Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Svenska pensionsstiftelsen  

Stiftelsens bildande och ändamål

Tele2 Gemensam Pensionsstiftelses (Stiftelsen) uteslutande ändamål är att trygga såväl utfästelser om pension som ingår i allmän pensionsplan som övriga utfästelser om pension till arbetstagare eller deras efterlevande, som lämnats eller övertagits av Tele2 Sverige AB, annat svenskt bolag i en koncern där Tele2 Sverige AB ingår, eller av annat bolag som Stiftelsen beslutar får trygga pensionsutfästelse i Stiftelsen.

Stiftelsen bildades 2019. I samband med bildandet övertog Tele2 Sverige AB pensionsutfästelser från Com Hem AB. Det tryggande i Telia Pensionsstiftelse som avsåg Com Hem AB:s pensionsutfästelser, dvs. Com Hems fack i Telia Pensionsstiftelse, överfördes därefter till Tele2 Gemensam Pensionsstiftelse. Avsättningar sker för närvarande inte till Stiftelsen eftersom den för Stiftelsen relevanta pensionsplanen ersatts med andra pensionsplaner, som tryggas på annat sätt.

Organisation och styrning etc.

Stiftelsen är registrerad i Sverige och har sitt säte i Stockholm. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen och Finansinspektionen.

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse som är ytterst ansvarig för Stiftelsens organisation och förvaltning. Stiftelsens styrelse består av till lika antal arbetsgivarrepresentanter och arbetstagarrepresentanter.

Styrelsen utarbetar ramverk för styrning och kontroll i form av policyer och riktlinjer. Dessa styrdokument utvärderas och uppdateras löpande.

Styrelsens förvaltning och Stiftelsens räkenskaper granskas av externa revisorer. Utöver granskning av externa revisorer sker även en intern revision, oberoende av den dagliga verksamheten, årligen.

Ekonomi och placeringsprofil

Marknadsvärdet på Stiftelsens tillgångar uppgick per den 31 december 2022 till 224 828 680 kronor. 

Förvaltningen av Stiftelsens tillgångar har som mål att på bästa sätt trygga de deltagande bolagens pensionsutfästelser på ett aktsamt och etiskt sätt. Styrelsen fastställer genom placeringsriktlinjer Stiftelsens långsiktiga strategiska placeringsstrategi och definierar i placeringsriktlinjerna ramarna för förvaltningen. Placeringspolicyn fastställs och uppdateras på årsbasis eller då behov föreligger.

Stiftelsens tillgångar får placeras i följande tillgångsslag:

  • räntebärande papper
  • aktier
  • alternativa placeringar (t.ex. investeringar i fastigheter och infrastruktur via private equity)

Stiftelsen investerar bl.a. i värdepappersfonder (fonder som investerar i aktier som är upptagna till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). De fonder som Stiftelsen investerar i har valts för att de ger en förväntad avkastning och risknivå som ligger i linje med Stiftelsens investeringsstrategi på kort och lång sikt.

Förvaltningen av tillgångarna sker av en extern förvaltare och i en global portfölj med väl avvägda risker sammansatt av aktier, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar. Förvaltningen mäts och utvärderas kontinuerligt, bl.a. genom granskning av kapitalförvaltarens explicita och implicita kostnader, omsättningshastighet och hållbarhetsfrågor.

Stiftelsen anlitar inte förvaltare som har en ersättningsmodell som främjar kortsiktigt och överdrivet risktagande utan Stiftelsens bedömning är att de ersättningsmodeller som tillämpas främjar ett långsiktigt resultat och en tillgångsportfölj som växer i absoluta tal. Stiftelsens bedömning är att de principer för ägarstyrning som tillämpas av förvaltaren i kombination med ersättningsmodellen främjar placeringsbeslut som grundas på bedömningar av portföljbolagens finansiella och icke-finansiella resultat på medellång till lång sikt och främjar ett engagemang i portföljbolagen i syfte att förbättra deras resultat på medellång till lång sikt.

Förvaltningsuppdraget löper tills vidare och avslutas om det inte motsvarar Stiftelsens förväntningar.

Etik & hållbarhet

Stiftelsen strävar i sin kapitalförvaltning efter att vara en ansvarsfull och etisk investerare samt att följa internationella konventioner. De etiska principer som följs ska vara representativa för de flestas uppfattning. Stiftelsen definierar god etik som avståndstagande från kriminalitet, respekt för seriösa affärsmetoder samt respekt för demokratiska principer och de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition.

Anlitad extern förvaltare ska vara transparent och uppfylla Stiftelsens kriterier gällande etik och hållbarhet. Investeringar i bolag som bryter mot principerna i UN Global Compact får inte göras. Investeringar ska inte heller göras i länder som är föremål för, av Sverige sanktionerad, handelsblockad av FN eller EU. Vid uppföljning av förvaltare granskas även huruvida Stiftelsens etiska värderingar efterföljs. Målsättningen är att anlitad förvaltare följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI – Principles for Responsible Investments).

Stiftelsen har valt att inte beakta dess investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i enlighet med den s.k. disclosureförordningens artikel 4.1 (b). Skälen till detta är främst:

  • att hållbarhetsrisker redan integreras i riskhantering och investeringsbeslut för att ta höjd för en så bra avkastning som möjligt; samt 
  • att hållbarhetsfaktorer såsom miljö, mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption och mutor redan beaktas i investeringsbesluten, men att redovisning av de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer enligt disclosureförordningen och tillhörande delegerad förordning med tabeller för dessa beslut har ansetts oproportionerligt betungande för pensionsstiftelsen att beakta, med hänsyn till stiftelsens storlek, art, omfattning och komplexitet. 

När det gäller hållbarhetsrisker förknippade med stiftelsens ersättningspolicy bedöms dessa vara försumbara. Ersättningspolicyn är utformad på så sätt att den ska vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering, samt motverka ett överdrivet risktagande vilket även inkluderar hållbarhetsrisker. De ersättningar som betalas till externa uppdragstagare ska enligt ersättningspolicyn vara marknadsmässiga och det saknas incitament till individuellt risktagande.

Stiftelsens efterlevande av regelverket avseende aktieägarengagemang i noterade bolag i EES

Stiftelsen investerar i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad. Stiftelsen har valt att inte anta principer för aktieägarengagemang enligt 10 e § lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (”tryggandelagen”) på grund av:

  • 1. att de investeringar i aktier som handlas på en reglerad marknad är begränsade, samt
  • 2. att Stiftelsen har begränsade resurser att övervaka portföljbolagen

Det kan vidare noteras att aktieinvesteringarna i huvudsak sker genom externa värdepappersfonder, vilket innebär att det är respektive fondbolag som ansvarar för investeringarna och därigenom även ansvarar för att tillämpa principerna för aktieägarengagemang.

Fonderna följs upp löpande med avseende på fondernas utveckling.

Information på begäran

Stadgar, årsredovisning och placeringspolicy samt ytterligare information om Stiftelsen lämnas på begäran i pappersformat till dem som Stiftelsen tryggar utfästelse om pension till.

Kontaktuppgifter

Namn: Tele2 Gemensam Pensionsstiftelse
Adress: c/o PRI Stiftelsetjänst AB (1580), Box 5390, 40228 Göteborg
Telefonnummer: 031-778 30 40