med 8 Mkr den 31 december 2001.
 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
 
Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 16 maj 2002 klockan 13.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2 på Skeppsbrokajen i Stockholm.
 
Rapport för det andra kvartalet 2002
Rapport för det andra kvartalet 2002 kommer att offentliggöras den 5 augusti 2002.
 
Stockholm den 24 april 2002
 
Lars-Johan Jarnheimer
VD och koncernchef i Tele2 AB
 
GRANSKNINGSRAPPORT
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till 15,6 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt IntelliNet och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.

KONTAKTPERSONER
 
Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB
 
Håkan Zadler Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Finansdirektör, Tele2 AB
 
Andrew Best Telefon: + 44 (0)20 7321 5022
Investerarfrågor
 
Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com
 
 
TELEFONKONFERENS
En telefonkonferens kommer att hållas klockan 15.00 (svensk tid) / 09.00 (New York-tid), onsdagen den 24 april 2002. För att delta ring +44 (0)20 8240 8240 och uppge Tele2 AB. Det finns även möjlighet att lyssna på konferensen på www.Tele2.Com. Var vänlig anmäl er, respektive logga in, 10 minuter före telefonkonferensens början för att registrera er. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig under 48 timmar efter konferensens slut på telefon +44 (0)20 8288 4459, kod 652512.
 
BILAGOR
Koncernens resultaträkning
Koncernens balansräkning
Kassaflödesanalys för koncernen
Antal kunder
Förändring av eget kapital för koncernen
Rörelsegrenar per marknad
Rörelsegrenar per marknad
Investeringar
Tele2 i Sverige
Femårsöversikt
Noter
 
 
Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk: