Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen apr 09 2013, 8:00 AM CET

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Tele2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 maj 2013 klockan 14.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken måndagen den 6 maj 2013,
 • dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 6 maj 2013 klockan 13.00. Anmälan kan ske på bolagets webbplats www.tele2.com, på telefon 0771-246 400 eller skriftligen till bolaget på adress Tele2 AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd.

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före måndagen den 6 maj 2013. Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till Tele2 på ovanstående adress i god tid före årsstämman och helst före måndagen den 6 maj 2013. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.tele2.com. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av styrelsens ordförande.
 8. Anförande av den verkställande direktören.
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern-redovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 14. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
 15. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
 16. Godkännande av ordning för valberedning.
 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
 19. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 20. Beslut om inlösenprogram i samband med försäljningen av Tele2 Ryssland innefattande beslut om:
  (a) uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1,
  (b) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier, samt
  (c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.
 21. Aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag till beslut (punkterna (a) – (d)).
 22. Årsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Wilhelm Lüning väljs till ordförande vid årsstämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkterna 13 och 15)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att årsstämman skall omvälja styrelseledamöterna Lars Berg, Mia Brunell Livfors, John Hepburn, Erik Mitteregger, Mike Parton och John Shakeshaft samt välja Carla Smits-Nusteling och Mario Zanotti till nya styrelseledamöter. Cristina Stenbeck har avböjt omval vid årsstämman. Jere Calmes, som valdes till styrelseledamot vid årsstämman 2012, utsågs till verkställande direktör för Tele2 Ryssland i februari 2013 och lämnade i samband med det styrelsen.

Valberedningen föreslår att årsstämman skall omvälja Mike Parton till styrelsens ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse samt information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.tele2.com.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 14)

Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsearbetet för var och en av styrelseledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall vara oförändrat. Valberedningens förslag innebär ett arvode om 1 365 000 kronor till styrelsens ordförande och 525 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. För arbete inom styrelsens utskott föreslår valberedningen ett arvode om sammanlagt 789 000 kronor (2012: 625 000 kronor). Valberedningens förslag innebär för arbete i revisionsutskottet ett arvode om 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga fyra ledamöterna och för arbete i ersättningsutskottet föreslås arvode om 75 000 kronor (2012: 50 000 kronor) till ordföranden och 38 000 kronor (2012: 25 000 kronor) till var och en av de övriga tre ledamöterna. Detta innebär en höjning av det sammanlagda styrelsearvodet från 5 665 000 kronor till 5 829 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt godkända fakturor.

Godkännande av ordning för valberedningen (punkt 16)

Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämman 2014 med att ta fram förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa, stämmoordförande samt ordning för valberedningen skall utföras av en valberedning.

Valberedningen kommer att bildas under oktober 2013 efter samråd med de, per den 30 september 2013, största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen skall utse sin ordförande vid sitt första möte.

Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2013 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Om ledamot avgår i förtid så kan valberedningen utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den avgående ledamoten fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget skall aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har utsett en ledamot i valberedningen. Om en aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen inte längre är en av de största aktieägarna i bolaget kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning att utse en ledamot. Valberedningen förbehåller sig rätten att minska antalet ledamöter, så länge antalet ledamöter alltjämt är minst tre.

Valberedningen skall ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Information om revisorsval

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB valdes till revisor på årsstämman 2012 för en mandatperiod om fyra år. Nästa revisorsval är således planerat till årsstämman 2016. Deloitte AB har utsett den auktoriserade revisorn Thomas Strömberg till huvudansvarig revisor.

Styrelsens beslutsförslag

Utdelning (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 7 kronor 10 öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås torsdagen den 16 maj 2013. Utdelningen beräknas kunna utsändas till aktieägarna tisdagen den 21 maj 2013.

Styrelsens motiverade yttrande, enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, över den föreslagna utdelningen finns tillgängligt på bolagets webbplats www.tele2.com, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Syftet med Tele2s riktlinjer för ersättning är att erbjuda konkurrensmässiga ersättningspaket, jämfört med jämförbara internationella företag, för att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner. Syftet är att skapa ett incitament för bolagsledningen att verkställa strategiska planer och leverera framstående resultat samt att likrikta bolagsledningens incitament med aktieägarnas intresse. De föreslagna riktlinjerna behandlar ersättningar för ledande befattningshavare, vilka inkluderar bolagets verkställande direktör och medlemmar i ledningsgruppen ("ledande befattningshavare"). För närvarande har Tele2 elva ledande befattningshavare.

Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av en årlig grundlön, kortsiktig rörlig ersättning (STI) samt långsiktiga incitamentsprogram (LTI). STI-målen skall baseras på prestation i relation till fastställda mål. Målen skall relateras till företagets överordnade resultat och på den enskilde ledande befattningshavarens prestationer. STI kan maximalt uppgå till 100 procent av den årliga grundlönen.

Över tid är det styrelsens intention att öka proportionen av den rörliga prestationsbaserade ersättningen som komponent i de ledande befattningshavarnas totala ersättning.

Styrelsen utvärderar kontinuerligt behovet av att införa restriktioner för de kortsiktiga rörliga ersättningarna genom att göra utbetalningar, eller delar av dessa, av sådan rörlig ersättning villkorad av om prestationen som den var baserad på har visat sig hållbar över tid, och/eller att ge bolaget rätt att återkräva delar av sådan rörlig kompensation som har betalats ut på grundval av information som senare visar sig vara felaktig.

Övriga förmåner kan utgöras av exempelvis tillgång till förmånsbil samt bostadsförmåner för ledande befattningshavare bosatta utomlands under en begränsad period. Ledande befattningshavare kan också erbjudas sjukvårdsförsäkring.

Ledande befattningshavare erbjuds premiebaserade pensionsplaner. Pensionspremier till verkställande direktör kan maximalt uppgå till 25 procent av årlig lön (grundlön och STI). För övriga ledande befattningshavare kan pensionspremier uppgå till maximalt 20 procent av respektive befattningshavares årliga lön (grundlön och STI).

Den maximala uppsägningstiden för verkställande direktör skall vara 12 månader och sex månader för övriga ledande befattningshavare vid uppsägning från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida, föreligger rätt till lön under en period om maximalt 18 månader för den verkställande direktören och en period om maximalt 12 månader för övriga ledande befattningshavare.

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Stämmovalda styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster skall utgå ett marknadsmässigt arvode vilket skall godkännas av styrelsen.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningsutskott tillämpningen av bolagsstämmans riktlinjer för ersättning till de ledande befattningshavarna. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till de ledande befattningshavarna som har gällt sedan föregående årsstämma har följts. Inga avvikelser föreligger under 2012 i förhållande till riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades på årsstämman i maj 2011 och maj 2012.

Revisorns yttrande samt styrelsens redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering finns tillgängligt på bolagets webbplats www.tele2.com, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att återköpa bolagets egna aktier i syfte att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet i enlighet med följande villkor:

 1. Återköp av A- och/eller B-aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och skall ske i enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regler rörande köp och försäljning av egna aktier.
 2. Återköp av A- och/eller B-aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
 3. Högst så många A- och/eller B-aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
 4. Återköp av A- och/eller B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 5. De aktier som återköps av bolaget skall vara de vid varje tidpunkt billigaste, tillgängliga, aktierna.B
 6. etalning för aktierna skall erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Styrelsen skall kunna besluta att återköp av egna aktier skall ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr 2273/2003, om syftet med bemyndigandet och förvärven endast är att minska bolagets aktiekapital.

Styrelsens motiverade yttrande, enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, över förslaget om förvärv av egna A-aktier och/eller B-aktier finns tillgängligt på bolagets webbplats www.tele2.com, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Bolagsordningsändring (punkt 19)

För att anpassa bolagsordningens gränser avseende antalet aktier till det föreslagna inlösenprogrammet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse
§ 4 andra stycket
Antalet aktier skall vara lägst 200.000.000 och högst 800.000.000.Antalet aktier skall vara lägst 400.000.000 och högst 1.600.000.000.
§ 5 första stycket
Aktierna skall kunna utges i tre serier, betecknade serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 800.000.000, aktier av serie B till ett antal av högst 800.000.000 och aktier av serie C till ett antal av högst 800.000.000. Aktie av serie A medför rätt till tio röster och aktie av serie B och serie C medför rätt till en röst.Aktierna skall kunna utges i tre serier, betecknade serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 1.600.000.000, aktier av serie B till ett antal av högst 1.600.000.000 och aktier av serie C till ett antal av högst 1.600.000.000. Aktie av serie A medför rätt till tio röster och aktie av serie B och serie C medför rätt till en röst.

Den föreslagna bolagsordningsändringen är villkorad av att årsstämman beslutar om aktieinlösenprogrammet enligt punkt 20(a)-(c).

Bolagsordningen i föreslagen lydelse finns tillgänglig på bolagets webbplats www.tele2.com, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Inlösenprogram i samband med försäljningen av Tele2 Ryssland (punkt 20)

Som tidigare offentliggjorts har Tele2 sålt Tele2 Ryssland till VTB Group. Försäljningen utgör en kontanttransaktion som omfattar 2,4 miljarder dollar (cirka 15,6 miljarder kronor) i aktievärde och 1,15 miljarder dollar (cirka 7,5 miljarder kronor) i nettoskuld, motsvarande en EBITDA-multipel på 4,9 baserat på resultatet för räkenskapsåret 2012. Mot bakgrund av försäljningen föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ett aktieinlösenprogram genom vilket cirka 12,5 miljarder kronor kommer att betalas ut till aktieägarna, motsvarande 28 kronor per befintlig aktie av serie A och B i Tele2.

Besluten under punkterna 20(a)-(c) är villkorade av varandra och skall därför fattas som ett beslut. Därutöver är det föreslagna aktieinlösenprogrammet villkorat av att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen enligt punkt 19.

Inför årsstämman kommer en informationsbroschyr som beskriver inlösenprogrammet att finnas tillgänglig på bolagets webbplats www.tele2.com, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det på redemption@tele2.com och uppger sin post- eller e-postadress.

Uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1 (punkt 20(a))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie i bolaget delas i två (2) aktier, varav en är en s.k. inlösenaktie. Varje befintlig aktie av serie A i Tele2 delas i två nya aktier av serie A, varje befintlig aktie av serie B delas i två nya aktier av serie B och varje befintlig aktie av serie C delas i två nya aktier av serie C. Akties kvotvärde kommer efter uppdelningen att vara 0,625 kronor.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 20 maj 2013. Baserat på uppskattad avstämningsdag för uppdelning av aktie kommer den sista dagen för handel med Tele2-aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktier att infalla den 15 maj 2013 och första dagen för handel med Tele2-aktien exklusive rätt till inlösenaktier att infalla den 16 maj 2013.

Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier (punkt 20(b))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att aktiekapitalet skall minskas enligt följande:

(i) för återbetalning till aktieägarna med högst 278 521 461,875 kronor genom indragning av högst 445 634 339 aktier. De aktier som sålunda dras in skall utgöras av de aktier som efter genomförd aktiesplit enligt ovan benämns inlösenaktier av serie A respektive serie B. Villkoren för inlösen för återbetalning till aktieägarna skall vara följande:

 • Betalning för varje inlösenaktie av serie A respektive serie B (med undantag för aktier som innehas av bolaget enligt nedan) skall utgå med 28 kronor (varav 27,375 kronor överstiger akties kvotvärde). Den totala återbetalningen till aktieägarna (inlösenlikviden) uppgår därmed högst till 12 477 761 492 kronor.
 • Handel i inlösenaktier av serie A och B beräknas ske under tiden från och med den 21 maj 2013 till och med den 5 juni 2013, baserat på uppskattad avstämningsdag för uppdelning av aktie.
 • Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikviden, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 11 juni 2013. Betalning av inlösenlikviden beräknas ske den tredje bankdagen efter den avstämningsdag styrelsen fastställt.

(ii) för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämmor, genom indragning av inlösenaktier av serie C, och i förekommande fall inlösenaktier av serie B, som på avstämningsdagen innehas av bolaget.

Genom aktieinlösen för återbetalning till aktieägarna enligt (i) och indragning av aktier i eget innehav för avsättning till fri fond enligt (ii) skall bolagets aktiekapital minskas med totalt 280 489 586,875 kronor genom indragning av totalt 448 783 339 aktier. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning att uppgå till 280 489 586,875 kr, fördelat på 448 783 339 aktier. Akties kvotvärde kommer efter minskningen av aktiekapitalet att vara 0,625 kronor.

Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte att påverkas.

Styrelsens motiverade yttrande och revisorns uttalande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen, samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande över redogörelsen, enligt 20 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats www.tele2.com, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier (punkt 20(c))

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att genom fondemission återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga nivå, 560 979 173,75 kronor, genom att öka bolagets aktiekapital med 280 489 586,875 kr genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Akties kvotvärde kommer efter fondemissionen att uppgå till 1,25 kronor, det vill säga samma kvotvärde som innan aktieinlösenprogrammet.

AKTIEÄGARES BESLUTSFÖRSLAG

Aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag (punkt 21)

Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att årsstämman beslutar om följande:

punkt 21(a)       att "uppdraga åt styrelsen dels att till årsstämman 2014 lägga fram ett förslag till styrelserepresentation för små och medelstora aktieägare i bolaget",

punkt 21(b)       "dels ock vidtaga erforderliga åtgärder för att bilda en aktieägarförening i bolaget",

punkt 21(c)        "särskild granskning av bolagets kundpolicy", samt

punkt 21(d)       "särskild granskning av bolagets investor relationspolicy".

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 448 783 339 aktier, varav 20 987 966 A-aktier, 424 646 373 B-aktier samt 3 149 000 C-aktier, motsvarande sammanlagt 637 675 033 röster. Bolaget innehar för närvarande 973 128 egna B-aktier och 3 149 000 egna C-aktier motsvarande 4 122 128 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

Särskilda majoritetskrav avseende beslutsförslagen i punkterna 18-21

Beslut enligt punkterna 18 till 20 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut under punkt 21(c) och (d) är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med antingen minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller minst en tredjedel av de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i årsstämmans beslut enligt punkterna 19 och 20 som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Handlingar

Årsredovisningen, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 §, 19 kap. 22 § och 20 kap. 8 § aktiebolagslagen samt redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen och 20 kap. 8 och 14 §§ aktiebolagslagen samt styrelsens redovisning av resultatet av utvärderingen enligt Svensk kod för bolagsstyrning, valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse, information om föreslagna styrelseledamöter, bolagsordningen i föreslagen lydelse samt ett brev från aktieägaren Thorwald Arvidsson hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.tele2.com, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingarna kan begäras på telefon 0771-246 400 eller under adress Tele2 AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Stockholm i april 2013

TELE2 AB (PUBL)

STYRELSEN

_____________

Övrigt

Program vid årsstämman:

13.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.

14.00 Årsstämman öppnas.

Tolkning

Vissa anföranden under stämman kommer att hållas på engelska. Som en service till aktieägarna kommer årsstämman att simultantolkas till såväl svenska som engelska.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Tele2 AB (publ) to be held on Monday 13 May 2013 at 2.00 p.m. at Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm, Sweden, is available on www.tele2.com.

For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Annual General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Annual General Meeting is notified.

____________

Informationen är sådan som Tele2 AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2013 kl. 8.00.

För mer information, kontakta

Lars Torstensson, Kommunikationschef, Tel: 0702 73 48 79

Pernilla Oldmark, Informationschef, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 15 miljoner kunder i 10 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2012 omsatte bolaget 31 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.