Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen aug 26 1999, 1:26 PM CET

Fakta om införandet av reformen som skall öka konkurrensen på den svenska telemarknaden

I A-ekonomi igår uppgavs att generaldirektören för post- och telestyrelsen (PTS) Nils-Gunnar Billinger vänt sig till statsrådet Mona Sahlin i näringsdepartementet med anledning av den situation som nu råder inför införandet av förval i telesystemet den 11 september.
Reformen innebär att en kund inte längre behöver slå ett operatörsprefix (007 för Tele2) före det nummer man vill ringa till om man använder annan operatör än Telia.
 
Möjligheten att använda operatörsprefix kvarstår visserligen (9502 blir Tele2s nya prefix) men operatörerna blir fortsättningsvis mera likställda genom reformen. Dock måste alla fortsatt ha abonnemang hos Telia.
 
I A-ekonomi hävdade Telia Näras VD Jan Rudberg att ingen skugga faller på Telia på grund av den situation som uppstått. A-ekonomi beskrev situationen som onekligen är paradoxal. Tele2 har efter sex års verksamhet nu drygt 800 000 kunder. Trots att förvalsreformen syftar till att öka konkurrensen har Telia envist hävdat och agerat för att att konkurrenterna - i synnerhet Tele2 som är den stora, alternativa aktören på telemarknaden i Sverige - skulle nollställa sina abonnentregister.
 
Telia har också sökt begränsa de samtalstyper som skall omfattas av reformen och utesluta de för dem mest lönsamma trafikslagen.
 
Tele2 tvingades av Telia till en lösning som det uppstått viss juridisk tvist om. Hade de inblandade myndigheterna (konsumentverket, konkurrensverket samt post- och telestyrelsen) och/eller Telia velat medverka till en smidig övergång till förval hade dagens situation inte uppstått. Som framgår av redovisningen nedan är det ytterst Telia som hela tiden ansträngt sig till det yttersta att sabotera reformen. Telia är nu nära detta mål, vilket Telia Näras VD Jan Rudberg med ett triumferande tonläge konstaterade i A-ekonomi.
 
Fakta i målet är egentligen mycket enkla:
 
Förvalsreformen ska öka konkurrensen. Syftet med reformen är inte - som Telia vill - att nollställa konkurrensen.
 
För vidare information:
Janerik Larsson
Informationsdirektör
Tele2
Tel 070 762 00 85
 
Robert Hultman
informationschef
Tele2
Tel 070 426 45 39
 
Här följer en kronologisk redovisning av förvalsstriden:
I januari 1999 bjöd Tele2 formellt in Telia till förhandlingar om hur förvalet skulle genomföras. Dessförinnan hade Tele2 i fyra månader försökt få Telia att diskutera förvalet i de ordinarie förhandlingar Tele2 och Telia kontinuerligt för.
 
Telia svarade i slutet av januari 1999 med att presentera ett avtalsförslag som bland annat innehöll formuleringar som gav Telia rätt att själva avgöra om man skulle följa PTS föreskrifter eller inte. Telia var inte intresserade av att diskutera avtalet utan intog en "take it or leave it" ståndpunkt.
 
Tele2 ville då att PTS skulle medla i frågan eller sätta en tidgräns för när förhandlingarna mellan Tele2 och Telia skulle vara avslutade, varefter PTS skulle fatta beslut i frågan. PTS ansåg sig förhindrade på grund av att den nya lagen inte trädde i kraft förrän 1997-07-01.
 
Eftersom Telia vägrade diskutera villkoren för förvalets genomförande med Tele2 fick Tele2 på egen hand fundera över hur man skulle gå tillväga.
 
I mars 1999 vände sig Tele2 till Konsumentverket för att diskutera vilka möjligheter bolaget hade konsumenträttsligt. Konsumentverket var dock inte beredda att diskutera den saken med Tele2.
 
Tele2 vände sig i mars på nytt till PTS med en ny modifierad begäran om medling mellan Tele2 och Telia.
 
I februari 1999 skrev PTS generaldirektör till Telias VD och uttryckte förvåning och oro över att företrädare för Telia muntligt och skriftligt låtit PTS förstå att man inte hade för avsikt att följa PTS föreskrifter om förval.
 
I mars svarade Telias VD att man visst hade för avsikt att följa PTS föreskrifter om reformen.
 
I april svarade Mona Sahlin på en fråga i Riksdagen att hon förväntar sig att Telia till fullo kommer att följa PTS föreskrifter och att förvalsreformen är viktig för att öka konkurrensen på telemarknaden.
 
I maj 1999 skrev Tele2, Sonera, Telenordia, Tele1 Europe och MCI Worldcom gemensamt till Björn Rosengren och Mona Sahlin och uttryckte sin oro för att reformen kommer att misslyckas på grund av Telias agerande.
 
I maj 1999 inkom ett 30-tal anmälningar till konsumentverket mot Tele2s metod att anmäla kunder som ringt aktivt med Tele2 som förvalskunder till Telia.
 
Den 1 juli började Tele2 leverera förvalsbeställningar till Telia i den ordning och den takt som Telia begärt.
 
Den 8 juni, en vecka efter det att den nya lagen trätt i kraft, inleder PTS de medlingsförhandlingar mellan Tele2 och Telia som Tele2 krävt sedan början av december 1999.
 
I juli begärde Telia att Tele2 skall visa skriftliga beställningar från de kunder de anmäler som förvalskunder till Telia. Detta därför att man enligt egen uppgift mottagit klagomål från kunder som Tele2 anmält som förvalskunder. Dessa "klagomål" uppgick till mindre än 2 procent av de kunder Tele2 anmält till Telia. Klagomålen visade sig dessutom i innehålla fall rörande andra operatörer än Tele2, i många fall rörde klagomålen till och med Telia.
 
Den 12 juli meddelade Telia i ett pressmeddelande att man kommer att skriva till och begära skriftliga bekräftelser från alla kunder som Tele2 anmält som förvalskunder.
 
Brevet till kunderna är utformat så att om Telia inte får en skriftlig bekräftelse blir kunden förvalskund hos Telia istället för Tele2.
 
Telia slutade samtidigt att registrera kunder som Tele2 anmält som förvalskunder.
 
Tele2 slutade skicka nya förvalsbeställningar till Telia. Dels därför att Telia ändå inte skulle lägga in dem, dels för att Telia utnyttjade dessa anmälningar för att rikta egna marknadsföringsåtgärder mot Tele2s kunder på ett sätt som Tele2 ansåg vara olagligt. Telia hade då en buffert om c:a 200 000 oregistrerade förvalsbeställningar från Tele2. Enligt Telias egna uppgifter motsvarade detta fyra veckors arbete med registreringar.
 
Samma dag begär Tele2 att PTS skulle besluta om ett vite om Telia inte registrerar de kunder Tele2 anmäler som förvalskunder innan den 27 augusti.
 
Den 23 juni fattar PTS beslutet att Telia vid ett vite om 100 000 000 kronor skall lägga in Tele2s kunder innan den 27 augusti. Telia överklagar beslutet till länsrätten samma dag.
 
Den 28 juni börjar Tele2 åter skicka anmälningar om förvalskunder till Telia.
 
Den 12 augusti ändrar PTS inställning i frågan om vite i ett yttrande till Länsrätten och föreslår länsrätten att upphäva det egna beslutet om vitesföreläggandet. Telia har övertygat PTS om att man saknar tekniska möjligheter att hinna lägga in alla förvalsbeställningar innan den 27 augusti.
 
Den 18 augusti beslutar länsrätten undanröja vitesföreläggandet. I sina överväganden kritiserar länsrätten både PTS, Tele2 och Konsumentverket för hur de agerat.
 
Samma dag skickar Telia ett brev till Tele2 där man kräver att Tele2 uppvisar skriftliga beställningar från samtliga kunder som Tele2 anmält som förvalskunder.
 
Tio dagar innan sista dag för att anmäla förvalskunder fastställer Telia ensidigt nya regler för hur förvalet skall gå till.
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom dotterbolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NätTeknik och Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS)