Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen aug 13 1999, 5:15 PM CET

Telia för PTS bakom ljuset

- Telia har medvetet skapat en situation där de inte hinner lägga in alla förvals-kunder i tid, säger Lars-Johan Jarnheimer, VD för Tele2 AB. De har i praktisk handling visat att man klarar att lägga in 100 000 kunder per vecka. Ändå har de periodvis inte lagt in mer än 30 000 per vecka. På så sätt kan de nu påstå för PTS att de inte har "teknisk möjlighet" att lägga in alla förvalskunder i tid.
Tele2 varnade redan i våras för att denna situation skulle kunna uppstå på grund av Telias godtyckliga tolkning av bestämmelserna.
Den senaste rättsliga processen runt förvalsreformen tog en mycket oväntad vändning i går när Post- och Telestyrelsen (PTS) i sitt yttrande till länsrätten yrkade att länsrätten skall upphäva det beslut PTS själv fattade en vecka tidigare.
 
I sitt yttrande skriver PTS att man blivit övertygade om att Telia saknar tekniska möjligheter att i tid lägga in de beställningar av förval som andra operatörer anmäler. Därför vill PTS att länsrätten undanröjer det vitesföreläggande om 100 miljoner som PTS själv beslutade om veckan innan. Inläggning av en kund innebär att växlarna i nätet programmeras så att samtal från förvalskunder automatiskt kopplas till den operatörs nät som de valt.
 
- Man frågar sig om PTS plötsligt ändrade uppfattning har samband med att Näringsdepartementet inte vill att Telia skall förlora i storleksordningen en miljon kunder i ett läge när man förhandlar om ett samgående med Telenor, säger Lars-Johan Jarnheimer.
 
I sitt yttrande till länsrätten ifrågasätter Tele2 riktigheten i påståendet att Telia saknar förutsättningar att kunna lägga in alla förvalskunder i tid. Tele2 menar att Telia själva medvetet skapat denna situation för att de skall kunna hävda att det är tekniskt omöjligt att hinna. På så sätt maskerar man sin ovilja att genomföra reformen som tekniska svårigheter.
 
- Om länsrätten beslutar i enlighet med PTS senaste yttrande blir det fritt fram för Telia att utan sanktioner sabotera hela förvalsreformen. Det väntar dem inget straff om de inte lägger in andra operatörers förvalskunder eller låter bli att aktivera dem den 11 september, säger Lars-Johan Jarnheimer.
 
Om Telia struntar i att aktivera förvalen kommer trafiken att gå med Telia precis som förut om inte kunderna slår de nya prefix som ersätter de gamla från den 11 september.
 
Om Telia väntar med att lägga in andra operatörers kunder till efter den 11 september kan de dessutom ta betalt för att göra det, något som lagen tvingar dem att göra gratis innan dess.
 
För ytterligare information:
 
NetCom Mediaservice 08-56264626
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom dotterbolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NätTeknik och Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS)
 
 
Telias alla turer för att förhala reformen:
  • Telia hävdar nu att man först den 16 april blev varse att tidpunkten för förvals-reformens genomförande var fastställd till den 11 september i år. Detta trots att man själva föreslog denna tidpunkt vid ett operatörsgemensamt sammanträde på PTS den 16 december 1997. En tidpunkt som PTS fastställde den 8 april 1998.
  • Telia hävdar att de bara haft 6 månader på sig att förbereda införandet av förval för trafik till mobiltelefoner och samtal inom det egna nummerområdet som föregås av riktnummer. Telia motsatte sig först helt att dessa trafikslag skulle omfattas av reformen. Tele2 begärde därför att PTS skulle yttra sig i frågan vilket PTS också gjorde i oktober 1998. Redan av PTS första beslut den 25 juli 1997 och den 8 april 1998 framgår att dessa trafikslag omfattas. Telia har alltså i minst 18 månader känt till att dessa trafikslag omfattas och inte bara i 6 månader, som man nu hävdar.
  • Telia har själva fått bestämma i vilken takt de andra operatörerna skall lämna uppgifter om sina förvalskunder till Telia. Tele2 har också lämnat i den takt Telia begärt. Eftersom Telia kontrollerar det svenska accessnätet har de bättre möjlighet än någon annan, inklusive PTS, att bedöma vilka resurser som måste avsättas för att hantera förval. Trots detta hävdar man när mindre än en månad återstår till reformens införande att man nu saknar möjlighet att lägga in alla förvalskunder i tid.
  • Telia begärde i december 1998 att övriga operatörer skulle lämna prognoser till Telia för hur många förvalsbeställningar respektive operatör beräknade att göra hos Telia. Tele2 lämnade över sin prognos till Telia i januari 1999.
  • I januari 1999 begärde Tele2 att Telia och Tele2 skulle påbörja samtal om hur kunder skulle hanteras, informeras m m och om hur införandet av förval rent praktiskt skulle bedrivas. Telia vägrade inleda sådana samtal trots att bara sex månader återstod till den tidpunkt som Telia sagt att man ville börja ta emot förvalsbeställningarna. Tele2 vände sig då till PTS för att de skulle ingripa. PTS ansåg sig dock inte ha några lagliga möjligheter att ingripa, varför Tele2 och andra operatörer ensidigt fick fundera över hur förvalsreformen skulle genomföras, både rent hanteringsmässigt och informationsmässigt gentemot kunderna.
  • Telias faktiska inställning till förvalsreformen blev uppenbar när Telia i mars i år uppgav till PTS att man avsåg att strunta i PTS föreskrift om reformen. Telias uttalande föranledde PTS generaldirektör att kräva en dementi från Telias koncernchef Jan-Åke Kark. Efter en tid kom en dementi från Kark. Händelsen debatterades också i riksdagen och Mona Sahlin fick där försäkra att Telia lovat följa telelagen och de föreskrifter som PTS utfärdat.
  • Den 12 juni slutade Telia lägga in Tele2s beställningar och begärde istället, utan urskiljning, att alla Tele2s kunder skulle skriva till Telia och bekräfta att de ville vara Tele2-kunder. Om sådana svar inte inkom skulle kunderna automatiskt få Telia som förvald operatör.
  • När Telia avbröt inmatningen av Tele2s kunder gjorde Tele2 en paus i leveransen av nya förvalsbeställningar till Telia. Telia hade då en buffert på närmare 200 000 överlämnade ej registrerade förvalsbeställningar från Tele2. Telia uppgav vid den tiden att de hade en maxkapacitet på 50 000 registreringar per vecka för samtliga operatörers förvalsbeställningar (alltså inte bara Tele2s). Tele2 återupptog leveranserna av förvalsbesställningar dagen efter att Telia återupptagit inmatningen av Tele2-kunder. Detta uppehåll hänvisar Telia nu till när de skall förklara varför de inte hinner lägga in alla kunder i tid.