Bolagsstämmor

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsorgan enligt aktiebolagslagen. Bolagsstämman utser bolagets styrelse och revisor samt beslutar bland annat om ändringar i bolagsordningen. På bolagsstämman utses styrelsen och företagsrevisor, därutöver beslutas bland annat om förändringar i Bolagsordningen. På bolagsstämman ges aktieägare möjlighet att komma till tals, lägga fram förslag och komma med frågor till styrelsen och koncernchef.