Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

VD-ord, andra kvartalet 2021

Tele2 levererar ett bra kvartal som reflekterar vårt solida underliggande momentum. Vi har framgångsrikt slagit samman Tele2 och Com Hem till ett premiumvarumärke och har börjat genomdriva vår nya kommersiella strategi, och vi ser redan tidiga positiva signaler. Nu när vi kan skymta ett postpandemiskt samhälle på horisonten kalibrerar vi om vår verksamhet steg för steg mot ett starkt fokus på tillväxt.

Det är ett nöje att återigen presentera solida siffror för Tele2 det här kvarta- let, men det är de strategier och planer som vi har fått på plats under första halvan av året som gör mig extra stolt. Nu har vi stabila strategier på plats för vår kommersiella verksamhet såväl som för den kritiska IT- och tekniktrans- formationen som möjliggör allt. Vår medellångsiktiga ambition är tydlig: Tele2 ska bli den ledande telekomoperatören i Norden och Baltikum genom att tillhandahålla ledande kundupplevelser, ledande aktieägaravkastning, ha ett högt medarbetarengagemang och vara ledande inom hållbarhet. Tillväxt är centralt i konsumentstrategin för både Sverige och Baltikum och vi har som målsättning att bli en etablerad ledare inom den svenska företagsmark- naden och IoT. För en mer detaljerad presentation av vår strategi och våra ambitioner rekommenderar jag inspelningen av vår kapitalmarknadsdag som finns tillgänglig på tele2.com.

För att öka vår kapacitet och säkerställa genomförandet av vår nya strategi, har jag utsett Charlotte Hansson till ny CFO och Hendrik de Groot till ny CCO. Charlotte har med sig bred och värdefull erfarenhet från ett antal branscher, medan Hendrik är den kommersiella FMC-expert vi behöver för att säkerställa framgångsrik utveckling av våra konvergerade erbjudanden. Jag ser verkligen fram emot att arbeta med dem båda och hälsar dem varmt välkomna till Tele2.

Under det här kvartalet avtog några av de motgångar från pandemin som har hindrat oss från att växa under det senaste året. Roamingintäkter är nu ungefär på samma nivåer som föregående år och andra affärsområden som särskilt påverkades av pandemin, så som TV och mobilkontantkort har stabiliserats. Detta kombinerat med ett framgångsrikt utförande av vår mer- för-mer strategi ledde till tillväxt i den svenska konsumentverksamheten. Samtidigt är samhället som helhet fortfarande kvar i ett pandemiläge, med få besökare i butiker och majoriteten företag, inklusive Tele2, arbetar fort- farande hemifrån. Även om dessa marknadsförutsättningar är bra för våra marginaler, eftersom de håller våra kommersiella kostnader nere, ser vi fram emot en tillbakagång till det normala så att vi kan återfå vårt kommersiella momentum. När samhället gradvis återgår till det normala under andra halvan av 2021 så kommer även det kommersiella momentumet att göra det. Samtidigt som vi haft en stark tillväxt i underliggande EBITDAaL under första halvan av året förväntar vi oss inte att hålla samma nivå under andra halvan eftersom vi vill ha flexibiliteten att investera i hållbar tillväxt, så att vi har stark drivkraft med oss in i 2022. Med det sagt så ser prognoserna för tjänsteintäkter från slutkund och underliggande EBITDAaL bättre ut för hel- året än vad vi förväntade oss i februari, vilket leder till att vi ökar guidningen för 2021 (se sida 6 i delårsrapporten för mer detaljer).

Den 27 april lyckades vi framgångsrikt kombinera två av de mest välkända konsumentvarumärkena i Sverige till ett starkt premiumvarumärke. Det innebar slutet för den första fasen av vår FMC-resa, som främst fokuserade på att bygga lojalitet inom den existerande överlappande kundbasen inom fast och mobilt. I nästa fas har vi högre ambitioner. För första gången kan vi erbjuda en renodlad konvergent kundupplevelse från ett och samma varumärke. Marknadspotentialen är stor då vi nu kan korsförsälja aktivt mot 1,3 miljoner hushåll utan FMC inom vår kundbas för fast uppkoppling som endast har en av våra tjänster. Detta kommer att bidra till tillväxt i många år framöver medan vi gradvis ökar penetration genom vår värdedrivna FMC-strategi. Jag ser också fram emot vår tekniska resa mot konvergens där vi, parallellt med den kommersiella FMC-strategin, slår ihop IT-miljöer och minskar antalet system för att kraftigt öka både effektiviteten och för- bättra kundupplevelsen. Vi har nu en varumärkesstrategi där två av Sveriges starkaste varumärken, Tele2 och Comviq, kommer kunna tillhandahålla konvergenta erbjudanden till hela den svenska konsumentmarknaden.

Tidiga resultat från vår nya företagsstrategi i Sverige ser lovande ut och vi ser att den nya mobilportföljen gentemot småföretag som lanserades under första kvartalet driver volymer framgångsrikt utan att erodera övergripande ASPU-nivåer. Samtidigt som det kommer ta tid innan vi är tillbaka till tillväxt så ligger planen vi presenterade under kapitalmarknadsdagen fast, där vi är på god väl mot vår målsättning att se ett trendskifte 2021 och stabilisering 2022. Vi kommer att fortsätta driva strategin utifrån flera segment, där vi fokuserar på att ta marknadsandelar inom segmentet för små-till medelstora företag, på lönsamhet inom segmentet för stora privata företag, samtidigt som vi har ett mer granulärt tillvägagångssätt inom segmentet för stora publika före- tag. Under kvartalet lanserade vi spännande 5G-projekt tillsammans med Foodora och Nordic Choice Hotels, som båda demonstrerar potential för framtiden. Vi ser också att hållbarhet blir allt viktigare för våra företagskun- der och jag är väldigt stolt över det faktum att vi har lanserat industriledande klimatmål som godkänts av Science-Based-Target initiative under kvartalet, i linje med vår ambition att vara ledande inom hållbarhet.

Våra baltiska marknader har presterat bra under pandemin, trots nedstäng- ningar och restriktioner. Det här kvartalet är inget undantag med stark till- växt inom både tjänsteintäkter från slutkund och underliggande EBITDAaL i samtliga tre länder, då vi utnyttjar våra starka marknadspositioner i Litauen och Lettland och driver vår utmanarstrategi i Estland.

Vi har fortsatt att framgångsrikt navigera genom pandemin, förnyat våra strategier och är förberedda att skifta fokus till tillväxt. Under tiden genom- förs vårt transformationsprogram enligt plan, där vi nu har realiserat en årlig besparingstakt om 350 miljoner kronor, på god väg mot målet att ha en årlig besparingstakt om 500 miljoner kronor i slutet av det här året och om minst 1 miljard kronor i slutet av 2022. I linje med vår ambition att tillhandahålla över- lägsen aktieägaravkastning har vi distribuerat en extrautdelning om 3,00 kronor. Framöver kommer exekvering att vara vårt huvudfokus och även om jag vill önska alla aktieägare och medarbetare en väldigt trevlig sommar ser jag samtidigt fram emot att komma tillbaka till kontoret och genomföra våra planer under de kommande kvartalen.Kjell Johnsen
VD och koncernchef