Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen aug 06 2001, 3:57 PM CET

KRAFTIGT KUNDINTAG OCH FORTSATT BETYDANDE MARGINALFÖRBÄTTRINGAR

Måndagen den 6 augusti 2001
 
 • Nettoomsättningen ökade proforma med 63%
 • Under det andra kvartalet ökade nettoomsättningen proforma med 67%
 • Andra kvartalet i rad med ett positivt resultat före avskrivningar sedan förvärvet av SEC - en förbättring med 349 Mkr jämfört med det första kvartalet 2001
 • Tele2 Sveriges rörelseresultat före avskrivningar ökade med 66% under det andra kvartalet
 • Tele2 Sveriges mobilteleverksamhet hade en rörelsemarginal före avskrivningar på 53% och nästan 2,3 miljoner abonnenter, en ökning med 25% jämfört med föregående år
 • Antalet abonnenter ökade proforma med 41% till 12,9 miljoner
 • Kassaflödet från rörelsen förbättrades från -211 Mkr det första kvartalet till 385 Mkr det andra kvartalet 2001
 • Baltikum och Östeuropas rörelseresultat före avskrivningar ökade från 3 Mkr det första halvåret 2000 till 117 Mkr det första halvåret 2001
 
New York och Stockholm - den 6 augusti 2001 - Tele2 AB (tidigare NetCom AB, "Tele2", "Koncernen") (Nasdaq: TLTOA och TLTOB, Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B), det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget redovisade idag koncernens resultat för det första halvåret 2001.
 
 
Proforma finansiell sammanfattning
 
Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef:
 
"Tele2 är det största paneuropeiska varumärket med verksamhet i 21 länder och med fler än 12,9 miljoner abonnenter. Det starka första halvåret avspeglar både den ökade lönsamheten och de starka marginalerna inom mobiltelefoni och fast telefoni i Sverige, men särskilt det förbättrade rörelseresultatet före avskrivningar i våra verksamheter i Central- och Sydeuropa. Där har kundintaget varit starkt, vilket har drivit försäljningstillväxten och samtidigt har förlusten avseende rörelseresultatet före avskrivningar minskat avsevärt. Vi fortsätter att fokusera på kundintag samt kontroll över churnen och kostnaderna och vi räknar med att marginalerna fortsätter att förbättras över hela koncernen under 2001."
* Pro forma före förvärvet av SEC

VIKTIGA HÄNDELSER
 
(Siffror inom parentes avser jämförelsetal för motsvarande period 2000.)
 • Tele2s nettoomsättning uppgick till 11 839 Mkr under det första halvåret 2001, vilket är en ökning med 63%, jämfört med proforma 7 247 Mkr motsvarande period föregående år. Jämfört med redovisat resultat föregående år ökade koncernens nettoomsättning med 143%.
 • Den 30 juni 2001 hade koncernen totalt 12,9 miljoner abonnenter, en ökning med 41%, jämfört med proforma föregående år.
 • Koncernens rörelseresultat före avskrivningar ökade från 2 Mkr under det första kvartalet 2001 till 351 Mkr under det andra kvartalet, en förbättring med 349 Mkr.
 • Kassaflödet från rörelsen förbättrades till 385 Mkr under det andra kvartalet 2001, jämfört med -211 Mkr under det första kvartalet.
 • Nettoomsättningen i Norden ökade med 20% till 5 951 Mkr och rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 8% till 1 621 Mkr.
 • Tele2 Sveriges nettoomsättning uppgick till 4 332 Mkr det första halvåret 2001, en ökning med 15%, jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 36% till 1 691 Mkr. Antalet samtalsminuter per abonnent ökade med mer än 15%.
 • Tele2 Sveriges mobiltelefoniverksamhet redovisade en stabil genomsnittlig månatlig intäkt per abonnent (ARPU) på 204 kronor, inklusive kontantkortskunder, jämfört med 210 kronor motsvarande period föregående år. Kontantkortskunderna svarade för 61% procent av den totala kundbasen inom mobiltelefoni.
 • Nettoomsättningen i Baltikum och Östeuropa ökade till 489 (76) Mkr och rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 117 (3) Mkr.
 • Nettoomsättningen proforma ökade i Centraleuropa med 109% till 2 701 Mkr, i Sydeuropa med 147% till 2 619 Mkr, i Luxemburg med 37% till 356 Mkr och för Övriga varumärken med 172% till 732 Mkr. Fortsatt minskad förlust avseende rörelseresultatet före avskrivningar, förbättrade marginaler och ökad lönsamhet per abonnent under det andra kvartalet. ARPU i Centraleuropa och Sydeuropa var stark under det andra kvartalet och uppgick till 170 (92) kronor respektive 132 (101) kronor.
 • Tele2 har en unik position inom UMTS med licenser i Sverige, Norge, Finland och Liechtenstein.
 • I juli tillkännagav Tele2 en framtida långsiktig finansieringslösning; en syndikerad femårig bankfinansiering, med amortering, på 1,2 miljarder euro.
 • I maj offentliggjorde Tele2 att man ökar sin ägarandel ifrån 19,9% till 60% i OÜ Levicom Broadband, ett estniskt bolag med verksamhet inom fast telefoni, Internet och kabel-TV.
FINANSIELLT RESULTAT
 
Från den 1 januari 2001 redovisar Tele2 sitt resultat i sex marknadsområden
 
Proforma resultat för det andra kvartalet och det första halvåret 2001
 
Nettoomsättningen ökade med 63% till 11 839 Mkr. Nettoomsättningen har ökat kraftigt inom mobiltelefoni och fast telefoni, särskilt i Baltikum och Östeuropa samt i Central- respektive Sydeuropa. Nettoomsättningen under det andra kvartalet 2001 uppgick till 6 220 Mkr, en förbättring med 11% jämfört med 5 619 Mkr under det första kvartalet.
Tele2 Sveriges nettoomsättning ökade med 15% till 4 332 Mkr. Inom mobiltelefoni ökade nettoomsättningen med 23%.
 
 
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 353 (326) Mkr. Koncernens rörelseresultat före avskrivningar förbättrades under det andra kvartalet till 351 Mkr, jämfört med 2 Mkr under det första kvartalet. Koncernens rörelsemarginal före avskrivningar förbättrades från 0% under det första kvartalet 2001 till 6% under det andra kvartalet.
 
Tele2 Sveriges rörelseresultat före avskrivningar ökade till 1 691 (1 247) Mkr, motsvarande en ökning på 36% och en rörelsemarginal före avskrivningar på 39% (33%). Tele2 Sveriges rörelsemarginal före avskrivningar har kontinuerligt förbättrats under de senaste kvartalen.
 
 
Rörelseresultatet uppgick till -1 082 (-894) Mkr. Rörelseresultatet förbättrades till -375 Mkr under det andra kvartalet 2001, jämfört med -707 Mkr under det första kvartalet.
Tele2 Sveriges rörelseresultat uppgick till 1 310 (905) Mkr, en ökning med 45%.
 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 368 (-995) Mkr. Räntenettot och övriga finansiella poster var -236 (-90) Mkr. Den genomsnittliga räntan på utestående skulder uppgick till 5,6%.
 
Resultatet efter skatt uppgick till -1 728 (-1 284) Mkr. Resultatet per aktie var -11,91 (-12,37) kronor, efter full utspädning.
Skatt på periodens resultat uppgick till -363 (-290) Mkr, vilket speglar skatteeffekten av de svenska verksamheterna. Uppskjuten skattefordran redovisas endast för förlustavdrag till den del den beräknas kunna komma att utnyttjas i en nära framtid. En försiktig värdering har skett av de uppskjutna skattefordringarna som finns i de utländska verksamheterna, vilka per den 30 juni 2001 tas upp till noll.
 
Tele2s balansomslutning ökade med 4% till 43 859 Mkr per den 30 juni, jämfört med 42 345 Mkr per den 31 december 2000.
ÖVERSIKT PER MARKNADSOMRÅDE
 
 
Norden
Nettoomsättning, 5 951 (4 967) Mkr, +20%
Rörelseresultat före avskrivningar, 1 621 (1 506) Mkr, +8%
Marknadsområde Norden består av verksamheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
 
Nettoomsättningen ökade i marknadsområde Nordens samtliga kärnmarknader.
 
Tele2 Sverige är den största verksamheten med en nettoomsättning på 4 332 Mkr, en ökning med 15% under det första halvåret 2001. Tillväxten i antalet mobiltelefonikunder tilltog under det andra kvartalet, tack vare Tele2s marknadsposition som den prisledande operatören. Tele2 Sverige hade 4,4 miljoner abonnenter, vilket motsvarar en ökning med 24% jämfört med föregående år. Den genomsnittliga månatliga intäkten per abonnent (ARPU), inklusive kontantkort var stabil på 204 kronor, jämfört med 210 kronor motsvarande period 2000 och 201 kronor det första kvartalet 2001, trots den ökade tillströmningen av nya kunder. Samtalsminuterna per abonnent ökade med 9% till 114 (105) minuter. Under det första kvartalet var motsvarande siffra 98 minuter.
 
Kontantkortskunderna svarade för 61% av kundbasen och för 88% av nettotillskottet av kunder det första halvåret.
 
Kundintaget inom fast telefoni var mycket starkt och kundbasen ökade med 33% till 1,2 miljoner, som en följd av ökade investeringar i försäljning och marknadsföring, vilket i sin tur påverkade marginalerna negativt.
 
I januari tillkännagav Tele2 bildandet av ett med Telia samägt bolag, för att dela på investeringarna i ett UMTS-nät i Sverige. I juni fastställde länsrätten i Stockholm Post och Telestyrelsens (PTS) beslut om licenstilldelning. Telia och Telenordia, som överklagade det ursprungliga beslutet, har valt att inte överklaga länsrättens beslut.
 
I Danmark och Norge består verksamheterna i huvudsak av fast telefoni. Tillsammans har de båda verksamheterna 1,4 miljoner kunder. Samtliga verksamhetsgrenar i de båda länderna visade tillväxt, särskilt stark var tillväxten i antalet Internetkunder.
 
Tele2 Danmark blev under hösten 2000 den första mobila virtuella nätverksoperatören (MVNO), vilket ger företaget möjlighet att erbjuda konkurrenskraftigt prissatta mobilteletjänster till befintliga kunder. Genom ett samarbete med Sonofon kommer Tele2 att kunna erbjuda kontantkortslösningar och i förlängningen även abonnemangstjänster utan att behöva investera i infrastruktur. Tele2 kommer även att försöka uppnå MVNO-status i andra länder där det blir möjligt.
 
I Norge har Tele2 ett avtal med Telenor om att hyra nätkapacitet, vilket möjliggör för Tele2Mobil att erbjuda samma täckning som Telenor. Tele2 var den första service providern i Norge som erbjöd kontantkort. Tele2Mobils verksamhet har varit i drift sedan andra kvartalet 2000.
 
Tele2 erbjuder kontantkort för internationell telefoni i Finland och planerar att lansera internationell och nationell fast telefoni samt Internettjänster under varumärket Tele2.
 
 
Baltikum och Östeuropa
Nettoomsättning, 489 (76) Mkr, +543%
Rörelseresultat före avskrivningar, 117 (3) Mkr
Baltikum och Östeuropa omfattar verksamheter i de baltiska staterna samt i Polen och Tjeckien.
 
Den 30 juni 2001 hade Tele2s verksamheter 481 000 abonnenter, jämfört med 63 000 abonnenter vid samma tid föregående år. Av kundbasen var 49% kontantkortskunder.
 
Centraleuropa
Nettoomsättning, 2 701 (1 291) Mkr, +109%
Rörelseresultat före avskrivningar, -430 (-651) Mkr
Centraleuropa omfattar Tele2-verksamheter i Tyskland, Holland,
Schweiz, Österrike och Storbritannien.
 
Rörelseresultatet före avskrivningar var starkt under det första halvåret 2001 jämfört med det andra halvåret 2000, vilket förklaras av den mognad vissa av verksamheterna uppnått och utvecklingen i riktning mot att nå målet om ett positivt rörelseresultat före avskrivningar inom tre år från operativ start.
 
Sydeuropa
Nettoomsättning, 2 619 (1 060) Mkr, +147%
Rörelseresultat före avskrivningar, -707 (-486) Mkr
Sydeuropa består Tele2-verksamheter i Frankrike, Italien och Spanien samt en licens i Portugal.
 
Regionen hade ett starkt första halvår med avseende på rörelsemarginalen före avskrivningar, vilket speglar den förbättrade lönsamheten i Tele2s verksamhet i Frankrike och den betydande kundbasen där.
 
Tele2 gick in på den franska marknaden i mars 1999 och har, med sina cirka 2,3 miljoner kunder, vuxit till att bli den största privata operatören inom fast telefoni i landet. Tele2s stora kundbas ger företaget ett starkt utgångsläge vid förhandlingar med mobiloperatörer om att få MVNO-status.
 
Tele2 är Italiens näst största privata operatör inom fast telefoni.
 
Under det andra kvartalet lanserade Tele2 fast telefoni i Spanien och hade den 30 juni 2001 cirka 110 000 kunder. Tele2 har som mål att bli näst största alternativa operatör vid utgången av innevarande år. Nätet i Spanien är IP-baserat och tjänsterna består av förbetald fast telefoni.
 
Luxemburg
Nettoomsättning, 356 (259) Mkr, +37%
Rörelseresultat före avskrivningar, 9 (-8) Mkr
Marknadsområde Luxemburg består av Tele2-verksamheter i Liechtenstein, Luxemburg och Belgien samt alla 3Cs verksamheter i olika länder.
 
Tele2 erbjuder mobiltelefonitjänster under varumärket Tango i Liechtenstein och lanserade fast telefoni under varumärket Tele2 under det andra halvåret 2000. I mars 2001 tilldelades Tele2 en UMTS-licens i Liechtenstein.
 
I Luxemburg har Tango en marknadsandel på 42%. I mars lanserade Tango GPRS i Luxemburg.
 
Övriga varumärken
Nettoomsättning, 732 (269) Mkr, +172%
Rörelseresultat före avskrivningar, -257 (-38) Mkr
Övriga varumärken omfattar Optimal Telecom, C³, Everyday.com och IntelliNet i samtliga länder där dessa bedriver verksamhet.
 
Optimal Telecom och C³ svarar för huvuddelen av omsättningen.
 
Pressmeddelandet (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk: